ระบบ SU-ERP/SAP-ใบเสร็จรับเงิน

     ด้วยระบบ SU-ERP (Silpakorn University Enterprise Resource Planning System) เป็นระบบที่จะเข้ามารองรับการทำงานพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ในระบบการงบประมาณ (Budgeting) การพัสดุ (Material Management) การบัญชี และการเงิน (Financial Accounting) และการบัญชีบริหาร (Controlling) ดังนั้นบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับชั้นจะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมกับระบบ SU-ERP ทั้งในทางตรง และทางอ้อม ทางใดทางหนึ่ง หรือทั้งสองทาง 
      สำหรับผู้เขียนมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย (End User) หมายถึง กลุ่มบุคลากรผู้ที่เป็นผู้ร่วมใช้งานระบบงาน SU-ERP หลังจากที่เริ่มใช้งานจริงแล้ว จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีโปรแกรมเมอร์ขององค์กร (ERP Support / Programmer) หมายถึง บุคลากรจากหน่วยงานกลางหรือ IT ผู้ที่รับผิดชอบในการทำงานด้านเทคนิคทั้งในส่วนของการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม และให้การสนับสนุนการทำงานจริง ทั้งการแนะนำ การแก้ไข ในการใช้ระบบ
      จะขอกล่าวถึงงานที่ผู้เขียนได้ทำและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบ SU-ERP/SAP ในระบบการงบประมาณการเงิน การบัญชีที่เป็นรายได้ของหน่วยงาน ซึ่งระบุเฉพาะรายได้ที่เกิดจากการให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ในฝ่ายบริการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ที่ต้องดำเนินการเก็บรายได้  บันทึกรายการ  พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  และนำส่งเงินให้มหาวิทยาลัยต่อไปเท่านั้น
     ระบบ SU-ERP/SAP- ใบเสร็จรับเงิน เริ่มนำมาใช้ในฝ่ายบริการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม  2562 โดยปิดตำนานใบเสร็จรับเงินที่ต้องเขียนด้วยลายมือ(Manual) มาสู่ระบบ Electronic และระบบนี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง
1.  หน่วยรับเงิน ฝ่ายบริการมี จำนวน 2 หน่วย คือหน่วยรับเงิน C0018 และหน่วยรับเงิน C0019
2. ใบเสร็จรับเงิน ต้องเบิกมาจากงานคลัง ของมหาวิทยาลัยและได้ระบุหมายเลขLot ในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว ลักษณะเป็นกระดาษต่อเนื่อง หนึ่งกล่องมีจำนวน 5 เล่ม/ 1 เล่ม มี 100 ชุด(100เลข)  1ชุดมี 3 แผ่น
3. โครงสร้างองค์กรระบบบัญชีการเงิน(FI Organizational Structure) ประกอบด้วย ศูนย์กำไร  ศูนย์ต้นทุน  ศูนย์เงินทุน  เงินทุน  ขอบเขตหน้าที่
4. รายได้ค่าบริการต่างๆ ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์(ฝ่ายบริการ) โดยระบุรายละเอียดดังนี้
REV0018   ค่าปรับวัสดุการศึกษาเกินกำหนด
REV0019   ค่าดำเนินการ(ค่าดำเนินการทางเทคนิค,ค่าเย็บ/เข้าเล่มหนังสือ,ค่าพิมพ์ผล/สำเนาผล,ค่าถ่ายเอกสาร และค่าเคลือบบัตร)
REV0020   ค่าปรับวัสดุการศึกษาหาย/ชำรุด(ค่าปรับหนังสือหาย/ชำรุด,ค่าปรับกระเป๋าผ้าหาย,ค่าปรับบัตรหาย)
REV0021   ค่าเข้าใช้ห้องสมุด (บุคคลภายนอก)(ค่าเข้าใช้บุคคลภายนอก,ค่าสมาชิก PULINET)
5. โปรแกรมรับชำระเงินเบ็ดเตล็ด เป็นโปรแกรมสำหรับบันทึกรายการรับชำระเงินที่มีการบันทึกรายการในระบบโดยผู้ใช้ระบบ สามารถเลือกรายการที่จะรับชำระเงิน วิธีการชำระเงิน และระบุรายละเอียดของการรับชำระเงิน ที่หน้าจอการบันทึกรายการ เมื่อระบุรายละเอียดของการรับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ระบบสามารถจัดเก็บเอกสารและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้จากหน้าจอเดียวกัน

  การเข้าสู่การทำงานของโปรแกรม ต้องผ่านชื่อทางเทคนิค คือ เลขรหัส T-Code ต่างๆ ซึ่งมีมากมาย ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเลข T-Code ที่นำมาใช้งานเป็นประจำและบางครั้งที่ต้องมีการแก้ไข
(1) T-Code- ZARPG002   โปรแกรมรับเงินเบ็ดเตล็ด  การบันทึกการรับเงินและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในหน้าจอเดียวกันได้เลย
(2) T-Code-ZARFM003 รายการใบเสร็จรับเงิน เป็นหน้าจอที่ผู้ใช้ระบบจะเข้ามาตรวจสอบรายงานข้อมูลใบเสร็จรับเงิน,การยกเลิกใบเสร็จรับเงินและการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
 
(3) T-Code-FBL5N  บรรทัดรายการลูกค้า ตรวจสอบข้อมูลรายการที่บันทึกแล้วของใบเสร็จ และเลขเอกสาร(Fi doc.)
(4) T-Code-FB02   เปลี่ยนแปลงเอกสาร
(5) T-Code- FB03  แสดงเอกสาร
หน้าจอข้อ(4)-(5) เป็นหน้าจอที่ให้เข้ามาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น การบันทึกข้อความช่องหมายเหตุ,การเลือกหมวดค่าบริการตามข้อ4 ,พิมพ์ชื่อ/ตำแหน่งผู้รับเงิน,หรือชื่อ-สกุล/ที่อยู่ลูกค้า(ผู้ใช้บริการ) ไว้ไม่ถูกต้อง 
(6) T-Code-FB08  กลับรายการเอกสารใบเสร็จรับเงิน  หน้าจอนี้จะใช้ในกรณีที่มีการบันทึกรายการใบเสร็จรับเงินซ้ำ
 
 
(7) T-Code-F-30  ผ่านรายการโดยมีการหักล้าง หน้าจอนี้เข้ามาทำรายการใบเสร็จที่บันทึกไว้แล้วและเตรียมจะทำใบนำส่งเงินให้งานคลัง มหาวิทยาลัย
 
 
(8) T-Code-ZARFM002 พิมพ์ใบนำส่งเงิน เมื่อพิมพ์ใบนำส่งเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งเงินที่งานคลัง มหาวิทยาลัยพร้อมกับใบเสร็จรับเงินทุกวัน
 
 
(9) T-Code-FBRA  ยกเลิก/กลับรายการใบนำส่งเงิน หน้าจอนี้ใช้ในกรณีที่มีการใส่ข้อมูล หรือทำขั้นตอนของ ข้อ(7)ไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขโดยการยกเลิก/กลับรายการและดำเนินการทำใหม่
 
(10) T-Code-ZGLFM001 พิมพ์ใบกลับรายการ เมื่อดำเนินการตามข้อ (9)แล้ว ให้เข้าหน้าจอนี้ เพื่อทำการพิมพ์ใบกลับรายการ ไว้เป็นหลักฐานด้วย
ในขณะเปิดหน้าจอใช้งาน(Session) สามารถทำการเปิดหน้าจอใหม่หรือปิดหน้าจอเดิม โดยใช้ /o ตามด้วยเลขT-Codeเพื่อเปิดSessionใหม่ และใช้ /n ตามด้วยเลขT-Codeเพื่อปิดหน้าจอเดิม
6. ระบบSU-ERP/SAP- ใบเสร็จรับเงิน ยังคงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนางาน โดยทีมโปรแกรมเมอร์ขององค์กร (ERP Support / Programmer)ไปอีกอย่างแน่นอน
สำหรับฝ่ายบริการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ต้องขอขอบคุณทีมโปรแกรมเมอร์ขององค์กร โดยเฉพาะน้องกอล์ฟ ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการแนะนำ แก้ไขปัญหาให้อย่างรวดเร็วและทุกครั้งด้วยดีตลอดมา
😀
อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.su.ac.th/th/su_erp.php
 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร