Archives

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร

การฝึกอบรมและการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร เป็นสิ่งที่องค์กรต้องกระทำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้มี ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ความสามารถ ความชำนาญ และทัศนคติ ที่ฝังอยู่ในตัวของบุคลากรในองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สูงยิ่งขึ้นองค์กรใดที่มีทุนมนุษย์ด้วยการเป็นผู้สั่งสมองค์ความรู้เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานได้นั้น จำเป็นต้องมีการสั่งสมองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องอันจะมาซึ่งบุคลากรที่เปี่ยมด้วยจิตสำนึกแห่งการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง
ดังนั้น การออกแบบแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ดีนั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ออกแบบการฝึกอบรมจะต้องมีการออกแบบการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้รับผลคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุดบนพื้นฐานของ การรู้จักและเข้าใจองค์กรเป็นอย่างดี รวมถึงยังต้องรู้จักและเข้าใจองค์รวมของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็นอย่างดีจึงจะสามารถพัฒนาทุนมนุษย์ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้ตามหลักธรรมาภิบาล…

ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการโสตทัศน์

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดย หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ เทคนิคต่าง ๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านบริการโสตทัศน์ทำให้ข้าพเจ้าได้นำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนภาษาอังกฤษมาพัฒนาต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้กับงานบริการโสตทัศน์ตามประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. Please Show student ID card before entering the library.
กรุณาแสดงบัตรนักศึกษาก่อนเข้าใช้ห้องสมุดค่ะ.…

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตอนจบ

Basic Skills in Reading Comprehension ตอนจบ
การเดาความหมายของคำศัพท์
1. เดาจากคำจำกัดความ (direct definition) หรือคำอธิบาย (explanation) สังเกตจากคำกริยา mean หรือ คำกริยา to be
เช่น  …

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตอนที่ 3

Basic Skills in Reading Comprehension ตอนที่ 3
การใช้ความรู้เรื่องเครื่องหมายวรรคตอน
1. เครื่องหมาย comma (,)
บอกความเป็นประโยคเดียวกัน เช่น
There are many kinds of flowers …

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตอนที่ 2

Basic Skills in Reading Comprehension ตอนที่ 2
1.การใช้ความรู้เรื่องโครงสร้างประโยค และ Signal words
1.1 Subject + Intransitive Verb  (verb ที่ไม่ต้องการกรรม) เป็นประโยคที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง
เช่น …

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตอนที่ 1

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญมากๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวเข้าไปเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียน ตามกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ที่บัญญัติไว้ว่า “The working language of ASEAN shall be English”
จากกฎบัตรอาเซียนทำให้สถาบันการศึกษาจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับคนทำงานในองค์กรของประเทศไทยให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีนั้นต้องอาศัย การฝึกฝนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ยิ่งฝึกมาก ยิ่งใช้บ่อย ยิ่งเกิดความชำนาญ นั่นหมายถึง …

การพัฒนามารยาทในสังคมทำงาน

มารยาท คือ พฤติกรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะ นิสัย ประจำตัวของคนที่แสดงออกทั้งในด้าน กิริยา วาจา บุคลิกภาพ โดยมีแบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่มีความสุภาพและสำรวม ถูกกาลเทศะ
ซึ่งลักษณะของคนที่จัดว่าเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน นั้นจะมีจิตใจสูง มีความเชื่อมั่นในตนเอง เนื่องจากคนที่่มีลักษณะเช่นนี้มักเป็นคนที่มีการพัฒนาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้เพื่อสั่งสมความรู้ ประสบการณ์ให้เป็นผู้ที่ทรงด้วยผู้มีศีลธรรมนำปัญญาอยู่ในตนเองตลอดเวลา
ความสุภาพอ่อนน้อมถือว่าเป็นความกล้าหาญของผู้ทรงด้วยปัญญาอันนำมาซึ่งมารยาททางสังคมที่สามารถสร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่น่าอยู่ เนื่องจากสังคมการทำงานในองค์กรที่จำเป็นต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศแล้ว การรู้จักรักษากิริยามายาทและการรู้จักการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานจะเป็นการเพิ่มเสน่ห์และสร้างความน่าสนใจให้กับผู้พบเห็นอีกด้วย ส่งผลให้บุคคลนั้นประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทั้งด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน
เพราะคนที่มีมารยาทนั้นมิได้วัดกันที่วุฒิการศึกษา …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร