Archives

ร่วมแรง ร่วมใจ Next Step ครั้งที่ 3

31 August 2016
Posted by naiyana

ใคร ๆ ก็เขียนถึงบรรยากาศของงานเปิดบ้านศิลปากร ครั้งที่ 3 ที่หอสมุดพระราชวังสนามจัทร์ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ภายใต้ชื่อว่า “โครงการเปิดบ้านหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ : Library’s  Step เนื่องในงานทับแก้ววิชาการ ”  คิดว่าพวกเราคงมีความภาคภูมิใจที่งานของพวกเราประสบความสำเร็จ โดยสังเกตจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความสุขที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกทางสีหน้า และการถ่ายภาพ หรือ selfie รูปของตนเองกับงานของพวกเรา…

การพัฒนาบริการต้องเริ่มต้นจากตัวเอง

30 August 2016
Posted by naiyana

เมื่อวันที่  8 สิงหาคม  2559 ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง จิตบริการ (Service mind ) จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ทำให้ได้แนวความคิดที่จะนำมาพัฒนาปรับปรุงวิธีชีวิตการทำงานของตนเอง ดังนี้

  • สวัสดี             ทักทายกันทุกเช้า ด้วย คำไทย

ห้องสมุดสัญจร โรงเรียนวัดม่วงตารศ

30 August 2016
Posted by naiyana

ห้องสมุดสุดหรรษา นำพาความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 คณะทำงานหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ และคณะทำงานข่ายงานความร่วมมือห้องสมุดภูมิภาค (Pulinet) ได้ร่วมมือกันสัญจร ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดม่วงตารศ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จำนวนประมาณ 300 คน กิจกรรมที่เราไปจัดครั้งนี้ เช่น กิจกรรมนิทานสู่การอ่าน กิจกรรม AR …

จะยืมหนังสืออ้างอิง ต้องทำอย่างไร ?

28 August 2016
Posted by naiyana

ขณะที่ ดิฉันต้องปฎิบัติหน้าที่ให้บริการยืม-คืน อยู่บริเวณ Front desk มักจะได้รับคำถาม ในช่วงเวลาใกล้สอบ หรือช่วงการสอบประจำภาค ว่าหนังสืออ้างอิง ยืมได้หรือไม่คะ  ยืมได้หรือไม่ครับ  หนังสืออ้างอิงอยู่ชั้นไหน หรือบางครั้งนักศึกษาก็นำตัวเล่มหนังสืออ้างอิง พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษามาติดต่อขอยืมที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนเลย  จึงต้องแนะนำว่า หนังสืออ้างอิง “เป็นหนังสือที่ใช้เฉพาะในห้องสมุดฯเท่านั้น” เพราะหนังสืออ้างอิงเป็นหนังสือที่มีคุณค่า  ทั้งรูปเล่ม  รูปภาพ …

โบนัสสำหรับนักอ่าน

โบนัสสำหรับนักอ่าน  เป็นความคิดริเริ่มของหัวหน้าหอสมุด ฯ ( คุณสมปอง มิสสิตะ) ที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อ่านเป็นหลัก  จึงเกิดกิจกรรมนี้ ตามมาซึ่งจากเดิมที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดโครงการยืมไม่อั้น
อันเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลากร ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สังกัดคณะวิชา (พระราชวังสนามจันทร์ )ได้เข้าถึงแหล่งสารนิเทศและทรัพยากรต่างๆ ที่หอสมุดฯ เรามีอยู่เป็นจำนวนมาก …

งิ้วกับศาลเจ้า

ศาลเจ้าปิ่นเกลียว ( ซื้อปุยเนี้ยว ) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลวังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม ศาลเจ้าปิ่นเกลียว เป็นศาลเจ้าประจำหมู่บ้าน มีความสำคัญกับชุมชนรอบๆศาลเจ้าเป็นอย่างมาก เพราะ เป็นที่กราบไหว้ขอพร เป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้าน เป็นสถานที่เลือกตั้งของทางราชการ เลือกตั้ง ส.ส. / ส.จ./ …

ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน

27 February 2016
Posted by naiyana

DSC05272
ใบเสร็จรับเงิน : ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2542 หน้า 644 ตอน 2 บรรทัดที่ 4  น. เอกสารที่แสดงว่าได้รับเงินเป็นการถูกต้องแล้ว
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ในการออกเป็นค่าปรับหนังสือค้างส่งเกินกำหนด ค่าปรับหนังสือหายค่าปรับหนังสือชำรุด ค่าปรับบัตรหาย ค่าเคลือบบัตร ค่าสำเนาเอกสาร ค่าสืบค้นข้อมูล และอื่นๆ ตามระเบียบของสำนักหอสมุดฯ …

Previous Posts Next posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร