ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร

การฝึกอบรมและการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร เป็นสิ่งที่องค์กรต้องกระทำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้มี ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ความสามารถ ความชำนาญ และทัศนคติ ที่ฝังอยู่ในตัวของบุคลากรในองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สูงยิ่งขึ้นองค์กรใดที่มีทุนมนุษย์ด้วยการเป็นผู้สั่งสมองค์ความรู้เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานได้นั้น จำเป็นต้องมีการสั่งสมองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องอันจะมาซึ่งบุคลากรที่เปี่ยมด้วยจิตสำนึกแห่งการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง
ดังนั้น การออกแบบแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ดีนั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ออกแบบการฝึกอบรมจะต้องมีการออกแบบการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้รับผลคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุดบนพื้นฐานของ การรู้จักและเข้าใจองค์กรเป็นอย่างดี รวมถึงยังต้องรู้จักและเข้าใจองค์รวมของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็นอย่างดีจึงจะสามารถพัฒนาทุนมนุษย์ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งหมายถึง การพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นผู้มีพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติจนเป็นนิสัยด้วยความรัก ความสามัคคีและการมีส่วนร่วม นำมาซึ่งการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว มีการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบจนมีระบบการคิดที่ดี และที่สำคัญเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในใจเสมอ
ด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน อันได้แก่ หลักคุณธรรม (Morality) หลักความรับผิดชอบ(Accountability) หลักความมีส่วนร่วม (Participation) หลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness) หลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักนิติธรรม (The rule of Law) เพื่อมุ่งไปสู่องค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance Organization) องค์กรที่มีความเป็นเลิศ (Excellent Organization) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และองค์กรมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน (Good Governance Organization)
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการฝึกอบรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เพราะเป็นเครื่องเครื่องมือในการเพิ่มพูน ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความชำนาญ และทัศนคติของทุนมนุษย์ในองค์กรเพื่อให้สามารถตอบสนองเป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป
เขียนโดย ดร.รสรินทร์ ยางงาม

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร