Tag Archives: การพัฒนาบุคลากร

โครงการ Staff Update

โครงการ Staff Update เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานได้ถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้บุคลากรชาวหอสมุดได้ความรู้ ความเข้าใจ ทั้งในเรื่องงานบริการ ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ที่ทันสมัย สามารถนำมาเป็นแนวทางในการประยุกต์หรือปรับใช้กับหน่วยงานของเราได้
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ได้จัดโครงการ …

การพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้วยการมอบหมายโครงการ

“องค์กร” ทั้งภาครัฐและเอกชน จะเป็นที่รวมของ “คน” หรือ “บุคลากร” ที่ต้องทำงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กร โดยแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันไป
ในสังคมแห่งการแข่งขันเช่นปัจจุบัน องค์กรจำเป็นต้องหาวิธีที่จะทำให้คนในองค์กรใช้ศักยภาพหรือความรู้ความสามารถที่มี มาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ถือเป็นการสร้าง “ทุนมนุษย์” ให้มีความพร้อมที่จะแข่งขันกับคู่แข่งและสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันได้ตลอดเวลาและทุกสถานการณ์ เพื่อทำให้องค์กรอยู่รอดในสังคมแห่งการแข่งขันเช่นนี้
การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นวิธีที่จะเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถของคน การพัฒนาจำเป็นต้องสร้างความรู้ความสามารถไปในแนวทางที่องค์กรต้องการ …

การพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันก่อน 4 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับแผนการพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดกลางให้กับคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และได้เชิญผู้บริหารรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องไปฟังครั้งนี้ด้วย เหตุผลของการบรรยายครั้งนี้คือเพื่อให้เข้าใจในเรืองเดียวกันตรงกัน โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ที่เรียกสั้นๆ ว่า IDP ใช้เวลาเกือบทั้งวัน พอที่จะสรุปได้ดังนี้
Individual Development Plan: IDP แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล …

มุมของความสุข

คุณใหญ่ fw เรื่องกฎของศูนย์ มาให้อ่าน มีทั้งหมด 30 ข้อ สงสัยตัวเราจะชอบรับทาน “ไข่” เพราะมีแต่ 0 … คิดว่าหลายคนคงได้อ่านผ่านตามาบ้างแล้วว่ามีเรื่องอะไรบ้าง หากไม่ผ่านตาโปรดอาศัยกูเกิ้ลเป็นสรณะ
ช่วงนี้หนังสือเข้ามาในฝ่ายฯ เยอะมากทั้งบริจาค และซื้อ ขณะที่พวกเรากำลังเมามันกับการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำงานทุก เวลาผ่านไปเท่าไรก็พบว่ากองหนังสือจะสูงขึ้นเท่านั้น
เนื่องจากดิฉันเว้นว่างจากการงานมานาน …

สรุปรายงานการสัมมนา เรื่อง จากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนพัฒนาบุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ดร.ศักดิ์พันธ์ ตันวิมลรัตน์ ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุดกลางโดยให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล  Training road map การสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง และการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการเป็นต้น
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ. ชาญชัย ถาวรเวช ได้กล่าวว่า  ห้องสมุดในมุมมองของท่านคือ ห้องสมุดได้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับเพราะห้องสมุดมีทีมงานที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ เศรษฐกิจ สังคม …

เทคนิคการเตรียมบุคลากรก่อนเข้า AEC

ปัจจุบันนี้ทุกองค์กรต้องยอมรับว่ากระแสของประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งองค์กรจะต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องของความรู้ความสามารถของบุคลากรที่จำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความหลากหลายด้านภูมิหลังที่แตกต่างกัน เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ความเชื่อและความคิดที่แตกต่างกัน
ซึ่งการเตรียมความพร้อมในเรื่องของ “คน” เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เนื่องจาก …

การสอนงาน

การสอนงาน Coaching เป็นวิธีพัฒนาทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ปฎิบัติงานจริง ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องสอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับศักยภาพและส่งมอบผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับหน่วยงานได้เป็นอย่างดียิ่ง
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เห็นความสำคัญของการสอนงานแก่บุคลากรใหม่ที่ปฏิบัติงานในทุกตำแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ เพราะการสอนงานต้องการความดูแลและเอาใจใส่ เป็นกระบวนการฝึกปฏิบัติที่เรียกว่า Tacit Knowledges ทำให้เข้าใจในเป้าหมาย ขอบเขต สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร