Tag Archives: หนังสือ

ข้อสังเกต และข้อสันนิษฐาน ของหนังสือที่ถูกตัดสัน

10 August 2019
Posted by rungtiwa

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ปฏิบัติงานล่วงเวลา หน้าที่ที่รับผิดชอบคือ การให้บริการยืม-คืนหนังสือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะทราบดีว่าก่อนจะให้ยืมและรับคืนหนังสือทุกเล่มจะต้องตรวจดูสภาพตัวเล่มของหนังสือก่อนว่ามีรอยคราบเปื้อนหรื่อมีความผิดปกติของตัวเล่มหรือไม่ ถ้ามีก่อนให้ผู้ใช้ยืมก็จะต้องประทับตราหรือเขียนหมายเหตุไว้ให้รู้ว่าหนังสือเล่มนี้มีรอยคราบเปื้อน หรือความผิดปกติอะไรของตัวเล่ม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติคนอื่นทราบ และก่อนรับคืนหนังสือจะต้องให้ผู้ใช้รอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะรับคืนหนังสือเสร็จเรียบร้อยก่อน เพราะถ้ามีความผิดปกติของตัวเล่มที่ผู้ใช้นำมาคืนจะได้แจ้งให้ผู้ใช้ดำเนินการชดใช้ได้ทันที เมื่อวันที่ 16 …

ติดตามหาหนังสือที่หาไม่พบ

9 April 2018
Posted by wassana

หนังสือที่หาไม่พบมีหลายกรณี
          1. อาจเกิดจากผู้ใช้หยิบแล้วเก็บเข้าชั้นเอง ทำให้หนังสืออยู่ผิดที่
          2. ผู้ใช้บริการนำหนังสือไปซ่อนตามจุดต่างๆ ทำให้หาไม่พบ จนกว่าเจ้าหน้าที่จะพบและเก็บมาเรียงเข้าชั้นที่ถูกต้อง
    …

ใครมีความสุขคนนั้นชนะ

หนังสือเล่มนี้แนะวิธีการสร้างความสุขโดยที่ไม่ต้องหาไกลที่ไหน เพราะความสุขแท้จริงแล้วอยู่รอบตัวเรา คุณอะเอะนิชิ อะกิระ จะมาแนะวิธีง่ายๆ ที่ทำให้ตัวเองมีความสุข ผู้เขียนทำการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับจุดร่วมของคนที่มีความสุขมานาน รวมถึงรับฟังปัญหาของผู้คนจำนวนมาก ผู้เขียนจึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะจุดประกายการใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขมากขึ้น
บทที่ 1 การสร้างพื้นที่สำหรับเรียกความสุข

  1. บนโต๊ะมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นกี่ชิ้น ให้สังเกตโต๊ะทำงานว่า มีสภาพแบบไหน เอกสาร เครื่องเขียนจัดเป็นระเบียบหรือไม่ คำถามนี้เหมือนเป็นคำบอกใบ้ว่าคนที่โต๊ะทำงานรก คือ คนที่มีเรื่องราวต่างๆ

การสื่อสารองค์กร : แนวคิดสร้างชื่อเสียงอย่างยั่งยืน

หนังสือเล่นนี้ แนะแนวทางเพื่อถ่ายทอดเสนอแนวคิดด้านงานสื่อสารองค์กร เพราะการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กร การสื่อสารนั้นจะต้องมีความตั้งใจเป็นพื้นฐานในการส่งและรับข้อมูลโดยความตั้งใจจะต้องเกิดขึ้นกับผู้ส่งและผู้รับ แต่การสื่อสารบางแบบ แม้มีผู้ส่งถ่ายทอดสารเพียงอย่างเดียว ก็ถือว่าเกิดการสื่อสารขึ้นแล้ว เช่น การบรรยายของวิทยาการ เป็นต้น

บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารที่มีต่อองค์กร
1. การสื่อสารช่วยผลักดันภารกิจพื้นฐานขององค์กรให้สามารถดำเนินไปได้ด้วยดี ถ้าเราปราศจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพขององค์กร ก็ไม่สามารถนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้
2. การสื่อสารที่ดีขององค์กรสามารถช่วยขจัดข้อมูลข่าวสารที่สร้างความสับสนและตัดต้นตอของข่าวลือที่บั่นทอนเสถียรภาพขององค์กรได้ ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้องค์กรรักษามาตรฐานการดำเนินงานและพัฒนาไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
3. …

Life Coach เริ่มต้นที่ความคิด ชีวิตเปลี่ยนได้


หนังสือเล่มนี้แนะการดำเนินชีวิต ช่วยให้เราจัดการชีวิตให้มีความสุข ประสบความสำเร็จได้ โดยเลือกปฏิบัติจากครูที่ดี เนื้อเรื่องอ่านเข้าใจง่าย มีความหลากหลายของเนื้อหา เช่น เปิดตัวครู คนขี้เหนียวเกลือเรียกแม่ คนช่างเอาเปรียบ เธอถนัดเรื่องดูถูกคน ทำงานให้มีความสุข เก่งไม่เท่าไหร่แต่ขยันสุดยอด  ความกระตือรือร้นที่เขามี คนประหยัด เธอคือคนที่มีวินัยในตนเอง คนมีหนี้ และคนหนี้หนี เรื่องที่สรุปเป็นเรื่องที่ชอบและสนใจเป็นการส่วนตัวคะ
เปิดตัวครู

การเสนอซื้อหนังสือผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ

:mrgreen: จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหัวหน้าฝ่ายโสตฯ และเป็นบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยี (คุณจันทร์เพ็ญ) เมื่อรอบประเมินที่ผ่านมาในเรืื่องของการเสนอซื้อหนังสือในงานทับแก้วบุ๊คแฟร์ว่า หอสมุดฯ จะมีวิธีการติดต่อ สื่อสารกับอาจารย์ และผู้ใช้บริการที่เสนอซื้อหนังสือในงานทับแก้วบุ๊คแฟร์ด้วยวิธีการใดได้บ้างเพื่อให้ผู้เสนอซื้อทราบว่า หนังสือเล่มที่เสนอซื้อนั่น หอสมุดพิจารณาว่า ซื้อหรือไม่ซื้อ หากซื้อจะรายงานความคืบหน้ากับผู้ใช้ว่า อยู่ในขั้นตอนหรือกระบวนการใด
ทั้งนี้คุณจันทร์เพ็ญยังได้เสนอว่า ยังมีหนังสืออีกจำนวนหนึ่งที่ผู้ใช้บริการเสนอซื้อผ่าน OPAC ของหอสมุดฯ ซึ่งบางครั้งข้อมูลที่ได้ก็ไม่สมบูรณ์ หรือเสนอผิดช่องทางไปเสนอทางช่องทาง Comment …

สรุปเนื้อหาด้วย Mind Map

จากหัวข้อทำ IDP ที่เกี่ยวข้องกับ Mind Map ทำให้เกิดความสนใจ ความสนุกในการใช้ Mind Map ในงานต่างๆ จึงนำ Mind Map มาใช้สรุปเนื้อหาในการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเอง
ประโยชน์ของ Mind Map 1. จัดระเบียบความคิด 2. …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร