วันแรกที่เริ่มใช้งานระบบ SU-ERP

18 February 2019
Posted by sukanya

ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ใช้สารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) หรือระบบ MIS หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรได้จ้างบริษัทคอนเวอร์เจนซ์ซิสเท็มส์ จำกัด ดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือที่เรียกกันว่าระบบ SU-ERP เพื่อมาใช้งานแทนระบบ MIS โดยใช้โปรแกรมของ SAP หลังจากที่ได้พัฒนามาได้ระยะหนึ่งแล้วนั้น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 ก็เป็นวันที่เริ่มใช้ระบบ SU-ERP เต็มรูปแบบ ทำให้การทำงานในระบบ MIS สิ้นสุดลง
 

 
ในการทำงานเป็นปฐมฤกษ์ของผู้เขียนเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 คือการจัดทำบันทึกเบิกจ่ายเงินซึ่งเป็นเรื่องของเงินเดือนและเงินที่จ่ายพร้อมเงินเดือนประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน 3 บันทึก ได้แก่ บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวและสมทบเงินประกันสังคม บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและเงินสวัสดิการพนักงาน และบันทึกเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนของบุคลการที่ทำงานบริหาร โดยได้สร้างข้อมูลไว้ในโปรแกรม Excel แล้ว Load เข้าไปในระบบ SAP ด้วย T-code “zglpg002” เพื่อประมวลผล
 

 
เมื่อประมวลผลเสร็จแล้วสั่งพิมพ์ออกมาด้วย T-code “zapfm002” เป็นเอกสารตั้งหนี้เพื่อขออนุมัติจ่ายเงิน
 

 
การทำงานในระบบ SAP มีวิธีการทำงาน 2 วิธี ได้แก่

  • ทำในระบบครบทุกขั้นตอน เช่น การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต้องมีใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง หรือที่เรียกว่าใบ PO ต้องเข้าไปดำเนินการตั้งแต่กระบวนการสร้างเอกสารขอซื้อขอจ้างหรือใบ PR จนถึงกระบวนการส่งเบิกเงิน วิธีนี้เป็นการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือร้านค้าผ่านระบบโดยตรง 
  • การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่ถึง 10,000 บาทและทำเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้โดยตรง หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้เงินทดรองราชการจ่ายให้กับเจ้าหนี้หรือร้านค้า หรือการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทที่ไม่ได้เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีนี้ต้องทำเอกสารให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อน โดยทำเอกสารด้วยโปรแกรม Excel หรือ Word หรือที่เรียกกันว่า ทำนอกระบบให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงเข้าไปทำการเบิกจ่ายเงินในระบบ SAP อีกครั้งหนึ่งด้วย T-code “F-43”

 
การทำงานด้วยระบบใหม่นี้ ขั้นตอนและวิธีการทำงานนจะต่างไปจากวิธีการที่เคยทำงานในระบบ MIS คนทำงานจึงต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ศึกษารายละเอียดปลีกย่อย ลองผิด ลองถูก ซึ่งมหาวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวกในการทำงานโดยตั้งทีม Support เข้ามาให้ความช่วยเหลือ แนะนำ โดยตระเวนไปตามวิทยาเขตต่าง ๆ ของศิลปากร พร้อมทั้งมี Line กลุ่มที่คอยแจ้งข่าว ตอบข้อซักถาม แนะนำวิธีการทำงาน ฯลฯ
 
การทำงานในระบบจะเกิดความผิดพลาดหรือ Error ได้เสมอ เช่น

  •  ความผิดพลาดที่เกิดจากคนทำงาน โดยไม่รู้วิธีการทำงานที่ชัดเจนว่าต้องทำอะไร ส่วนไหนต้องใส่ข้อมูลอะไร ซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยในการทำงานแต่ละอย่างจะมีมาก คนทำงานต้องมีสมาธิ ศึกษาคู่มือที่ได้รับมา ทำความเข้าใจ แล้วลงมือทำ หากติดขัดให้สอบถามเพื่อน ๆ ที่เคยทำมาแล้ว หรือถามทีม Support แล้วค่อยทำต่อ หากทำไปโดยที่ไม่ถูกต้อง ก็จะต้องมาดำเนินการแก้ไข ซึ่งบางเรื่องไม่สามารถแก้ไขได้ต้องยกเลิก หรือกลับรายการ แล้วทำเรื่องนั้น ๆ ใหม่ทำให้เสียเวลา ในขณะเดียวกันต้องเข้าใจว่าเรากำลังทำงานเรื่องอะไรอยู่ กฎ ระเบียบ ขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นอย่างไร แล้วจึงเข้าไปทำกับระบบให้ถูกต้อง
  • ความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ทำงานหลังบ้านหรือส่วนกลางของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ลงข้อมูล ยังไม่ Link ข้อมูลกรณีนี้หากคนทำงานพบเจอต้องรีบแจ้งให้รีบดำเนินการ เพื่อทุกฝ่ายจะได้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
  • ความผิดพลาดที่เกิดจากระบบทั้งระบบ SAP และความไม่เสถียรของระบบ Internet ทำให้คนทำงานไม่สามารถทำงานได้ กรณีนี้หากเป็นเพราะระบบ SAP ก็ต้องแจ้งให้ทีมงานของบริษัทแก้ไขหรือบางครั้งก็อาจใช้วิธีออกไปจากระบบ SAP ก่อนแล้วเข้ามาใหม่ก็สามารถทำงานได้ หากเป็นความไม่เสถียรของระบบ Internet ก็ต้องรอให้เสถียรก่อนแล้วค่อยทำงานต่อ

 
ระบบ SU-ERP นี้เป็นความใหม่ของศิลปากร ทั้งคนทำงานทุกคน ทีมงาน Support ทุกคน ต้องมาเรียนรู้กันใหม่ทั้งหมด เราจึงต้องช่วยกันให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  😆    😆 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร