Tag Archives: ห้องสมุด

ว่าด้วยอนาคต

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาดิฉันได้ไปอบรมและประชุม ประชุมวิชาการประจำปี TK Forum 2018 แต่จะขอเล่าเรื่องไปส่วนไปสัมมนาก่อนเพราะกำลังสนุกสนานกับการคิดถึงอนาคต เรื่องที่จะเล่าเป็นการบรรยายของ Steve O’Connor เรื่อง Library Management in Disruptive Times-Skill and Knowledge …

ต้องให้ใครเปลี่ยน?

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เชิญท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ มาบรรยายเรื่องการปรับโครงสร้างส่วนงานภายหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่องานออกจะยาวๆสักหน่อย แต่พวกเราจะพูดกันแบบสั้นๆว่า “ปรับโครงสร้าง” จุดมุ่งหมายคือให้ทุกคนได้เข้าใจไปในทิศทางเดียว เพราะถึงเวลาแล้วที่จะต้องเกิดขึ้นจริง
 
เพราะก่อนหน้านี้คงได้ฟังจากหลายๆฝ่ายมากหน้าหลายตา บางครั้งอาจเก็บความในส่วนที่ตนเองพึงใจ ซึ่งแล้วแต่ว่ามักชอบแบบไหน …

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ในการประชุมกลุ่มวิเคราะห์ฯ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2560 ได้เป็นตัวแทนของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เดินทางไปประชุมครั้งนี้ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ระยะเวลา 3 วันนี้ ได้มีการบรรยายเรื่อง RDA โดยคุณนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ รับหัวเรื่องที่อนุมัติจากคณะทำงานกลุ่มฯ …

เรื่องราวรอบๆห้องสมุด

13 July 2017
Posted by Pong

บรรณารักษ์ เป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ต้องดูแลภารกิจหลักของห้องสมุด ซึ่งได้แก่ การจัดหา การจัดเก็บ และการให้บริการ  ภารกิจเหล่านี้จะมีมุมที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่เราต้องทำตัวให้พร้อมเสมอ
 
สมัยก่อนผู้ใช้บริการมักเรียกทุกคนที่ทำงานในห้องสมุดว่า บรรณารักษ์ ปัจจุบันหากสังเกตจะพบว่าผู้ใช้วัยใสๆ จะเรียกเราว่า พี่ห้องสมุด / บรรณารักษ์อาจเป็นคำที่ยาก บางคนอาจไม่รู้จักเลย หรือบางคนไปสับสนกับคำว่า “ภัณฑารักษ์”
 …

Library makes us smart!

31 August 2016
Posted by kobkul

ในงานเปิดบ้านห้องสมุด (Library’s step) (อีกแล้ว!)  ผู้บริหารของห้องสมุดทั้งอดีตและปัจจุบัน อาจารย์  ต่างมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า ห้องสมุดทำให้เราฉลาดขึ้น..ผู้มีเกียรติของห้องสมุดจำนวน  5  ท่าน ต่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับห้องสมุด ดังนี้

  1.  รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

“ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ ที่มาจากหลาย ๆ …

รูปแบบห้องสมุดยุคใหม่ 2015

19 June 2015
Posted by Kasorn Sansuwan

จากการประชุมวิชาการเรื่อง Online Information & Education Conference 2015    จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   สถานที่  ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที 7 -8 เดือน  พฤษภาคม 

ป้ายประกาศ…ที่ต้องประกาศ

16 June 2014
Posted by Narumon Boonyanit

st1-horz-vert
องคาพยพ คนส่วนมากอ่านว่า อง-คา-พะ-ยบ
แต่ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๑๓๒๑
แจงไว้ดั่งนี้ คำอ่าน คือ องคาบพะยบ, องคาพะยบ เป็นคำนาม
แปลว่า ส่วนน้อยและใหญ่แห่งร่างกาย, อวัยวะน้อยใหญ่ มาจากภาษา ป. คือ ปาลิ

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร