Category Archives: การบริหาร

การเพิ่ม Location ดรรชนีวารสาร

8 March 2019
Posted by Nong Panida

ตั้งแต่ปฏิบัติงานล่วงเวลามาเป็นเวลาประมาณ 18 ปี ก็จะปฏิบัติหน้าที่ล่วงเวลา ณ จุดบริการยืมคืนตลอดมา วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาปฏิบัติงานล่วงเวลาที่งานวารสาร ชั้น 3 อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล หน้าที่ของผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในจุดนี้ต้องทำหน้าที่รวมทั้งหมด 17 ข้อและข้อที่ 17 คือ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ จากงานบริการวารสารและจากหัวหน้าเวร …

การใช้งานและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน

1 November 2018
Posted by Kavee Chutimanon

การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การติดตั้ง
การเคลื่อนย้ายการยก ไม่ควรเอียงเกิน 15 องศา จากแนวดิ่ง การยกด้วยสลิง ขนาดของสลิง ต้องรับน้ำหนักได้ตามที่ระบุนน้ำหนักไว้ในแผ่นป้าย Name Plate การยกโดยแม่แรงและรถโฟลคลิฟท์ ต้องยกในตำแหน่งที่ใช้รองรับสำหรับยกเท่านั้น ควรจัดเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสม คือสะอาด แห้ง และหากเป็นไปได้ควรจัดเก็บในที่ร่มหรือในอาคาร ต้องจัดวางไว้ในที่ที่เหมาะสม …

ความสามารถพิเศษ

8 October 2018
Posted by Kavee Chutimanon

การรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ  คุณสมบัติที่ต้องการก็คงเป็นไปตามวิชาชีพเฉพาะด้านนั้นๆ แต่ยังมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “ความสามารถพิเศษ” กล่าวคือเป็นความรู้ความสามารถที่นอกเหนือจากวิชาชีพที่เล่าเรียนมา บางเรื่องไม่จำเป็นต้องมีสถาบันการศึกษารับรอง มีเพียงผลงานที่พิสูจน์ได้เท่านั้นพอ ซึ่งในส่วนนี้จะพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานมีผลงานแสดงให้เห็น
หอสมุดมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดูแลสถานที่/รักษาความสะอาดอยู่จำนวนไม่น้อย หลายคนมีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เวลาที่หอสมุดมีภาระหน้าที่นอกเหนือจากงานประจำหรือกรณีเร่งด่วน ก็จะได้เจ้าหน้าที่เหล่านี้มาช่วยปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาและทำให้ภาระกิจลุล่วงไปได้ด้วยดี…

Team Work

24 July 2018
Posted by Kavee Chutimanon

“ทีมเวิร์ค” หมายถึง กลุ่มการกระทำของคนที่มารวมตัวกันเพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้สำเร็จผล ซึ่งงานดังกล่าวนั้นไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียว
มีผู้ให้คำจำกัดความไว้สำหรับคำว่า TEAM WORK โดยให้ความหมายตามตัวอักษรแต่ละตัว เข้าใจง่ายครอบคลุมทุกประเด็น
T : Trust คือ ทุกคนจะต้องไว้วางใจซึ่งกันและกัน
E : Efficiency/ EMPATHY คือ …

Barcode ที่มีอยู่ในระบบ SU-ERP

23 July 2018
Posted by sukanya

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ Silpakorn University Enterprise Resource Planning System ซึ่งมีชื่อย่อว่า ระบบ SU-ERP จะมีระบบงานบัญชีสินทรัพย์ถาวร (ครุภัณฑ์) (Fixed Asset Accounting) ซึ่งใช้ในการบริหารพัสดุ ในระบบงานดังกล่าวจะมีระบบงานย่อยสำหรับใช้พิมพ์ป้ายติดทะเบียนสินทรัพย์ถาวร (ครุภัณฑ์) …

การซ่อมแซมรอยแตกร้าวของอาคารที่ต่อเติม

16 July 2018
Posted by Kavee Chutimanon

กรณีของทางเชื่อมอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์กับอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เกิดการแตกร้าวสาเหตุมาจากการทรุดตัวของอาคาร ซึ่งโครงสร้างในส่วนที่ต่อเติมขึ้นมาใหม่ไม่ได้เป็นโครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างเดิม โดยเฉพาะฐานรากและเสาเข็มที่มีขนาดความยาวของเสาเข็มและระดับฐานรากไม่เท่ากัน เมื่อโครงสร้างชั้นดินมีการทรุดตัว ทำให้ระดับการทรุดตัวไม่เท่ากัน จึงส่งผลให้เกิดรอยแยกระหว่างโครงสร้างของตัวอาคารทั้งสอง อีกส่วนหนึ่งรอยต่อของอาคารไม่ได้มีการแบ่งช่องรอยต่อระหว่างอาคารเอาไว้ เป็นการก่อผนังส่วนที่ต่อเติมไปชนกับผนังอาคารเดิมเลย เมื่ออาคารเกิดการทรุดทำให้มีการดึงโครงสร้างผนังให้แยกออกจากกัน…

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

28 June 2018
Posted by Kavee Chutimanon

การเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญเหตุเป็นเรื่องที่สำคัญ ภัยพิบัติต่างๆที่ยังมาไม่ถึง อย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้น การป้องกัน การฝึกซ้อมเป็นเรื่องที่ต้องทำ อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี
 
กรณีเกิดไฟไหม้ ผู้ประสบเหตุคนแรกเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุด ต้องควบคุมสติปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้รับการฝึกมา การเกิดเพลิงไหม้มักจะเกิดจากจุดเล็กๆก่อน ถ้าสามารถระงับเหตุและแจ้งเตือนไปยังบุคคลอื่นได้ ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นไม่มาก
 
ถังดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ที่มีติดตั้งภายในหน่วยงาน สามารถนำไปใช้ได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุ ต้องติดตั้งในสถานที่โล่ง มองเห็นได้ชัดเจน มีป้ายสะท้อนแสงบอกตำแหน่งแม้ในขณะที่ไฟฟ้าดับ ถังดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร