การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตอนที่ 2

Basic Skills in Reading Comprehension ตอนที่ 2
1.การใช้ความรู้เรื่องโครงสร้างประโยค และ Signal words
1.1 Subject + Intransitive Verb  (verb ที่ไม่ต้องการกรรม) เป็นประโยคที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง
เช่น The old man  slipped
1.2 Subject + Transitive Verb (v. ที่ต้องการกรรม) + Direct Object(กรรมตรง)
เช่น   The former Miss Universe crowned the new one
1.3 Subject + Linking Verb (v.ที่เชื่อมประโยคไม่มีกรรมที่เป็นประธานและส่วนขยายประธาน) + Subject Complement (Adjective, Noun)
เช่น    His face turned red  (adj)
She has become a doctor  (N)
1.4 Subject + Transitive Verb + Indirect Object (กรรมรองเป็นคน)+ Direct Object (กรรมตรงเป็นสิ่งของ)
เช่น   Lek gave saijai a bunch of flowers
Valentine sent the prison guard’s daughter a letter
1.5 Subject + Transitive Verb + Direct Object + Complement (Noun, Adjective)
เช่น   The Committee elected Kanda the best boss
Sommai painted his house green
โปรดติดตามตอนต่อไป

One thought on “การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตอนที่ 2

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร