ระบบที่ใช้ในงานบริการยืม-คืน

งานบริการยืม-คืน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในฝ่ายบริการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และได้นำระบบเทคโนโลยีสำเร็จรูป มาช่วยในการให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศในหอสมุดฯ เพื่อให้ความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ในการทำงานของงานบริการยืม-คืน ได้นำระบบด้านเทคโนโลยีสำเร็จรูป ที่เกี่ยวข้องกันหลายๆระบบ มาร่วมใช้ในการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก การให้บริการ มีดังนี้
1.ระบบ Sierra -ระบบบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
2.ระบบ SU-ERP (ด้วยซอฟต์แวร์ SAP) – ระบบออกใบเสร็จรับเงิน
3.ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนนักศึกษาและระบบล็อกการลงทะเบียนนักศึกษา กรณีมีหนี้สิน(www.reg.su.ac.th)
4.ระบบการส่ง SMS
1.ระบบ Sierra -ระบบบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์นำมาใช้ และฝ่ายบริการ /งานบริการยืม-คืน ได้มีการนำ Functionต่างๆ ในระบบมาใช้ คือ   
1.1 Check Out(Circulation Desk) เช่น
(1)  Check Out(ยืมออก)
(2) Check In(รับคืน)
(3) Hold (การจอง)
(4) Checked-Out Items(รายการที่ยืมแล้ว)
(5) Check In(No Patron)(รับคืนซ้ำก่อนแยกส่งขึ้นชั้น/ตรวจสอบการรับคืน)
(6) Search/Holds(ตรวจสอบรายการหนังสือ)
(7) View Outstan dingholds(รายการจอง)
(8) Fines Paid(รายงานเงินค่าปรับเกินกำหนดส่งและค่าบริการอื่นๆ)
(9) Create Lists (เรียกดูข้อมูลทั้งสมาชิกและทรัพยากรสารสนเทศ)
(10) New /Edit  (พิมพ์/แก้ไข ข้อมูลระเบียนสมาชิก)
                                                              
2.ระบบ SU-ERP (ด้วยซอฟต์แวร์ SAP) ระบบออกใบเสร็จรับเงิน ค่าบริการต่างๆของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีหน่วยรับเงินจำนวน 2 หน่วย (ทั้งหอสมุดฯมีจำนวน 4 หน่วย) แบ่งเป็น 4 หมวด เช่น
2.1.ค่าปรับวัสดุการศึกษาเกินกำหนด ( ค่าปรับเกินกำหนดส่ง )
2.2.ค่าดำเนินการ ( ค่าดำเนินการทางเทคนิค,ค่าเย็บ/เข้าเล่มหนังสือ,ค่าพิมพ์ผล/สำเนาผล,ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเคลือบบัตร )
2.3.ค่าปรับวัสดุการศึกษาหาย/ชำรุด ( ค่าปรับหนังสือหาย/ชำรุด,ค่าปรับกระเป๋าผ้าหาย,ค่าปรับบัตรหาย)
2.4.ค่าเข้าใช้ห้องสมุดบุคคลภายนอก ( ค่าเข้าใช้บุคคลภายนอก,ค่าสมาชิก PULINET )
 
                                            

3.ระบบตรวจสอบการลงทะเบียน/ตารางเรียนนักศึกษา(www.reg.su.ac.th) ระบบนี้ใช้ตรวจสอบว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา/ปี หรือไม่ เพื่อการต่ออายุสมาชิกของหอสมุดฯในระบบ Sierra หรือนักศึกษามีหนี้สินกับหอสมุดฯ และไม่สามารถติดต่อได้ จึงต้องเข้ามาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับที่อยู่และอื่นๆเพื่อการติดตามทวงถามหนี้สิน  และสามารถเข้าไปล็อกข้อมูลนักศึกษาในระบบ ก่อนการลงทะเบียนของนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป หากยังไม่มาปลดหนี้ให้เรียบร้อย และเมื่อมีการปลดหนี้ กับหอสมุดฯแล้ว ก็จะเข้ามาปลดล็อกในระบบนี้4.ระบบการส่ง SMS เป็นระบบที่สำนักหอสมุดกลาง จัดให้สมาชิกหอสมุดฯรับบริการรับข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ SMS โดยผู้ใช้บริการ/ผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการรับบริการ SMS เพียงแค่มาแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ 
4.1 แจ้งรับตัวเล่มหนังสือยืมระหว่างวิทยาเขต/หนังสือจอง
4.2 แจ้งเตือนหนังสือค้างนาน/เกินกำหนดส่ง/ค่าปรับฯ
4.3 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุดกลาง
4.4 และบริการอื่นๆที่สามารถติดต่อได้

 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร