Archives

ศูนย์การเรียนรู้ (ไร่คุณมน )

สื่อมวลชนสนใจนำเสนอข่าวเรื่อง “ไร่คุณมน” หลายครั้ง   แสดงว่าสถานที่แห่งนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษน่าศึกษา    จึงนำมาเล่าให้ฟังเผื่อหอสมุดฯจะสนใจพาไปเที่ยวบ้าง

ไร่คุณ

e0b984e0b8a3e0b988e0b884e0b8b8e0b893e0b8a1e0b899002

“ไร่คุณมน” เป็นแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยที่ เปิดกว้างต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นศูนย์รวมของแหล่งภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น โดยพ่วงเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียง อย่าง “ทฤษฎีใหม่” มาเป็นหลักคิด

“ไร่คุณมน” เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน …

ศูนย์การเรียนรู้ (ศูนย์รวมตะวัน)

กาญจนบุรีมีอาณาเขตกว้างขวาง และมีแหล่งเรียนรู้หลายแห่ง ขอแนะนำแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจที่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ให้ความรู้และฝึกอบรมในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นั่นคือ ศูนย์รวมตะวัน

ศูนย์รวมตะวัน
ถ้านึกถึงศูนย์การเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการแสวงหาความรู้และความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงสายสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ถ้าจะมีสถานที่สักที่หนึ่งที่มีการนำเสนอกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดกว้างและเอื้ออำนวยให้หาคำตอบที่ชัดเจนว่า ในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดนี้ เราอยู่ที่ตรงไหนและมีความสำคัญอย่างไรต่อความคงอยู่และสูญสิ้นไปของระบบที่เปราะบางและยากต่อการรักษา ที่นั่นคือ ศูนย์รวมตะวัน

e0b8a8e0b8b9e0b899e0b8a2e0b98ce0b8a3e0b8a7e0b8a1e0b895e0b8b0e0b8a7e0b8b1e0b8991

ด้วยพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ ที่ห้อมล้อมด้วยภูเขา

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร