Category Archives: ห้องสมุด/ระบบห้องสมุด

งานของเจ้าหน้าที่ล่วงเวลา (งานวารสาร)

          งานวารสารเป็นงานที่ต้องเปิดให้บริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรณารักษ์ที่ประจำอยู่ในเวลาราชการ มีจำนวนน้อยเพียง 2 ท่าน ซึ่งต้องช่วยกันปฏิบัติงานในการให้บริการผู้ใช้ และอื่นๆ ส่วนเจ้าหน้าที่ล่วงเวลางานวารสารก็จะมีหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติเป็นหลัก 16 ข้อแล้วยังมีข้อ 17 คือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากงานบริการวารสาร คือ การ Add …

แหล่งสารสนเทศ

หลังจากที่ดิฉันกลับจากอินเดียสิ่งที่ได้ติดตัวมาคือความเข้าเรื่องระบบเปิดมากขึ้น จึงหันมาสนใจแหล่งของวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่อยู่ในรูปแบบนั้น รวมถึงการไปสอบถามจากนักศึกษา ป.เอก ทั้งหลายว่าพวกเขาอยากให้ช่วยเรื่องอะไร จึงตั้งอกตั้งใจรวบรวม เริ่มจากสำรวจจากสิ่งที่ตัวเองเข้าไปใช้ เช่น DART  http://202.28.73.5/snclibblog/?p=7295 ที่เขียนไว้ตั้งแต่ปี 29 สิงหาคม 2009 ปีนี้ก็ 30 สิงหาคม 2019 เวลาผ่นไปเร็วจนน่าใจหาย พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว …

คิดแล้วลงมือทำ

          จากการที่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายก็ได้คิด หาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้งานในหน้าที่ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็วขึ้น และหาข้อเแตกต่างของงานที่ทำอยู่เดิมมีกับแนวทางการปฏิบัติแบบใหม่ แตกต่างกันอย่างไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานหรือถ้าส่งผลกระทบก็ต้องน้อยที่สุด เนื่องด้วยฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนหนังสือใหม่ หนังสือที่ได้รับบริจาคเข้ามาทุกวัน มีจำนวนมากมาย ส่วนหนึ่งก็นำเข้าระบบแล้ว  ซึ่งหนังสือที่นำเข้าระบบแล้วผู้ใช้บริการสามารถ request  …

การเรียงชั้นหนังสือ

25 August 2019
Posted by Ekanong Duangjak

 :mrgreen: การปฏิบัติงานช่วงล่วงเวลาวันเสาร์และวันอาทิตย์ สิ่งที่พบบ่อยครั้งคือ ผู้ใช้บริการหาหนังสือที่ชั้นไม่พบ ซึ่งเมื่อผู้ใช้มาติดต่อสอบถาม ตัวผู้เขียนในฐานะหัวหน้าเวรล่วงเวลา จะสอบถามผู้ใช้ เช่น
1. จดเลขหมู่หนังสือมาไหมค่ะ ขอดูเลขหมู่หนังสือที่จดหน่อย (เนื่องจากในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลางจะรวมข้อมูลทรัพยากรไว้ทั้งสามวิทยาเขตและรวมถึงห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ด้วย) ดังนั้นต้องตรวจสอบว่าเลขหมู่ที่ผู้ใช้จดมานั้นเป็นของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์หรือไม่
2. ถ้าเลขหมู่ที่จดมาถูกต้อง และไปดูที่หนังสือไม่พบ ต้องสอบถามว่า ผู้ใช้ได้ไปดูที่ชั้นพักหนังสือของแต่และชั้นหรือไม่ หากผู้ใช้ตอบว่าดูทั้งสองแห่งแล้ว ต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องไปสำรวจดูที่ชั้นอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่า …

เรื่อง ขี้ ขี้


 
 
 
 
 
 
 
ป้ายประกาศกับงานห้องสมุด เป็นของคู่กัน
บ่อยครั้ง…ที่…ประกาศแล้ว ประกาศเล่า
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ก็แล้ว
บอกกล่าวกันสารพัดทิศทาง ที่ทำได้ ก็แล้ว
แต่…ผู้ใช้บริการ ไม่ทราบ หรือ ไม่ทั่วถึง…

หนึ่งในนักศึกษาฝึกงาน@หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์


น้อยคนนักที่จะทราบว่าดิฉันเป็นนักศึกษาฝึกงานที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์มาก่อน (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เดิมชื่อ “แผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์โสตทัศน์”) โดยมาฝึกงานเมื่อปี พ.ศ. 2520 แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นนักศึกษาฝึกงานรุ่นแรกของหอสมุดฯ หรือไม่
 
ดิฉันเป็นชาวอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา (บลว.รุ่นที่ 14) …

MARC Format : Leader

12 August 2019
Posted by Chanpen Klomchaikhow

          เมื่อพูดถึง MARC Format หรือรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ (Machine Readable Cataloging Format) ซึ่งสามารถจัดการข้อมูลบรรณานุกรม หรือจำแนกข้อมูลเป็นส่วนๆ เพื่อให้สามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกัน
 
          ข้อมูลใน MARC Format สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร