ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในระบบ SU-ERP

31 August 2019
Posted by worra

          ในการทำงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ SU-ERP ได้มีขั้นตอนการทำงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิมหลายขั้นตอน ซึ่งต้องมีการศึกษาข้อมูลเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง  หนึ่งในขั้นตอนการทำงานที่เพิ่มขึ้น คือ  การบันทึกตั้งหนี้ให้เจ้าหนี้(ผู้ขาย) และต้องมีการเลือกภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ในการบันทึกตั้งหนี้ทุกครั้ง  ซึ่งการเลือกรหัสภาษีหัก ณ ที่จ่ายต้องระบุให้ถูกต้องตามประเภท หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้


 
การยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย มีดังนี้
          1. บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว , ร้านค้า , ห้างหุ้นส่วนสามัญ) ยอดเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 10,000.- บาท
          2. นิติบุคคล (บริษัทจำกัด , ห้างหุ้นส่วนจำกัด , ห้างหุ้นส่วนสามัญแบบจดทะเบียน) ยอดเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 500.- บาท
          3. ศูนย์หนังสือต่างๆ ที่ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น
               – ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
               –  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
               – ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
               – ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร
 
หมายเหตุ :  การหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% คิดจากยอดเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%)  และการจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษาได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%)

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร