Tag Archives: ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้รับการสนับสนุนจากสกอ.

1 August 2015
Posted by Chanpen Klomchaikhow

ในปัจจุบันมีห้องสมุดมหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำเร็จรูปซึ่งพัฒนาโดยบริษัทในต่างประเทศมาใช้งาน เช่น INNOPAC, VTLS, Aleph เป็นต้น ซึ่งในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติดังกล่าว นอกจากจะใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบแล้ว ยังต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละหลายสิบล้านบาท
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้งาน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติ รวมถึงค่าบำรุงรักษา ซึ่งในขณะนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 3 แห่งคือ
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. …

ความทรงจำกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ในชืวิตการทำงานที่ผ่านมาของผู้เขียน มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ โดยหอสมุดฯมีการ Upgrade ระบบให้ดียื่งขึ้นและพัฒนาตามกาลเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและการพัฒนาทางเทคโนโลยีตลอดเรื่อยมา ถ้านับจากอดีต ถึงปัจจุบัน หอสมุดฯสนามจันทร์ พัฒนามา 3ระบบแล้ว คือ
ปี2541       ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC
ปี2545      ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC-Millennium
ปี2557     ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ …

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของเรากำลังจะเปลี่ยนไป

Born men are we all                     and one,
Brown, black by the sun            cultured.
Knowledge can be won               alike.
Only the

เรื่องของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

5 February 2014
Posted by Chanpen Klomchaikhow

ก่อนจะไปรู้จักระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM มารู้จักกันก่อนว่าระบบห้องสมุดอัตโมมัติคืออะไร…
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หรือ Automated Library System หรือ Library Automation System หรือ Library Integrated System เป็นระบบการทำงานของ ห้องสมุด ที่มีการนำเอาอุปกรณ์ประมวลผล ประกอบด้วย …

OPAC

ผู้บรรยาย : พี่พัชรี เวชการ เป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในกรณีมีผู้ใช้บริการ หน้าจอของ Web OPAC มีช่องการใช้บริการที่แตกต่างกันไป 1. Comments ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะได้ 2. Suggest a Purchase สามารถสั่งซื้อหนังสือได้ 3. New

Cataloging Module

การอบรมครั้งนี้เป็นลักษณะของการบรรยาย เพราะผู้บรรยายใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและไม่เป็นทางการ ผู้บรรยายคือ พี่จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว เดิมหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาศิลปากรใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ปัจจุบันใช้ Millennium Release 2009A
เราควรตั้ง วัน / เดือน / ปี คอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน และเป็นภาษาอังกฤษ

อีกครั้งกับ Thailand’s INNOPAC User Group (IUG)

17 January 2011
Posted by Chanpen Klomchaikhow

เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ในประเทศไทย ครั้งที่ 15 ขึ้น
ส่วนที่ว่าการประชุม Thailand’s INNOPAC User Group คืออะไร …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร