วารสารที่จัดทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร "วารสารไทยทัศน์"

13 February 2019
Posted by peekan

วารสาร (periodicals)  เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่พิมพ์ออกเผยแพร่โดยสม่ำเสมอ มีชื่อเรียกโดยเฉพาะ เสนอเนื้อเรื่องในรูปของบทความ แบ่งเป็นคอลัมภ์หลายประเภท เขียนโดยผู้เขียนหลายคน หรือคนเดียว ขอบเขตของเนื้อเรื่องอาจเป็นเรื่องเดียวกันหรือต่างกัน และจะจบในฉบับ หรือต่อเนื่องกันจนจบในหลายฉบับก็ได้ วารสารส่วนมากมีส่วนประกอบที่คล้ายกัน ได้แก่ มีเลขลำดับที่ของเล่ม (Volume) ฉบับที่ (number) วัน เดือน ปี (date)  และมีหมายเลขประจำวารสารสากล (issn) 
วารสารมีการจัดทำในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น ทำเฉพาะวาระพิเศษ  หรือวาระประจำมีกำหนดออกตามความถี่ เช่น รายเดือน รายสองเดิอน รายสามเดือน  รายหกเดือน  รายปี หรือรายไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้จัดทำ
งานจัดหาวารสาร มีหน้าที่ แสวงหาวารสาร  และขอรับบริจาควารสารไทยทัศน์ มาบริการแก่ผู้ใช้ หอสมุดฯ เป็นแหล่งจัดเก็บ และรวบรวมสิ่งพิมพ์ที่มีคุณค่า และประโยชน์ทางวิชาการ  ทำให้เกิดปัญญา และหอสมุดฯ ยังเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาของมหาวิทยาศิลปากร และยังเป็นแรงบันดาลใจให้บรรณารักษ์งานจัดหา มีศรัทธา เห็นคุณค่าในกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย   ที่นักศึกษาได้แสดงความสามารถและพัฒนาทักษะของภาษาไทย  กลั่นกรองออกมาเป็นตัวอักษรร้อยแก้ว  โคลง บทกลอน  บทกวี  กาพย์สุรางคนางค์  ฉันท์ นิยาย และเรื่องสั้น   ฯลฯ  
วารสารไทยทัศน์ จัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งนักศึกษาจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี ชื่อว่า “วันเวลาภาษาไทย ” ปีนี้ จัดขึ้นเป็น ครั้ง ๒๑  ตรงกับวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
หัวข้องานครั้งนี้ คือ “หลีกหนีความจริงอิงนิยายพาขวัญ”  
บรรณาธิการ โดย นางสาวสุชาดา ศรีพิทักษ์
ในฐานะที่เป็นบรรณารักษ์จัดหาวารสารขอชมเชย และยกย่องนักศึกษาที่ได้จัดทำวารสารไทยทัศน์ที่เป็นรูปเล่ม อย่างสวยงาม เนื้อหาอ่านแล้วก็ยิ้มไว้ สนุกดี อ่านแล้วประเทืองปัญญา
ถ้ามีโอกาสไปเยื่ยมชมกิจกรรม  จะไปขอรับบริจาควารสารไทยทัศน์ จากนักศึกษา  “กิจกรรมวันเวลาภาษาไทย” ของนักศึกษาฯ 
หากทุกท่านได้มีโอกาสอ่านวารสารไทยทัศน์  จะพบความจริงที่ว่า ข้อเขียน หรือความเรียงในเล่มวารสาร อาจเป็นลูกของคุณก็ได้
อ่านแล้วมีความสุขค่ะ 
“กาลเวลาเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินได้ว่างานเขียนยังคงให้ข้อคิด และสาระที่ดีอยู่เสมอ”
หากผู้ใช้สนใจวารสารไทยทัศน์  หาอ่านได้ที่งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ อาคาร มล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3
หอสมุดฯ มี
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่่ ๑๐ (๒๕๕๒)
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๒)
ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๓ (๒๕๕๓)
ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑๙ (๒๕๖๐) 
วันเวลาภาษาไทย ครั้งที่ ๑๙ (วันพฤหสัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐) “นรครวญหวนนิวาสตติยมาสนิราศรำลึก”

 

 
 
 

One thought on “วารสารที่จัดทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร "วารสารไทยทัศน์"

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร