ความสามารถพิเศษ

8 October 2018
Posted by Kavee Chutimanon

การรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ  คุณสมบัติที่ต้องการก็คงเป็นไปตามวิชาชีพเฉพาะด้านนั้นๆ แต่ยังมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “ความสามารถพิเศษ” กล่าวคือเป็นความรู้ความสามารถที่นอกเหนือจากวิชาชีพที่เล่าเรียนมา บางเรื่องไม่จำเป็นต้องมีสถาบันการศึกษารับรอง มีเพียงผลงานที่พิสูจน์ได้เท่านั้นพอ ซึ่งในส่วนนี้จะพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานมีผลงานแสดงให้เห็น
หอสมุดมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดูแลสถานที่/รักษาความสะอาดอยู่จำนวนไม่น้อย หลายคนมีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เวลาที่หอสมุดมีภาระหน้าที่นอกเหนือจากงานประจำหรือกรณีเร่งด่วน ก็จะได้เจ้าหน้าที่เหล่านี้มาช่วยปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาและทำให้ภาระกิจลุล่วงไปได้ด้วยดี

ภายในองค์กรแต่ละคนมีหน้าที่ตามวิชาชีพที่เล่าเรียนมา ส่วนเรื่องของความสามารถพิเศษคงต้องดูจากผลงานที่แต่ละคนแสดงออกมาให้เห็น ใครมีความสามารถเรื่องใดควรให้รับผิดชอบในเรื่องนั้น ไม่มีใครทำอะไรได้เหมือนกันทุกอย่าง ควรมอบหมายให้ตรงกับความสามารถของแต่ละคน ควายเอาไว้ไถนา ม้าเอาไว้เดินทาง ถ้าหากต้องขี่ควายไปเชียงใหม่ไม่รู้เมื่อไรจะถึง การมอบหมายงานไม่ถูกที่ถูกทางองค์กรคงไปไม่ถึงไหน

One thought on “ความสามารถพิเศษ

  • ทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองแล้ว ยังทำหน้าที่อื่นนอกเหนือจากความรับผิดชอบของตัวเองได้ดี บุคคลเหล่านี้เมื่ออยู่ในองค์กรใดก็สามารถทำให้องค์การเดินหน้าต่อไปได้อย่างสวยงาม

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร