Category Archives: ภูมิปัญญา/วัฒนธรรมท้องถิ่น

อาหารการกิน มรดกทางภูมิปัญญาของคนไทย ตอนที่ 2

           ตอนที่แล้วได้กล่าวถึงอาหารหวานของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไปแล้ว ในครั้งนี้ขอกล่าวถึงอาหารคาวบ้างว่ามีอาหารชนิดใดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาบ้าง เริ่มจาก
          –  แกงเขียวหวาน  เป็นแกงกะทิที่ผสมเครื่องแกงและเครื่องเทศคล้ายกับแกงเผ็ดหรือแกงแดง ต่างตรงที่ใช้พริกสดทั้งพริกขี้หนูเขียวหรือพริกชี้ฟ้าเขียวเป็นเครื่องแกง

ตลาดน้ำวัดลำพญา

            ตลาดน้ำวัดลำพญาจัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของ สภาวัฒนธรรมตำบลลำพญา วัดลำพญา และชาวตำบลลำพญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกรในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งชุมนุมสินค้าเกษตรกรรม หัตถกรรม และสินค้าพื้นเมือง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วยบรรยากาศคุ้งน้ำที่สวยงาม และพืชพันธุ์ธรรมชาติที่เขียวขจีสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน ท่ามกลางรอยยิ้มของชาวบ้านและอากาศอันบริสุทธิ์ 

    …

อาหารการกิน มรดกทางภูมิปัญญาของคนไทย

   ประเทศไทย คนไทยของเรามีมรดกทางวัฒนธรรม มีภูมิปัญญาที่ได้สร้างสรรค์สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นมรดกที่น่าภาคภูมิใจของคนในชาติที่มีความหลากหลายมาก โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินที่คนไทยเรามีฝีไม้ลายมือในการปรุงแต่งทั้งรสชาดและหน้าตาของอาหารไม่เป็นรองชาติใดในโลกนี้ จากวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในทุกท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค ปัจจุบันทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและป้องกัน คุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จึงมีการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเรื่องอาหารเอาไว้ เพื่อรักษาอัตลักษณ์และคุณค่าให้คงอยู่สืบไป เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 ทางหน่วยงานฯได้คัดสรร ประเภทอาหารของไทย ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานรวมถึงเครื่องปรุงรส

เพลงพิษฐาน…แม่เพลงพื้นบ้านภาคกลาง

ได้รับมอบหมายให้ถอดเทปสัมภาษณ์เรื่องแม่เพลงพื้นบ้าน เพลงพิษฐาน จากหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก ซึ่งไปเก็บข้อมูลที่ ชุมชนบริเวณวัดน้อยเจริญสุข ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1 เมื่อเสาร์วันที่ 18 มีนาคม 2560  จากการสัมภาษณ์คนรุ่นเก่าในชุมชน 4 คน (แม่ส้มจีน แม่กิมซ่วน แม่เฉลิม …

มรดกภูมิปัญญาทางงานช่างฝีมือดั้งเดิมของไทย

ประเทศไทยเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานประเทศหนึ่ง มีมรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่ามีเอกลักษณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นสืบเนื่องกันมา มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งหลายจึงควรรักษา อนุรักษ์ สืบทอด และถ่ายองค์ความรู้อันทรงคุณค่าเหล่านั้นสู่ลูกหลานไทยต่อไปมิให้สูญสลายไปกับกระแสอันเชี่ยวกรากของโลกยุคเทคโนโลยีออนไลน์ที่เข้าครอบครองโลกทั้งโลกในขณะนี้
คนไทยเรามีฝีมือและภูมิรู้ในเชิงช่างมาแต่โบราณกาล ถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมและสร้างสรรค์สืบทอดเอาไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าให้ลูกหลาน ด้วยความรู้และทักษะนี้จึงนับเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ต้องปกป้องคุ้มครองไว้ให้คงอยู่ต่อไป โดยเฉพาะ งานช่างฝีมือดั้งเดิม ซึ่งเป็นศิลปกรรมอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยภูมิปัญญา ทักษะฝีมือเชิงช่างล้วนๆมิได้ใช้เครื่องจักรในการทำผลิตผลงาน การเลือกใช้วัสดุ และกลวิธีการสร้างสรรค์งานที่เป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของชาติพันธุ์หรือกลุ่มชนในแต่ละท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค ซึ่งงานช่างฝีมือบางอย่างนับวันจะเลือนหายไปกับกาลเวลาหากไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึงดำเนินการขึ้นทะเบียนมรดกทางภูมิปัญญาของชาติไว้เพื่อให้ดำรงอยู่สำหรับอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและสืบสานเอาไว้ สำหรับ…

การสรงน้ำพระ

333ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทุกคนคงจะทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ การสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ มี 2 แบบ คือการสรงน้ำพระพุทธรูป และการสรงน้ำพระภิกษุ-สามเณร การสรงน้ำพระพุทธรูป อาจจะจัดเป็นขบวนแห่ หรืออัญเชิญมาประดิษฐานในที่เหมาะสม ใช้น้ำอบ น้ำหอม หรือน้ำที่ผสมด้วยน้ำอบและเครื่องหอม ประพรมที่องค์พระและขอพร ส่วน การสรงน้ำพระภิกษุ-สามเณร จะใช้ขันตักรดที่ตัวท่าน …

งิ้วกับศาลเจ้า

ศาลเจ้าปิ่นเกลียว ( ซื้อปุยเนี้ยว ) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลวังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม ศาลเจ้าปิ่นเกลียว เป็นศาลเจ้าประจำหมู่บ้าน มีความสำคัญกับชุมชนรอบๆศาลเจ้าเป็นอย่างมาก เพราะ เป็นที่กราบไหว้ขอพร เป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้าน เป็นสถานที่เลือกตั้งของทางราชการ เลือกตั้ง ส.ส. / ส.จ./ …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร