Category Archives: ฐานข้อมูลและการสืบค้น

Google เป็นฐานข้อมูลหรือไม่ ?

                                        …

LOCATION AND STATUSหนังสือ

28 February 2019
Posted by Banjong Rungphan

ในช่วงเปิดภาคการศึกษาต้นของทุกปี หอสมุดฯได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน เมื่อนักศึกษามาเข้าหอสมุดฯแล้ว อันดับแรกๆน่าจะต้องการค้นหาหนังสือเพื่อนำไปอ่านในหอสมุดฯและนำไปยืมออกจากหอสมุดฯ
การสืบค้นและการค้นหา เพื่อได้ตัวเล่มหนังสือที่ชั้นในหอสมุดฯได้รวดเร็ว  ที่ผู้ใช้บริการควรต้องรู้ มีอยู่ 3 คำ คือ Location , Status และCall Num ber
Location , Status และ

Open Access : Mechanical Engineering Commons

            ฐานข้อมูล Mechanical Engineering Commons เป็นฐานข้อมูลเปิดเสรี (Open Access) ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เช่น Applied Mechanics, Acoustics, Dynamics, Manufacturing, …

Open Access : Europe PubMed Central

            ปีหน้าจำนวนบทความในฐานข้อมูล ScienceDirect ที่ประชาคมศิลปากรจะสามารถเปิดเอกสารฉบับเต็มได้จะลดลงเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ประเภทที่เป็นแบบเปิด (Open Access) ที่หมายถึงสามารถ download เอกสารฉบับเต็มจากฐานข้อมูลนั้นได้ฟรี จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ดิฉันจึงจะหาฐานข้อมูลประเภทนี้มาเผยแพร่ให้เพื่อน ๆ …

รายชื่อวารสารภาษาไทยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ปรากฏในฐาน TCI และหอสมุดฯ มีให้บริการ

1 October 2018
Posted by Kasorn Sansuwan

      ดิฉันได้เคยรวบรวมรายชื่อวารสารภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่หอสมุดฯ มีให้บริการและปรากฏชื่อในฐานข้อมูล TCI มาแล้ว จำนวน 145 รายชื่อ (สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก  http://202.28.73.5/snclibblog/?p=64700)

         หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์มีรายชื่อ

In process กับ Cataloging ต่างกันอย่างไร?

          มีคำถามอยู่บ่อยครั้งว่าหนังสือที่ขึ้นสถานะว่า In process กับ Cataloging ที่หน้าจอ WebOPAC หมายความว่าอย่างไร และแตกต่างกันอย่างไร จึงต้องมาบอกเล่าถึงความหมายและข้อแตกต่างระหว่างคำ 2 คำนี้ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
      …

รายชื่อวารสารภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่ปรากฏในฐาน TCI และหอสมุดฯ มีให้บริการ

การส่งผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติ สิ่งสำคัญที่นักวิจัย นักศึกษาต้องพิจารณา คือ วารสารนั้นจะต้องมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI  ส่วนวารสารจะต้องมี Peer Review หรือไม่นั้นไม่มีปัญหา เพราะวารสารที่สามารถไปมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI ได้ ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว เช่น การมีคณะกรรมการ Peer Review  ระยะเวลาและความสม่ำเสมอในการพิมพ์ …

Previous Posts

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร