Shelfari: Book reviews on your book blog

มุมของความสุข

by | tags: , , , | 289 views 1 Comment »

คุณใหญ่ fw เรื่องกฎของศูนย์ มาให้อ่าน มีทั้งหมด 30 ข้อ สงสัยตัวเราจะชอบรับทาน “ไข่” เพราะมีแต่ 0 … คิดว่าหลายคนคงได้อ่านผ่านตามาบ้างแล้วว่ามีเรื่องอะไรบ้าง หากไม่ผ่านตาโปรดอาศัยกูเกิ้ลเป็นสรณะ

ช่วงนี้หนังสือเข้ามาในฝ่ายฯ เยอะมากทั้งบริจาค และซื้อ ขณะที่พวกเรากำลังเมามันกับการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำงานทุก เวลาผ่านไปเท่าไรก็พบว่ากองหนังสือจะสูงขึ้นเท่านั้น

เนื่องจากดิฉันเว้นว่างจากการงานมานาน จึงต้องเจียมเนื้อเจียมตัวขยันหมั่นเพียรเรียนรู้ใหม่ โดยเฉพาะกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ sierra เริ่มด้วยการประกาศตัว แล้วบัดดลก้อมีสียงตอบรับสำทับว่าด้วยเสียงต่ำๆ บวกรอยยิ้มแบบเซ็งแช่ว่า ดีมากกกก 

สรุปรายงานการสัมมนา เรื่อง จากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนพัฒนาบุคลากร

by | tags: , , | 583 views 1 Comment »

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ดร.ศักดิ์พันธ์ ตันวิมลรัตน์ ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุดกลางโดยให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล  Training road map การสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง และการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการเป็นต้น

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ. ชาญชัย ถาวรเวช ได้กล่าวว่า  ห้องสมุดในมุมมองของท่านคือ ห้องสมุดได้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับเพราะห้องสมุดมีทีมงานที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม คนที่อยู่ได้อย่างมีความสุข คือ คนที่รู้จักพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตนเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นอมตะ  นิรันดร์กาล

เทคนิคการเตรียมบุคลากรก่อนเข้า AEC

by | tags: , | 3,777 views 1 Comment »

ปัจจุบันนี้ทุกองค์กรต้องยอมรับว่ากระแสของประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งองค์กรจะต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องของความรู้ความสามารถของบุคลากรที่จำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความหลากหลายด้านภูมิหลังที่แตกต่างกัน เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ความเชื่อและความคิดที่แตกต่างกัน

ซึ่งการเตรียมความพร้อมในเรื่องของ “คน” เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เนื่องจาก เรื่องของคน จะเป็นอุปสรรคสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ ต้องเตรียมพร้อมรับ นั่นก็คือ อุปสรรคที่อาจเกิดจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจะรักษาไว้ได้ยากขึ้น เพราะว่าสภาวะของการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรจะมีเพิ่มขึ้น

การสอนงาน

by | tags: | 398 views No Comments »

การสอนงาน Coaching เป็นวิธีพัฒนาทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ปฎิบัติงานจริง ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องสอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับศักยภาพและส่งมอบผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับหน่วยงานได้เป็นอย่างดียิ่ง

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เห็นความสำคัญของการสอนงานแก่บุคลากรใหม่ที่ปฏิบัติงานในทุกตำแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ เพราะการสอนงานต้องการความดูแลและเอาใจใส่ เป็นกระบวนการฝึกปฏิบัติที่เรียกว่า Tacit Knowledges ทำให้เข้าใจในเป้าหมาย ขอบเขต สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งความกระตือรือร้น ความพยายามที่จะแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้งาน ที่ตนเองรับผิดชอบ ทั้งงานในปัจจุบันและแสวงหางานใหม่ๆอยู่เสมอ

แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ในองค์กรด้วยทีมการจัดการความรู้

by | tags: , | 859 views No Comments »

กระบวนการสร้างความรู้ในองค์กรนั้นเกิดจากการเรียนรู้ของคนและ Marquardt (1996) กล่าวว่า บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ จะช่วยให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ เสมอ และยังเป็นการพัฒนานิสัยการทำงาน ซึ่งกลายวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งการที่จะสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้นั้นเป็นหน้าที่ของบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายร่วมกันในการปฏิบัติให้เกิดขึ้น

สอดคล้องกับ Newell and other (2002) กล่าวว่าการสร้างความรู้เป็นกระบวนการของการมีปฏิสัมพันธ์ของการทำงานเป็นทีม ซึ่งการทำงานเป็นทีมจะนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์มากกว่าการที่แต่ละบุคคลทำงานคนเดียว การสร้างความไว้วางใจระหว่างสมาชิกเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีมที่มาจากพื้นฐานที่แตกต่างกัน ความไว้วางใจจะช่วยให้บุคคลมีการแบ่งปันความรู้ที่เกิดจากการสะสม หรือประสบการณ์ที่อยู่ในตนเอง

แนวคิดการบริหารจัดการความรู้ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

by | tags: , , | 1,044 views No Comments »

ในสังคมแห่งความรู้ (knowledge society) “ความรู้” ถือว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญที่มีคุณค่าสำหรับการสร้างความมั่งคงและความอยู่รอดขององค์กร ข้อมูลที่ถูกสมองของมนุษย์แปลงไปเป็นความรู้ก็จะถูกบูรณาการไปเป็นภูมิปัญญา และกลายเป็นทรัพยากรที่สำคัญของโลก

ดังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรัสว่า “ความรู้และความดี เมื่อเผยออกไปยิ่งทวีคูณไม่ได้หมดไปจากตัวยิ่งทำดียิ่งทำให้คนอื่นมีความรู้ ความรู้ของเราก็ไม่หมดลงไป ยิ่งเพิ่มขึ้นมาก” ความรู้กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กรและเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเพิ่มความสามารถในการปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลากรอันนำไปสู่การบริการที่คุณภาพรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนต้องอาศัยความรู้

ดังนั้นความรู้จึงมีความสำคัญสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ไว้ว่า “ความรู้ที่จะศึกษามีสามส่วน คือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความคิดอ่านตามเหตุผลที่เป็นจริง ซึ่งแต่ละคนควรเรียนรู้และนำไปใช้ประกอบการงาน การแก้ไขปัญหาทั้งปวงอย่างมีประสิทธิภาพ”

ดังนั้นแนวคิดและหลักการบริหารจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างฐานความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นเป้าหมายสำคัญของการเรียนรู้ เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติและช่วยในการตัดสินใจ การพัฒนาด้วยความรับผิดชอบต่ออนาคตขององค์กรดัง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนและระดับสากล

by | tags: | 9,426 views No Comments »

จากการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งบรรยาย โดย ท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเนื้อหาการบรรยาย ให้ความสำคัญกับ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์การเรียนรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับสากล ซึ่งประเด็นสำคัญ คือ ภารกิจสำคัญของอาเซียนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้ง ภารกิจอันสำคัญของประเทศไทย ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคมอาเซียน