Shelfari: Book reviews on your book blog

KM 2558

by | tags: | 101 views No Comments »

ขณะปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ งานหนึ่งที่ตามมาโดยตำแหน่งคือ ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ ตามภารกิจของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

หน้าที่ที่ต้องดำเนินการเริ่มแรกคือ รับมอบหมายงานที่ยังค้างอยู่จากประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้คนเดิมที่เกษียณอายุราชการ (พี่แมว กาญจนา สุคนธมณี) โดยท่านกำลังดำเนินการต่องานเดิมให้ด้วยการอ่านและตรวจแก้ไขรายงานวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้การให้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยให้ดิฉันช่วยตรวจทานอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เข้าเล่มต่อไป

ส่วนที่ดิฉันเริ่มดำเนินการใหม่คือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการจัดการความรู้แล้ว นำเสนอผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงได้ดำเนินการตามแผนงานต่อไป (ดูเพิ่มเติมที่ http://www.lib.su.ac.th/km/index.php/kmplan)

สำหรับผลงานในปีงบประมาณ 2558 ที่ดำเนินการแล้วมีดังนี้

ไปพูดเรื่อง KM

by | tags: , | 644 views No Comments »

ตื่นเต๊ลลชะมัด
เรื่องมีอยู่ว๊า… บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญอิฉันให้ไปเล่าสู่กันฟังเรื่อง KM ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ วันตรุษจีนพอดี๊พอดี ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาสารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา สาขาสารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นหลักศาสตร์ที่บูรณาการระหว่าง 3 คณะวิชาคือคณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์

เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา ประกอบด้วย ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา และคอมพิวเตอร์ และวิชาการจัดการความรู้เป็นวิชาหนึ่งที่อยู่ในหลักสูตร

มีชื่อเก๋ๆ ในภาษาอังกฤษว่า Informatics ไปควานหาแล้วสรุปว่าเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศ (information) และการคำนวณเพื่อคาดการณ์ในอนาคต เป็นคำที่ฟากทางยุโรปนำมาใช้แทนคำ computer sciences ที่แปลว่า วิทยาการคอมพิวเตอร์

Strategy Knowledge-Management Implementation

by | tags: , | 1,041 views No Comments »

องค์กรจะอยู่รอดในยุคของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน จำเป็นต้องนำกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ ด้วยกระบวนการ สร้างฐานความรู้ในองค์กร โดยจัดการความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบและสะดวกในการนำไปใช้ประโยชน์ ด้วยการค้นหา สร้าง เก็บ รวบรวม เผยแพร่ ถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้

การจัดการความรู้ในองค์กรห้องสมุด เป็นเครื่องสำคัญสำหรับการบริหารจัดการองค์กร การจัดทำ KM ในห้องสมุด ก็เพื่อเป็นการสร้างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้บุคลากรทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดคุณค่า และการสรรสร้างนวัตกรรม ด้วยการมีการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

Silpakorn KM Day ครั้งที่ 1

by | tags: , , , , | 1,259 views 4 Comments »

หลังจากที่หาเสียง เอ๊ยยย ไม่ใช่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้เมื่อวันก่อนไว้ที่ http://www.snc.lib.su.ac.th/snclibblog/?p=20372 ไปแล้วนั้น ฉับพลันก็ถึงวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นวันของการจัดงาน

อิฉันในฐานะที่ไปนำเสนอโปสเตอร์เรื่อง การใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนาตัวชี้วัดผลงานหลักรายบุคคล …

ระหว่างหลังจากที่คุณน้องกวีออกแบบและคุณน้องกับสหเพื่อนได้ไปช่วยติดตั้ง คุณพี่ก็คิดๆ ว่าจะทำอย่างไร เพราะมีโต๊ะหน้าขาวตั้งด้วย และเจ้าโต๊ะหน้าขาวนี่แหละทำให้คุณกวีต้องมาปรับโปสเตอร์ใหม่ เรื่องนี้คุณพี่แมวบอกแล้ว แตาคุณพี่กะกว่าจะยกไป แต่ดูไปดูมาคงยกไม่ได้ จึงต้องคิดวิธีการต่อไป

Silpakorn KM Day

by | tags: , , , | 953 views No Comments »

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดกิจกรรม Silpakorn KM DAY อ่านจากเอกสารแล้วเข้าใจว่าต้องการให้เกิดจากและเปลี่ยนเรียนรู้ผลของความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของทุกหน่วยงาน กับประชาคมศิลปากร งานนี้มีทั้งการนำเสนอผลงานในหลายรูปแบบทั้งการนำเสนองานบนเวที โปสเตอร์ และการจัดบูธให้ความรู้ และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศจากการประกวดการจัดการความรู้ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติ ที่ดีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

ในที่สุดมหาวิทยาลัยศิลปากร ก็มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในภาพรวม ขอขอบคุณที่จัดกิจกรรมดีๆ

งานนี้จัด ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ถามว่าอยู่ตรงไหน ตอบว่า อยู่หลังคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้

by | tags: , | 6,018 views No Comments »

จากการที่ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือเรื่อง Learning Organization & Knowledge Management ซึ่งมีเนื้อหาน่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หนีไม่พ้น เพราะเป็นเรื่องที่องค์กรให้ความสำคัญและกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรของเรา ซึ่งเรื่องของ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ ทุกคนก็ได้รับรู้รับฟังอยู่เสมอ ซึ่งอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต่ในความคิดเห็นของข้าพเจ้า คิดว่า 2 เรื่องดังกล่าวมีความสำคัญกับตัวเราเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญ ในองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อองค์กรของเรา

ประชุมคณะกรรมการ KM 1/2555

by | tags: | 896 views No Comments »

คณะกรรมการชุดนี้ถือฤกษ์ดีปีใหม่ เปิดปั๊บ ประชุมปุ๊บ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

พวกเรามีด้วยกัน 6 คน นำทีมโดยพี่แมว พี่หน่อย และข้าพเจ้า ที่มาจากสามจันทร์ ปุก มาจากท่าพระ ต๋อม มาจากเพชรบุรี และ เอ มาจากสำนักงานเลขานุการ/งานจดหมายเหตุฯ

เราเริ่มร่ายยาวเรื่อง KM ที่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างมีประสบการณ์ เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเป้าหมายคือจะทำงานอย่างไรในเห็นภาพรวมและการก้าวไปข้างหน้าในเรื่องของการจัดการความรู้

จริงอยู่การก้าวเดี่ยวๆ อาจมีอิสระที่จะเดินไปในทิศทางไหนตามใจเรา แต่ข้อเสียคือ เหงา