Archives

ค่านิยมการบริโภค

15 February 2018
Posted by Kalayanapong

ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป เป็นลักษณะ เอาแต่ใจตนเอง
เพิ่มมากขึ้น การบริโภคกลายเป็นแบบหลายอย่างในเวลาเดียวกัน การบริการที่ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริโภคได้ในทันท่วงที จะทำให้เกิดผลต่อตราสินค้าในทันที
จึงส่งผลให้เกิด 6 ค่านิยม เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่

  1. สุขนิยม (Joy lust) คนรุ่นใหม่มีความสุขสบาย ไม่ลำบากเหมือนคนยุคก่อน ทั้ง

ยังได้รับความสะดวกจากเทคโนโลยี …

ซึม .. เศร้า

6 February 2018
Posted by Kalayanapong

ในระยะนี้เรามักได้ยินการกล่าวถึงโรคซึมเศร้าอยู่บ่อยๆ
ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากถึง 5-7% ของจำนวนประชากร
หลายคนไม่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า โรคนี้เป็นสาเหตุของการ
ฆ่าตัวตายที่พบได้บ่อย
          สาเหตุสำคัญมาจากพันธุกรรม
          อาการของโรคซึมเศร้า คือ หงุดหงิด ก้าวร้าว มีอารมณ์เศร้า
ปัจจุบันการแพทย์เชื่อว่า เมื่อเราเกิดมา ร่างกายมียีน (Gene) ติดตัว…

ทีมงาน

22 January 2018
Posted by Kalayanapong

ทีมงานเป็นกลุ่มคนที่มีการพึ่งพากัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีการทำงาน
ร่วมกัน โดยรับรู้และยอมรับถึงวิธีการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
          การบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพนั้น ประการแรก ต้องมีเป้าหมายชัดเจน
ทุกคนในทีมงานควรมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ สมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอนการทำงานจนจบ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น บรรยากาศในการทำงาน
ควรเป็นแบบไม่เป็นทางการ เพื่อให้งานเป็นไปอย่างเรียบง่าย และทุกคนมีความสบายใจ
ในการทำงาน
          การทำงานร่วมกันย่อมเกิดความเห็นที่ไม่ตรงกันได้ …

วัดผลงาน

16 August 2017
Posted by Kalayanapong

KPI คือ Key Performance Indicators แปลว่า ดัชนีชี้วัดผลงาน
เป็นเครื่องมือประเมินผลงานของหน่วยงาน ตั้งแต่หน่วยใหญ่ๆ
ลงไปถึงหน่วยย่อยที่สุด จนถึงระดับบุคคล และวัดได้ทุกเรื่อง
ที่นำมาทำเป็นตัวเลขได้
จึงเป็นที่ชัดเจนว่า ชี้และวัดผลงานเท่านั้น ไม่ได้วัดอย่างอื่น
เพราะทุกคนถูกคาดหวังให้สร้างผลงาน งานใดที่เราทำก็จะได้รับ
การประเมินจากผลของงานนั้น ไม่ได้ถูกประเมินจากความพยายาม…

ตำแหน่งของชีวิต

9 August 2017
Posted by Kalayanapong

จากทฤษฎีการวิเคราะห์การสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กล่าวถึง
ทัศนคติเกี่ยวกับการรับรู้ถึงความมีคุณค่าแห่งชีวิตของตนเองและผู้อื่น มี 4 แบบ คือ
+ ฉันดี คุณก็ดี (I’m OK – You’re OK)  ตำแหน่งชีวิตนี้เป็นตำแหน่งสูงสุดของการปรับตัว
เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ยอมรับและเข้าใจตนเอง ขณะเดียวกันก็…

ประชุม

1 August 2017
Posted by Kalayanapong

มารยาทในการประชุม เป็นเรื่องที่ได้ยินอยู่เสมอ มีเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้
เริ่มต้นจากการมาถึงที่ประชุม ถ้ามีผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นมาถึงก่อนแล้ว
ถ้ารู้จักก็ทักทาย ถ้าไม่รู้จักก็อาจทักทายด้วยการกล่าวคำว่า สวัสดี
เป็นผู้ฟังที่ดี เมื่อคนอื่นพูดก็ปล่อยให้เขาพูดจนจบ ไม่ขัดจังหวะ
เมื่อต้องการขอพูด ควรขออนุญาตกับประธานก่อน ไม่ควรพูดทันที
โดยไม่ได้ขออนุญาต พูดให้กระชับได้ใจความ
ถ้าต้องนำเสนอผลงาน …

สร้างสรรค์

7 February 2017
Posted by Kalayanapong

ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงกระบวนการที่ไวต่อการตอบสนอง
สิ่งที่เป็นปัญหาต่างๆ เช่น ความขาดแคลน ความขัดแย้ง
โดยกำหนดปัญหาแล้วหาแนวทางแก้ไข ทดลองหลายๆ ครั้ง
เพื่อแก้ไข จนสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้  มี 3 ปัจจัย คือ

  1. ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลและความรู้ที่นำมาใช้ เป็นความรู้เชิงทักษะ

กระบวนการ ปัญญาโดยมีความรู้เชิงกว้างในเรื่องที่หลากหลาย…

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร