Tag Archives: การทำงาน

การปรับอุปนิสัยในการทำงานที่ทำให้เสียเวลา

16 September 2018
Posted by Ekanong Duangjak

คนเรามีรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนล้วนทำในสิ่งที่คิดว่า ดี ซึ่งบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ทำให้เสียเวลา อุปนิสัยในการทำงานเหล่านั้นบางอย่างทำให้เสียเวลาในการทำงาน ดังนั้นจึงต้องมีการปรับอุปนิสัยในการทำงานบางอย่างที่ทำให้เราเสียเวลา เพื่อให้เราไม่ต้องเสียเวลามากมายไปกับเรื่องเหล่านั้น เช่น

การจัดไฟล์เอกสารและไฟล์คอมพิวเตอร์
เรามีเรื่องที่จะต้องค้นหาข้อมูล หรือค้นหาเอกสารกันทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร หรือไฟล์คอมพิวเตอร์ สาเหตุเพราะเราไม่ได้จัดไฟล์ให้เป็นระเบียบ สาเหตุที่เราไม่ได้จัดไฟล์ให้เป็นระเบียบเพราะเราไม่มีเวลา และสาเหตุที่เราไม่มีเวลาจัดไฟล์ก็เพราะเราเอาเวลาไปหาเอกสาร
ข้อเสนอแนะเรื่องจัดไฟล์เอกสาร และไฟล์คอมพิวเตอร์
       o  

การเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ในเรื่องของการทำงาน

11 September 2018
Posted by Ekanong Duangjak

การเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ในเรื่องของการทำงาน
          การเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ได้หมายความว่า ปล่อยเวลาว่างให้สูญเปล่า หรือปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ทำอะไร แต่มีความหมายว่า ใช้เวลาทำงานไป 2 ชั่วโมง ทั้งๆ ที่ควรจะทำงานเพียง 1 ชั่วโมง ซึ่งมีสาเหตุหลายๆ อย่าง

การตรวจความถูกต้องของการ catalog หนังสือ

31 August 2018
Posted by Karuna Srijareon

     ภาระงานประจำของบรรณารักษ์ catalog นอกจาก วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือและให้หัวเรื่องแล้ว ยังมีอีกงาน คือ การตรวจความถูกต้องของการลงรายการ โดยบรรณารักษ์ catalog ในฝ่าย ซึ่งมีด้วยกัน 3 คน จะหมุนเวียนกันตรวจความถูกต้อง เพื่อให้งานมีคุณภาพ
 
ขั้นตอนการตรวจความถูกต้องฯ มีดังนี้

ทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานยุคอาเซียน

19 December 2017
Posted by Kasorn Sansuwan

จากการเรียนออนไลน์ วิชาทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานยุคอาเซียน สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับตัวเองได้บ้าง ทำให้มีทัศนคติเชิงบวกและมีมุมมองที่กว้างขึ้น และพัฒนาตัวเองในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
ทัศนคติเชิงบวก ในความหมายของ นโปเลียน ฮิลล์ หมายถึง สภาวะที่มั่นใจ ซื้อสัตย์ และสร้างสรรค์ ซึ่งแต่ละบุคคลได้สร้างขึ้นและรักษาไว้ด้วยวิธีการที่เขาเป็นผู้เลือกเองให้เป็นไปตามแรงปรารถนา โดยขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ของตนเอง เมื่อเรามีทัศนคติเชิงบวก เราจะมีความสุขกับตนเองและกับผู้อื่น เราจะมีความนับถือตนเอง …

ท่าที


เครดิตภาพจาก https://goo.gl/OHB3s3
 
สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติทุกวันขณะบวชปฏิบัติธรรม
หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเช้า – เย็นแล้ว
ข้าพเจ้ามีหน้าที่อาสาเปิดเสียงธรรมเผยแผ่แก่ชุมชม
โดยในช่วงเช้าหลังผู้ปฏิบัติสวดมนต์เสร็จประมาณ 6 โมงเช้า
จะกระจายเสียงสวดมนต์ให้ญาติโยมในละแวกฟัง
เป็นเวลาประมาณ 30 นาที และหลังจากนั้น
ก็จะคัดเลือกธรรมเทศนา ธรรมบรรยายต่างๆ เปิดต่อไปราว 1-2 …

การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ใช้เสียงดังรบกวนผู้อื่นต้องทำอย่างไร

23 February 2017
Posted by Anirut Jaklang

การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง แบ่งส่วนบริการออกเป็น ห้องมัลติมีเดีย (Internet) ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องโถงสำหรับนั่งอ่านหนังสือ บางครั้งผู้ใช้บริการมีจำนวนมากเวลาปรึกษาหรือคุยกันทำให้เสียงดังไปรบกวน ผู้ใช้บริการท่านอื่น เจ้าหน้าที่ก็ไปตักเตือนแล้วเสียงเงียบไปพักนึงก็มีเสียงดังขึ้นอีก ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทำการเปิดเสียงเตือนตามสาย แนะนำข้อควรปฏิบัติดังนี้
1. เปิดสวิทซ์(ผลักขึ้น)เพื่อเปิดไฟฟ้าเข้าระบบ

2. เปิดสวิทซ์ All Call (การเปิดเสียงหมดทุกชั้น) ดังนั้นต้องปิดสวิทช์ให้เสียงดังเฉพาะชั้นเขียนติดไว้แล้ว(ผลักลง)

3. …

การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ข้อปฏิบัติกรณีไฟฟ้าดับ

22 February 2017
Posted by Anirut Jaklang

การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง กรณีกระแสไฟฟ้าอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุลดับเนื่องด้วยสาเหตุต่างๆมากมาย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้า แนะนำข้อควรปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสอบลิฟท์ว่าทำงานปกติระบบควบคุมจะสั่งให้ลิฟท์ 1 ตัว(ติดบันได)เคลื่อนไปยังชั้นที่ 1 ประตูลิฟท์จะเปิดออก และมีลิฟท์ทางอีก 1 ตัวที่สามารถใช้งานต่อได้ตามปกติ ถ้ากรณีลิฟท์มีปัญหา(ค้าง) มีผู้ใช้บริการติดอยู่ทำตามขั้นตอนที่ได้อบรมไปแล้ว หรือติดต่อช่างลิฟท์ OTIS …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร