Archives

การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการรักษาอาการป่วยโดยไม่ใช้ยา

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การพัฒนาจิตจากภายในสู่ภายนอก : สุขภาพดีจุดเริ่มต้นสู่การทำงานที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม …

การได้มาของเงินงบประมาณ

28 August 2018
Posted by sukanya

การบริหารจัดการหรือการจัดทำภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน จำเป็นต้องใช้เงินด้วยกันทั้งสิ้น ไม่มากก็น้อย โดยเงินที่นำมาใช้จ่ายในหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ส่วนใหญ่มีด้วยกัน 2 ประเภท คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
1.  เงินงบประมาณแผ่นดิน ได้มาจากเงินภาษีอากรและเงินรายรับต่าง ๆ ที่รัฐบาลจัดเก็บ โดยหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์จะต้องจัดคำของบประมาณส่งให้มหาวิทยาลัยศิลปากร …

Barcode ที่มีอยู่ในระบบ SU-ERP

23 July 2018
Posted by sukanya

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ Silpakorn University Enterprise Resource Planning System ซึ่งมีชื่อย่อว่า ระบบ SU-ERP จะมีระบบงานบัญชีสินทรัพย์ถาวร (ครุภัณฑ์) (Fixed Asset Accounting) ซึ่งใช้ในการบริหารพัสดุ ในระบบงานดังกล่าวจะมีระบบงานย่อยสำหรับใช้พิมพ์ป้ายติดทะเบียนสินทรัพย์ถาวร (ครุภัณฑ์) …

ระบบ SU-ERP ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์

18 July 2018
Posted by sukanya

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จ้างบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้ระบบ ERP Software Application ชื่อ “SAP S/4 Hana” ที่พัฒนาโดยบริษัท SAP จากประเทศเยอรมัน เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อรองรับการทำงานในระบบการงบประมาณ การพัสดุ การบัญชีและการเงิน และการบัญชีบริหาร …

การจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ

ในการจัดทำโครงการต่าง ๆ ของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ จำเป็นต้องมีการจัดหาวัสดุเพื่อมาใช้ในการดำเนินโครงการ ซึ่งการจัดหาวัสดุ จำเป็นต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะทำกิจกรรมอื่น ๆ ในโครงการ เพื่อให้สามารถมีวัสดุไว้ใช้ได้ทัน เนื่องจากการจัดหาวัดุนั้นมีกระบวนการ ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขั้นตอนคร่าว ๆ พอจะสรุปได้ดังนี้
 
1. คณะกรรมการหรือคณะทำงานร่วมกันพิจารณารายการวัสดุที่จะใช้ในโครงการว่าจะใช้วัสดุใดบ้าง มีคุณสมบัติเฉพาะอย่างไร …

ว่าด้วยเรื่อง “ไปราชการ”

14 February 2018
Posted by sukanya

คงมีบ้างนะคะ ที่เราได้รับคำสั่งให้ไปราชการ เพื่อเข้าร่วมประชุม อบรม หรือเข้าร่วมสัมมนา แล้วเกิดความรู้สึกว่า ไม่เห็นอยากไปเลยกลับมาต้องเขียนรายงาน ให้ไปอีกแล้วทำไมไม่ให้คนอื่นไปบ้าง ไม่อยากเดินทางไกลให้ไปไกล ๆ อยู่ได้ ให้ไปคนเดียวทำไมไม่ให้มีเพื่อนไปด้วย และอื่น ๆ อีกมากมาย
 
เราควรทำใจร่ม ๆ แล้วคิดตามเหตุและผล เราจะรับรู้ว่า …

ในความ “เป็นทีม”

เคยสังเกตไหมว่า ในองค์กรที่เราทำงานอยู่ จะมีคนที่มีความรู้ ความสามารถต่างกันทำงานอยู่ด้วยกัน แต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในงานที่แตกต่างกัน ทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ภารกิจขององค์กรบรรลุผลสำเร็จ
 
คนแต่ละคนจะมี “ความจำกัด” คุณสมบัติที่ติดตัวมากับมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิด ไม่เว้นแม้แต่คนที่โลกเรียกว่า “อัจฉริยะ” แม้ว่าเราจะเป็นอัจฉริยะ มีสติปัญญาล้ำเลิศ มีความสามารถเก่งกาจมากมายเพียงใด ก็ไม่สามารถทำงานทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเพียงลำพังคนเดียว (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ …

Previous Posts Next posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร