Archives

การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

21 February 2013
Posted by sakdipan

สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและดำเนินตามพันธกิจของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้นมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา และปณิธานของสำนักหอสมุดกลาง โดย ครอบคลุมภารกิจการดำเนินงานในทุกด้านของสำนักหอสมุดกลาง
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2556 – 2560 ของสำนักหอสมุดกลาง ได้จัดขึ้นภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์, ยุทธศาสตร์ที่ 5 …

การวางแผนกลยุทธ์ : เครื่องมือนำทางองค์การแบบการมีส่วนร่วม : ตอนที่ 1/จบ

องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์ว่าเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการปรับปรุงแก้ไขดังนั้นองค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์นั้นจะต้องมีความถูกต้องเหมาะสมโดยนักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์ไว้ดังนี้
เดวิด เฟรด อาร์ (David Fred R., 1997 : 11) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์(Keys to formulating strategies) ประกอบด้วย …

การวางแผนกลยุทธ์ : เครื่องมือนำทางองค์การแบบการมีส่วนร่วม : ตอนที่ 1/2

ความหมายของกลยุทธ์

วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์และคนอื่นๆ (2548 : 16-18) กล่าวว่าคำว่า “strategy” มาจาก “Strategos” ในภาษากรีก  ที่เกิดจากคำว่า  “Stratos”  ซึ่งหมายถึง “Army” หรือกองทัพ  ผสมกับคำว่า “Agein” ซึ่งหมายถึง “Lead” …

การวางแผนกลยุทธ์ : เครื่องมือนำทางองค์การแบบการมีส่วนร่วม : ตอนที่ 1/1

สืบเนื่องจากได้อ่านบทความ แผนกลยุทธ์ขององค์กร ในบล๊อกของคุณ  สุกัญญาและเห็นด้วยว่า น่าเสียดายที่ไม่ได้จัดสัมมนา เรื่องแผนยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุดกลาง ดังนั้นจึงต้องขอบคุณคุณสุกัญญาที่ได้เขียนบทความนี้ขึ้นมา
โดยส่วนตัวสนใจเรื่องของแผนยุทธศาสตร์และได้ทำวิจัยในระดับปริญญาเอกเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์การเลยขอนำข้อมูลในงานตัวเองมาเรียบเรียงใหม่เป็นการเรียบเรียงเกี่ยวกับ การวางแผนกลยุทธ์โดยประกอบด้วย บทนำเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์,กระบวนการของการวางแผนกลยุทธ์และรูปแบบของการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อนาเสนอแลกเปลี่ยนกับทุกท่านและเพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลในการทำแผนกลยุทธ์หรือ แผนยุทธศาสตร์ขององค์การต่อไป
แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์มากในองค์การเป็นเสมือนการกำหนดเส้นทางเดินขององค์การในอนาคตและที่สำคัญมากคือ เป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์การนั้นๆช่วยกันกำหนดขึ้นมาร่วมกัน ทำให้ทุกคนรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรและจะทำอย่างไรที่จะไปถึงจุดนั้น …

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร