ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการโสตทัศน์

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดย หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ เทคนิคต่าง ๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านบริการโสตทัศน์ทำให้ข้าพเจ้าได้นำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนภาษาอังกฤษมาพัฒนาต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้กับงานบริการโสตทัศน์ตามประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. Please Show student ID card before entering the library.
กรุณาแสดงบัตรนักศึกษาก่อนเข้าใช้ห้องสมุดค่ะ.
2. Please keep your belonging in the shelves.
กรุณาเก็บของไว้ที่ชั้นก่อนค่ะ
3. I’m sorry, No food and beverages in the library.
ฉันเสียใจ, ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด.
4. Please sign up in the log book before entering the Karaoke room/Movie room.
กรุณาลงชื่อก่อนเข้าใช้บริการห้องคาราโอเกะ/ห้องดูภาพยนต์ค่ะ.
5. Can you entering the Karaoke room one hour per group.
คุณสามารถเข้าใช้ห้องคาราโอเกะได้ 1 ชั่วโมงต่อกลุ่ม.
6. Please you exchange headphones and remote control and give your student ID card.
กรุณาแลกหูฟังและรีโมทด้วยบัตรประจำตัวนักศึกษาค่ะ
7. I’am sorry, we can’t give you can borrow CD Audio, The library is only for the students and Faculty members of Library.
ขอโทษค่ะ, เราไม่สามารถให้คุณยืมซีดีได้,สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่เป็นสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น
8. What is the name of the CD Audio you are looking for.
คุณต้องการซีดีชื่อเรื่องอะไรคะ
9. I’ll take you there./Follow me, Please.
ฉันจะพาคุณไปที่นั่น/กรุณาตามฉันมา.
10. Can you borrow 3 CD Audio for 3 day.
คุณสามารถยืมซีดีได้ 3 วัน 3 รายการ
11. Please give your student ID card.
กรุณาให้บัตรสมาชิกของคุณค่ะ
12. You have overdue fine of twenty Bath.
คุณมีเงินค่าปรับเกินกำหนด 20 บาท
13. You have to pay the fine.
คุณควรจ่ายปรับเกินกำหนดค่ะ
14. Please wait to receive a receipt.
กรุณารอรับใบเสร็จค่ะ.
15. Can you renew the borrowed CD Audio using Library, http://www.snc.lib.su.ac.th/ : Note You can renew two once.
คุณสามารถยืมซีดีต่อได้ด้วยตนเองโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ห้องสมุดและสามารถยืมต่อได้อีก 2 ครั้ง
16. I’am sorry, we don’t have the CD Audio you are looking for you can borrow from the other Library.
ขอโทษค่ะ, เราไม่มีซีดีที่คุณกำลังมองหาคุณสามารถยืมได้จาหห้องสมุดอื่น
17. For library use only.
ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น
18. Please contact the service counter.
กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์บริการ
19. Can you  find CD Audio on the web OPAC.
คุณสามารถสืบค้นซีดีได้จากเว็บ OPAC.
20. The CD Audio code is in process.
ซีดีอยู่ระหว่างการดำเนินการ
21. I can not find CD Audio on the CD shelves.
ฉันไม่พบซีดีบนชั้นซีดีค่ะ
22. That’s ok. Don’t mention it.
ไม่เป็นไรค่ะ ยินดีให้บริการ
การปฏิบัติงานด้านการให้บริการนั้นการพัฒนาตนเองด้วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ดังนั้นการฝึกฝนตนเองเพื่อให้การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นการยกระดับศักยภาพการให้บริการให้มีคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้น ซึ่งบุคลากรทุกคนในหอสมุดควรเร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามทักษะงานบริการที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
เขียนโดย ดร.รสรินทร์  ยางงาม

3 thoughts on “ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการโสตทัศน์

  • ขอบคุณค่ะหัวหอสมุดฯ ที่ช่วยตรวจสอบดูอีกครั้ง ข้าพเจ้าดำเนินการแก้ไข้เรียบร้อยแล้วค่ะ

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร