งานของเจ้าหน้าที่ล่วงเวลา (งานวารสาร)

          งานวารสารเป็นงานที่ต้องเปิดให้บริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรณารักษ์ที่ประจำอยู่ในเวลาราชการ มีจำนวนน้อยเพียง 2 ท่าน ซึ่งต้องช่วยกันปฏิบัติงานในการให้บริการผู้ใช้ และอื่นๆ ส่วนเจ้าหน้าที่ล่วงเวลางานวารสารก็จะมีหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติเป็นหลัก 16 ข้อแล้วยังมีข้อ 17 คือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากงานบริการวารสาร คือ การ Add Location ของดรรชนีวารสารที่บรรณารักษ์งานวารสารจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานล่วงเวลาจะต้องถือปฏิบัติ ถ้าเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เคยปฏิบัติงานล่วงเวลางานบริการวารสาร แล้วบังเอิญต้องมาปฏิบัติงาน หัวหน้างานวารสารจะเป็นผู้สอนงานให้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เคยไปปฏิบัติงานจะต้องไปเรียนรู้งานก่อนที่จะไปปฏิบัติงานจริง ข้อปฏิบัตินี้ทุกคนทราบดี

          การ Add Location ของดรรชนีวารสาร หมายถึง หอสมุดพระราชราชวังสนามจันทร์ หอสมุด สาขาวังท่า หอสมุดวิทยาเขตเพชรบุรี มีวารสารชื่อเด้ยวกันและทำดรรชนีวารสารเหมือนกัน แต่หอสมุด สาขาวังท่า หรือ หอสมุดวิทยาเขตเพชรบุรี เป็นผู้ทำดรรชนีลงระบบไว้ก่อนแล้ว สมุดพระราชวังสนามจันทร์ ก็เพียงเข้าไป Add Location เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบว่า หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ก็มี

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการเพิ่ม Location ดรรชนีวารสาร ดังรูป

  1. 1. – เปิดหน้าจอแล้วดับเบิ้ลคลิกที่ icon Innovative Millenniem
  2. 2. – จะขึ้นหน้าต่างให้กรอก Usename และ Password 
  3. 3. – ให้ใส่ Usename ว่า Jrn 4 หรือ 5 ก็ได้ ส่วน Passwort ว่า Jrn 4 หรือ 5 ก็ได้ จะใส่เหมือนกัน แล้วคลิก OK
  4. 4. – จะขึ้นหน้าต่างให้ใส่ Initials Password
  5. 5. – ให้ใส่ Initials Password ในการปฏิบัติงานของแต่ละคนซึ่งทุกคนจะต้องมี ถ้าไม่มีต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ แล้วคลิก OK
  6. 6. – จะขึ้นหน้าต่างในการปฏิบัติงานโดยให้พิมพ์ชื่อของบทความในวารสารที่ได้รับมอบหมาย
  7. 7. – เมื่อพิมพ์ชื่อบทความแล้วให้คลิก Search
  8. 8. – จะขึ้นบทความที่อยู่ในฐานข้อมูลแล้ว ให้ตรวจดูชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน ถ้าตรงกันให้ คลิกที่ Edit ถ้าไม่ตรงให้คลิกที่ Close  เพื่อทำบทความต่อไป
  9. 9. – เมื่อคลิกที่ Edit แล้วจะขึ้น Marc Leader  แสดงรายการ ให้ตรวจดูว่ารายการที่อยู่ในระบบ กับรายการที่เรากำลังทำอยู่เป็นรายการเดียวกันหรือไม่ ถ้าใช่ให้ทำการ Add Location  ถ้าไม่ใช้ให้ตลิก Close เพื่อทำบทความต่อไป
  10. 10. – ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ แถบ Location 

 
11. – จะขึ้นหน้าต่างให้ คลิกที่  Add location จะขึ้นแถบสีขาวให้ดับเบิ้ลคลิกที่แถบสีขาวจะขึ้นแถบ Location ให้เลือกแถบ lbsus แล้วคลิก Ok ให้สังเกตุดูว่าในแถบสีขาวจะมีคำว่า lbsus แล้วคลิก Ok อีกครั้ง เป็นการ Add Location ในบทความนั้นแล้ว
12. – เมื่อ Add Location แล้ว ให้ตลิก Save  เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 
13. – เมื่อ Add Location ระบบเรียบร้อยแล้วให้เขียนตัว ด ไว้หน้าชื่อบทความนั้นๆ และที่หน้าสารบัญด้วย และทำเครื่องหมาย ดอกจันทร์ไว้ที่หน้าปกมุมบนขวามือ หรือถ้าเป็นที่เย็บเล่มแล้ว ให้ทำเครื่องหมายไว้ที่มุมด้านบนของต้วเล่ม

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร