Archives

โรคกระดูกพรุน ภัยเงียบสำหรับผู้หญิง

31 August 2019
Posted by rungtiwa

          โรคกระดูกพรุนมักจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ร่างกายจะมีการสลายกระดูกสูงกว่าการสร้างใหม่ ทำให้เนื้อมวลกระดูกลดลง เพราะคนไทยขาดการป้องกันและการดูแลที่ถูกต้อง โรคกระดูกพรุนมักจะไม่แสดงอาการ จะเป็นโดยไม่รู้ตัว สำหรับผู้หญิงวัยใกล้หมดประจำเดือน กระดูกจะสลายตัวอย่างรวดเร็วกว่าปกติถึง 5 เท่า เนื่องจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าผู้ชาย ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงเป็นโรคกระดูกพรุนมากขึ้น …

งานของเจ้าหน้าที่ล่วงเวลา (งานวารสาร)

          งานวารสารเป็นงานที่ต้องเปิดให้บริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรณารักษ์ที่ประจำอยู่ในเวลาราชการ มีจำนวนน้อยเพียง 2 ท่าน ซึ่งต้องช่วยกันปฏิบัติงานในการให้บริการผู้ใช้ และอื่นๆ ส่วนเจ้าหน้าที่ล่วงเวลางานวารสารก็จะมีหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติเป็นหลัก 16 ข้อแล้วยังมีข้อ 17 คือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากงานบริการวารสาร คือ การ Add …

คิดแล้วลงมือทำ

          จากการที่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายก็ได้คิด หาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้งานในหน้าที่ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็วขึ้น และหาข้อเแตกต่างของงานที่ทำอยู่เดิมมีกับแนวทางการปฏิบัติแบบใหม่ แตกต่างกันอย่างไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานหรือถ้าส่งผลกระทบก็ต้องน้อยที่สุด เนื่องด้วยฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนหนังสือใหม่ หนังสือที่ได้รับบริจาคเข้ามาทุกวัน มีจำนวนมากมาย ส่วนหนึ่งก็นำเข้าระบบแล้ว  ซึ่งหนังสือที่นำเข้าระบบแล้วผู้ใช้บริการสามารถ request  …

ข้อสังเกต และข้อสันนิษฐาน ของหนังสือที่ถูกตัดสัน

10 August 2019
Posted by rungtiwa

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ปฏิบัติงานล่วงเวลา หน้าที่ที่รับผิดชอบคือ การให้บริการยืม-คืนหนังสือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะทราบดีว่าก่อนจะให้ยืมและรับคืนหนังสือทุกเล่มจะต้องตรวจดูสภาพตัวเล่มของหนังสือก่อนว่ามีรอยคราบเปื้อนหรื่อมีความผิดปกติของตัวเล่มหรือไม่ ถ้ามีก่อนให้ผู้ใช้ยืมก็จะต้องประทับตราหรือเขียนหมายเหตุไว้ให้รู้ว่าหนังสือเล่มนี้มีรอยคราบเปื้อน หรือความผิดปกติอะไรของตัวเล่ม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติคนอื่นทราบ และก่อนรับคืนหนังสือจะต้องให้ผู้ใช้รอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะรับคืนหนังสือเสร็จเรียบร้อยก่อน เพราะถ้ามีความผิดปกติของตัวเล่มที่ผู้ใช้นำมาคืนจะได้แจ้งให้ผู้ใช้ดำเนินการชดใช้ได้ทันที เมื่อวันที่ 16 …

พิมพ์สัน ติดสัน หนังสือทำอย่างไร

28 February 2019
Posted by rungtiwa

          งานที่รับผิดขอบโดยหน้าที่ งานพิมพ์สัน ติดสัน หนังสือทำอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนอะไรบ้่าง อยากเผยแพร่องค์ความในงานของตนเองให้เพื่อนร่วมงานบ้าง การปฏิบัติงานจะใช้หน้าจอ 2 หน้า คือ หน้าจอของ Sierra และหน้าจอของการพิมพ์สัน ที่สร้างเป็นตารางไว้เรียบร้อยแล้ว  ขั้นตอนการทำงาน

เมื่อคนในครอบครัวปวยเป็นมะเร็ง

28 February 2019
Posted by rungtiwa

          การเจ็บป่วยเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเคยเจ็บป่วยกันเพราะร่างกายเกิดการอ่อนแอ การเจ็บป่วยบางประเภท เช่น เป็นไข้หวัด มันจะมีอาการเตือนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเราเป็นหวัด แต่กับโรคมะเร็งมันไม่อาการบ่งบอกมาก่อนเลยว่าเป็นอาการของคนที่เป็น แรงกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ไม่อาการใด ตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้สังเกตุความผิดปกติของร่างกายตัวเอง คิดว่าตัวเองไม่ได้ปวดหัว ต้วร้อน กินเที่ยว นอน ทำงาน

มรดกที่ได้รับจากพี่ที่เกษียณอายุ Job description (JD)

          พี่บอกกับน้องว่างานทุกงานที่พี่ทำและรับผิดชอบนั้น ต้่องใช้ความละเอียด ความรอบคอบ ความใส่ใจต่องงานวิชาชีพบวกกับจิตสำนึกเป็นหลัก เพ่ื่อคุณภาพของงานที่อออไป ให้เกิดความผิดพลาดที่น้อยที่สุด ประสบการณ์และทักษะในงาน ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่า และเราในฐานะที่ต้องรับงานต่อ ก็จะพยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยจิตสำนึกเป็นหลัก ความละเอียด ความรอบคอบ ความเอาใจใส่ต่อวิชาขีพ ให้เสมอเหมือนกับพี่ให้ได้มากที่สุด และเต็มความสามารถของเรา  …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร