การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตอนที่ 1

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญมากๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวเข้าไปเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียน ตามกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ที่บัญญัติไว้ว่า “The working language of ASEAN shall be English”
จากกฎบัตรอาเซียนทำให้สถาบันการศึกษาจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับคนทำงานในองค์กรของประเทศไทยให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีนั้นต้องอาศัย การฝึกฝนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ยิ่งฝึกมาก ยิ่งใช้บ่อย ยิ่งเกิดความชำนาญ นั่นหมายถึง หากเราต้องการเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องฝึกอ่านบ่อย ๆ เขียนบ่อย ๆ พูดบ่อยๆ
แต่บันไดขั้นแรกที่สำคัญที่สุดทำให้เราเข้าใจและเก่งภาษาอังกฤษก็คือ เราต้องสร้่างความรู้สึกยอมรับในภาษาอังกฤษหรือว่ามีใจให้เสียก่อน เพราะคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเหนือกว่าคนอื่น ซึ่งขั้นตอนต่อมาก็คือ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างภาษาอังกฤษให้แข็งแรงนั่นก็คือ การอ่านกฎของไวยากรณ์ (grammar) ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถ อ่านได้ พูดได้ เขียนได้ ฟังได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
โดยส่วนตัวของผู้เขียนให้ความสำคัญและพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษมาอย่างต่อเนื่อง เพราะมีมุมมองว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับชีวิตส่วนตัวและชีวิตในสังคมการทำงาน จากประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่ผ่านมา การเรียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความเข้าใจ (Basic Skills in Reading Comprehension )   ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ dictionary  หรือ พจนานุกรม เพื่อให้ได้ความหมายของคำศัพท์ทุกคำที่ปรากฎในบทอ่าน ผู้อ่านสามารถเดาความหมายได้ด้วยการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ คือ
1. การใช้ความรู้เรื่องโครงสร้างประโยค และ Signal words
2. การใช้ความรู้เรื่องเครื่องหมายวรรคตอน
3. การใช้ความรู้เรื่องการเดาความหมายของคำศัพท์
4. การใช้ความรู้เรื่อง Prefixes (คำที่มาเติมข้างหน้า), roots (รากศัพท์บอกความหมาย) และ suffixes (บอกหน้าที่ของคำ)
โปรดติดตามตอนต่อไป

One thought on “การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตอนที่ 1

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร