Category Archives: การพัฒนาตนเอง/บุคลากร

คิดแล้วลงมือทำ

          จากการที่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายก็ได้คิด หาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้งานในหน้าที่ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็วขึ้น และหาข้อเแตกต่างของงานที่ทำอยู่เดิมมีกับแนวทางการปฏิบัติแบบใหม่ แตกต่างกันอย่างไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานหรือถ้าส่งผลกระทบก็ต้องน้อยที่สุด เนื่องด้วยฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนหนังสือใหม่ หนังสือที่ได้รับบริจาคเข้ามาทุกวัน มีจำนวนมากมาย ส่วนหนึ่งก็นำเข้าระบบแล้ว  ซึ่งหนังสือที่นำเข้าระบบแล้วผู้ใช้บริการสามารถ request  …

"อวดของ"

เมื่อวันที่ 20 – 21 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา ดิฉันมาโอกาสได้เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ “โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการจัดการและพัฒนาสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม” สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง …

KM สู่ LO

15 August 2019
Posted by Narumon Boonyanit

องค์กรแห่งการเรียนรู้
เป็นคำที่ เราได้ยินมาระยะหนึ่งแล้ว
แต่การที่จะนำองค์กรเข้าสู่สภาวะเช่นนั้น
หาใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง
หากแต่บุคลากรในองค์กรต้องเป็นนักรับรู้อย่างลึกซึ้งและละเอียดละออ
โดยต้องเรียนรู้ รับรู้จากเรื่องราวทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
และนำไปปรับใช้ในองค์กร ที่สำคัญคือเมื่อลงมือปฏิบัติ
แล้วก็ต้องมีการรับรู้เรียนรู้จากกระบวนการที่ปฏิบัติ
ผลของการปฏิบัติ พร้อมที่จะนำมาพัฒนา ปรับปรุง
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและแวดล้อมที่เกิดขึ้นให้มีความทันยุคสมัยอยู่เสมอ
ผู้ที่ลงมือปฏิบัตินั้น มักจะมีทักษะความชำนาญ ด้านใดด้านหนึ่ง
จึงอาจเรียกได้ว่าเป็น “ช่าง” …

กระจกหกด้าน

5 August 2019
Posted by Kavee Chutimanon

กระจกหกด้าน เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีสั้น ออกอากาศทุกเย็นวันจันทร์-วันอังคาร เวลา 16:00 – 16:15 น. ย้ายเวลาออกอากาศไปเป็นพฤหัสบดี – ศุกร์ เวลา 11:15 – 11:30 น. ย้ายเวลาออกอากาศไปเป็นพุธ – พฤหัสบดี เวลา …

มรดกที่ได้รับจากพี่ที่เกษียณอายุ Job description (JD)

          พี่บอกกับน้องว่างานทุกงานที่พี่ทำและรับผิดชอบนั้น ต้่องใช้ความละเอียด ความรอบคอบ ความใส่ใจต่องงานวิชาชีพบวกกับจิตสำนึกเป็นหลัก เพ่ื่อคุณภาพของงานที่อออไป ให้เกิดความผิดพลาดที่น้อยที่สุด ประสบการณ์และทักษะในงาน ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่า และเราในฐานะที่ต้องรับงานต่อ ก็จะพยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยจิตสำนึกเป็นหลัก ความละเอียด ความรอบคอบ ความเอาใจใส่ต่อวิชาขีพ ให้เสมอเหมือนกับพี่ให้ได้มากที่สุด และเต็มความสามารถของเรา  …

การเบิกจ่ายวัสดุในระบบ SAP

27 February 2019
Posted by Nong Panida

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศิลปากรของเราได้มีการนำระบบบริหารทรัพยากรองค์กรที่เรียกว่า SU-ERP มาใช้แทนระบบบริหารเดิมคือระบบ MIS (Management Information System) โดยใช้โปรแกรม SAP ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบต่าง ๆ ได้เข้ารับการอบรมและทดสอบการใช้งานมาแล้วประมาณเกือบปี และวันที่เริ่มใช้จริงคือ เดือนมกราคม 2562 …

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

IDP เป็นแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีคุณสมบัติ มีความสามารถ และมีศักยภาพในการทำงาน สำหรับตำแหน่งงานที่สูงขึ้น เป็นแผนพัฒนาความสามารถในการทำงานที่เน้นการสื่อสารแบบสองทางระหว่างหัวหน้าและบุคลากร การจัดทำ IDP ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ หัวหน้าต้องให้ความร่วมมือ และมีการปฏิบัติตามแผน IDP อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ประโยชน์ IDP
        ระดับผู้ใต้บังคับบัญชา

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร