Archives

“บางมุม” ในอวดของ “โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการจัดการและพัฒนาสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร”

30 August 2019
Posted by sukanya เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ผู้เขียนได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ ต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ ในงาน อวดของ “โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการจัดการและพัฒนาสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร”ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ซึ่งตั้งอยู่ที่สี่แยกปทุมวัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ …

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ในวันนี้

เมื่อวันแม่ที่ผ่านมา เป็นอีกครั้งที่มีผู้เขียนได้มีโอกาสไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลสิงห์ อำเภอไทยโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 
         
 
ข้อมูลจากแผ่นพับที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่อุทยานฯ แจกให้กับนักท่องเที่ยว ทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ว่า ปราสาทเมืองสิงห์ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เรียกว่า อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เมื่อวันที่ …

มือใหม่ : หัดปลูกแคคตัสเป็นงานอดิเรก

26 July 2019
Posted by sukanya

 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.  ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเพาะ ขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงแคคตัส ซึ่งจัดขึ้นในงานมหกรรมเกษตรปลอดภัยและกล้วยไม้งามอร่ามพระราชวังสนามจันทร์ ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2562 ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม …

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับหลักกิโลเมตรที่ 0

8 July 2019
Posted by sukanya

เดิมประเทศไทยมีการปกครองในระบอบ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์” เป็นระบอบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีอำนาจเด็ดขาดในการออกพระราชโองการหรือกฎหมาย จนถึงสมัยรัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี มีกลุ่มบุคคลที่เรียกว่า “คณะราษฎร” โดยมีพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นหัวหน้าคณะ ได้ยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ทำให้ประเทศไทยหรือสยามในสมัยนั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น “ระบอบประชาธิปไตย” โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย …

เสี่ยงโชค…ที่พึ่งของคนอยากรวย

28 February 2019
Posted by sukanya

คำว่า “การเสี่ยงโชค” กับ “การเล่นการพนัน” บางครั้งก็ก้ำกึ่งว่าจะใช้คำไหนที่จะเหมาะสม เนื่องจากในวิถีชีวิตของคนไทยที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือประเพณีมักจะมีการพนันขันต่อเพื่อให้เกิดความคลื้นเคลง สนุกสนาน และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟู สืบทอดให้กิจกรรมต่าง ๆ ยังคงอยู่ เช่น ไก่ชน วัวชน วิ่งควาย ม้าแข่ง เรือยาว บั้งไฟ เป็นต้น
 …

Lean กับการบริหารจัดการในองค์กร

19 February 2019
Posted by sukanya

ในอดีตเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในการทำงาน เจ้าของกิจการ ผู้บริหารและพนักงานจะช่วยกันหาวิธีแก้ปัญหานั้น ๆ วิธีการแก้ไขปัญหาบางอย่างก็ใช้ได้แค่ในช่วงเวลานั้น ๆ วิธีการบางอย่างก็สามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง Lean ก็เป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการทำงานที่เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณ ค.ศ. 1990 และในปัจจุบันก็ยังมีการนำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้
 
Lean กำเนิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ โดยบริษัท Toyota ผู้ผลิตรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่น ได้นำแนวคิดด้านการบริหารจัดการผลิตรถยนต์ของอเมริกาคือบริษัท …

วันแรกที่เริ่มใช้งานระบบ SU-ERP

18 February 2019
Posted by sukanya

ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ใช้สารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) หรือระบบ MIS หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรได้จ้างบริษัทคอนเวอร์เจนซ์ซิสเท็มส์ จำกัด ดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือที่เรียกกันว่าระบบ SU-ERP เพื่อมาใช้งานแทนระบบ MIS โดยใช้โปรแกรมของ SAP หลังจากที่ได้พัฒนามาได้ระยะหนึ่งแล้วนั้น ณ วันที่ 2 มกราคม …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร