"อวดของ"

เมื่อวันที่ 20 – 21 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา ดิฉันมาโอกาสได้เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ “โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการจัดการและพัฒนาสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม” สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 8.45 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


ภาพบรรยากาศภายในงานค่ะ

 
ในช่วงเช้ารับฟังปาฐกถาพิเศษ “คุณค่าศิลปากรแหล่งความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย” โดย คุณภราเดช พยัคฆวิเชียร นายกสภา มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากนั้นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการ “ฅน เข้าใจวัจย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์อย่างไรกับโลกยุคปัญญาประดิษฐ์” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ และศิลปินชั้นเยี่ยม พร้อมทั้งแจกลายเซ็นบนผลงานภาพพิมพ์แก่ผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


มาเดินดูบรรยากาศภายในหอศิลป์ฯ กันสักหน่อย 
ในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาในหัวข้อ “ด้วยดวงใจอันไม่รู้จักหยุดนิ่ง” โดยอาจารย์ สกุล บุญยทัต โดยมีผู้ร่วมเสวนา โดย คุณสัจภูมิ ละออนักเขียนและคอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และคุณชานนท์ บุญญศิริ นักเขียนและคอมลัมนิสต์ www.sanook.com

 
จากนั้นเป็นการเสวนาวิชาการหัวข้อ ” การจัดการสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  รองศาสตราจารย์ดร.ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์ ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี ดอกพรม ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนางสมปอง มิสสิตะ หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร


 
วันที่ 2 เป็นการเสวนานักเขียน “การ์ตูน” ของไทยทั้งรุ่นเก่า และรุ่นใหม่ ซึ่งจะพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางของการตูนย์ไทยในอนาคตว่าจะเป็นเช่นไร พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์ในการทำงานและแนะนำและให้แนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักเขียนการ์ูตูน
 


 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร