Category Archives: การบริการ

แหล่งสารสนเทศ

หลังจากที่ดิฉันกลับจากอินเดียสิ่งที่ได้ติดตัวมาคือความเข้าเรื่องระบบเปิดมากขึ้น จึงหันมาสนใจแหล่งของวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่อยู่ในรูปแบบนั้น รวมถึงการไปสอบถามจากนักศึกษา ป.เอก ทั้งหลายว่าพวกเขาอยากให้ช่วยเรื่องอะไร จึงตั้งอกตั้งใจรวบรวม เริ่มจากสำรวจจากสิ่งที่ตัวเองเข้าไปใช้ เช่น DART  http://202.28.73.5/snclibblog/?p=7295 ที่เขียนไว้ตั้งแต่ปี 29 สิงหาคม 2009 ปีนี้ก็ 30 สิงหาคม 2019 เวลาผ่นไปเร็วจนน่าใจหาย พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว …

การสร้างข้อมูลให้ผู้ใช้

29 August 2019
Posted by kobkul

      เนื่องจากดิฉันให้บริการฝ่ายโสตฯ พบว่ามีนักศึกษาบางรายมีบัตรนักศึกษาแล้ว แต่ยังไม่มีข้อมูลในระบบยืมคืน (Sierra) ต้องการจะยืมสื่อโสตฯ   ดิฉันจึงได้ทำการสร้างข้อมูลในระบบยืมคืนให้  โดยลำดับแรกตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระบบ www.reg.su.ac.th สิ่งที่จะต้องกรอกลงไปในระบบ ได้แก่
              …

ระบบ SU-ERP/SAP-ใบเสร็จรับเงิน

28 August 2019
Posted by Banjong Rungphan

     ด้วยระบบ SU-ERP (Silpakorn University Enterprise Resource Planning System) เป็นระบบที่จะเข้ามารองรับการทำงานพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ในระบบการงบประมาณ (Budgeting) การพัสดุ (Material Management) การบัญชี และการเงิน …

เรื่อง ขี้ ขี้


 
 
 
 
 
 
 
ป้ายประกาศกับงานห้องสมุด เป็นของคู่กัน
บ่อยครั้ง…ที่…ประกาศแล้ว ประกาศเล่า
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ก็แล้ว
บอกกล่าวกันสารพัดทิศทาง ที่ทำได้ ก็แล้ว
แต่…ผู้ใช้บริการ ไม่ทราบ หรือ ไม่ทั่วถึง…

ระบบที่ใช้ในงานบริการยืม-คืน

16 August 2019
Posted by Banjong Rungphan

งานบริการยืม-คืน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในฝ่ายบริการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และได้นำระบบเทคโนโลยีสำเร็จรูป มาช่วยในการให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศในหอสมุดฯ เพื่อให้ความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ในการทำงานของงานบริการยืม-คืน ได้นำระบบด้านเทคโนโลยีสำเร็จรูป ที่เกี่ยวข้องกันหลายๆระบบ มาร่วมใช้ในการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก การให้บริการ มีดังนี้
1.ระบบ Sierra -ระบบบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
2.ระบบ SU-ERP

ยืมไม่อั้น…2019

15 August 2019
Posted by Pimduan Natewiriyakul

โปรโมชั่น “ยืมไม่อั้น” 2019
สำหรับปีนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายน ไปจนถึงถึงวันที่ 6 พ.ค. 2562 นี้ และเริ่มยืมได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2562 สำหรับปีนี้มีเพียงวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเท่านั้นที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับวิทยาเขตวังท่าพระอยู่ในระหว่างปิดปรับปรุงจึงไม่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาทุกวิทยาเขตสามารถเข้าร่วมได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หรือวิทยาเขตวังท่าพระก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางหอสมุดกำหนด…

ข้อสังเกต และข้อสันนิษฐาน ของหนังสือที่ถูกตัดสัน

10 August 2019
Posted by rungtiwa

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ปฏิบัติงานล่วงเวลา หน้าที่ที่รับผิดชอบคือ การให้บริการยืม-คืนหนังสือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะทราบดีว่าก่อนจะให้ยืมและรับคืนหนังสือทุกเล่มจะต้องตรวจดูสภาพตัวเล่มของหนังสือก่อนว่ามีรอยคราบเปื้อนหรื่อมีความผิดปกติของตัวเล่มหรือไม่ ถ้ามีก่อนให้ผู้ใช้ยืมก็จะต้องประทับตราหรือเขียนหมายเหตุไว้ให้รู้ว่าหนังสือเล่มนี้มีรอยคราบเปื้อน หรือความผิดปกติอะไรของตัวเล่ม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติคนอื่นทราบ และก่อนรับคืนหนังสือจะต้องให้ผู้ใช้รอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะรับคืนหนังสือเสร็จเรียบร้อยก่อน เพราะถ้ามีความผิดปกติของตัวเล่มที่ผู้ใช้นำมาคืนจะได้แจ้งให้ผู้ใช้ดำเนินการชดใช้ได้ทันที เมื่อวันที่ 16 …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร