LOCATION AND STATUSหนังสือ

ในช่วงเปิดภาคการศึกษาต้นของทุกปี หอสมุดฯได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน เมื่อนักศึกษามาเข้าหอสมุดฯแล้ว อันดับแรกๆน่าจะต้องการค้นหาหนังสือเพื่อนำไปอ่านในหอสมุดฯและนำไปยืมออกจากหอสมุดฯ
การสืบค้นและการค้นหา เพื่อได้ตัวเล่มหนังสือที่ชั้นในหอสมุดฯได้รวดเร็ว  ที่ผู้ใช้บริการควรต้องรู้ มีอยู่ 3 คำ คือ Location , Status และCall Num ber
Location , Status และ Call Num ber ของหนังสือ มีผลกับผู้ใช้บริการในการค้นหาหนังสือ ว่าค้นหาพบหนังสือหรือไม่ พบหนังสือเร็วหรือพบช้า หากไม่พบตัวเล่มหนังสือ จะต้องทำอย่างไรต่อไป
Location  คือ แหล่งที่เก็บหนังสือ ซึ่งจะระบุว่าหนังสือเล่มนั้น ๆ อยู่ที่ห้องสมุดไหน เก็บอยู่ชั้นอะไร หรืออยู่ห้องไหน และหอสมุดฯจัดเป็นหนังสือประเภทอะไร เช่น หนังสือทั่วไป, หนังสืออ้างอิง, หนังสือวรรณกรรมฯ, หนังสือหายาก, หนังสือเยาวชน,หนังสือ ศต.(เอกสาร/หนังสือเกี่ยวกับภูมิภาคตะวันตก),  หนังสือสำรอง ฯลฯ
Status      คือ สถานะหนังสือ  เป็นการบอกว่าในขณะนั้น หนังสืออยู่ในสถานะอะไรและStatusหนังสือบางเล่มมีการเปลี่ยนแปลงสถานะได้ตลอดเวลา เช่น On Shelves, Due 27-02-2019, In Process, Cataloging, In Repair, In transit และ On Hold Shelf เป็นต้น
Call Num ber     คือ เลขเรียก หรือ เลขหมู่หนังสือ  เป็นเลขประจำตัวหนังสือแต่ละเล่ม
หนังสือที่มี Location- Status อะไรบ้าง ที่ผู้ใช้บริการควรรู้และสามารถ ยืมออกจากหอสมุดฯได้  หรือยืมใช้ได้เฉพาะในหอสมุดฯ หรือทำจอง(Request)ได้ 

   LOCATIONS

SUT = Thapra Palace Libraryหอสมุดสาขา วังท่าพระ
SUP = Petchburi Information Library   หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
SUS = Sanamchandra Libraryหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
ขอกล่าวเฉพาะหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
SUS CD for book (Cir Desk)ซีดีประกอบหนังสือ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฯชั้น1 และยืมได้
SUS Literature (1st fl.)หนังสือวรรณกรรม เก็บอยู่ชั้น1 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฯชั้น1 และยืมอ่านได้เฉพาะในหอสมุดฯ
SUS Reference (1st fl.)หนังสืออ้างอิง เก็บอยู่ชั้น1 ยืมอ่านได้เฉพาะในหอสมุดฯและอนุโลมให้ยืมได้ กรณีพิเศษฯให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ ชั้น2
SUS Reserve (Cir Desk)หนังสือสำรอง เก็บอยู่ชั้น1และยืมได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฯชั้น1
SUS Rare Book (2st fl.)หนังสือหายาก เก็บอยู่ชั้น2 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฯชั้น 2 และยืมอ่านได้เฉพาะในหอสมุดฯ
SUS Stack 2nd fl.หนังสือทั่วไป อยู่ชั้น 2และยืมได้
SUS Thesis (2nd fl.) วิทยานิพนธ์(โท-เอก)อยู่ชั้น2 ยืมได้ เฉพาะฉบับที่ 2
SUS Prof.Chetana (2nd fl)หนังสือของดร.เจตนา นาควัชระ เก็บอยู่ชั้น2 และยืมได้
SUS Stack 3rd fl.หนังสือทั่วไป อยู่ชั้น 3และยืมได้
SUS Undergrad. Proj.(3rd fl.)หนังสือสารนิพนธ์(ปริญญาตรี) อยู่ชั้น 3และยืมได้
SUS Chinese (4th fl.)หนังสือทั่วไปภาษาจีน อยู่ชั้น 4และยืมได้
SUS Japanese (4th fl.)หนังสือทั่วไปภาษาญี่ปุ่น อยู่ชั้น 4และยืมได้
SUS Korean (4th fl.)หนังสือทั่วไปภาษาเกาหลี อยู่ชั้น 4และยืมได้
SUS German (4th fl.)หนังสือทั่วไปภาษาเยอรมัน อยู่ชั้น 4และยืมได้
SUS French (4th fl.)หนังสือทั่วไปภาษาฝรั่งเศสอยู่ชั้น 4และยืมได้
SUS CD for book (Cir Desk)ซีดีประกอบหนังสือ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฯชั้น1 และยืมได้
SUS Western (M.L.Pin 2nd Fl.)เอกสาร/หนังสือเกี่ยวกับภูมิภาคตะวันตก เก็บอยู๋ชั้น 2อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และยืมอ่านได้เฉพาะในหอสมุดฯ
Central Library  หนังสือของหอสมุด วังท่าพระ เก็บอยู่ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฯชั้น1 หรือทำจอง(Request)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

STATUS 

Due Date  27-02-2019   หนังสือถูกยืม/กำหนดส่งคืนวันที่27 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ใช้บริการท่านอื่นสามารถทำจอง(Request)ได้)
 
on shelves     หนังสืออยู่บนชั้น  (ยืมได้)
 
Process/Cataloging         หนังสืออยู่ระหว่างดำเนินการในฝ่ายวิเคราะห์ฯ (สามารถทำจอง(Request)และยืมได้)
 
On Hold shelf       หนังสือทั่วไปอยู่ชั้นจอง(เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน)รอผู้ที่จองมารับ (สามารถทำจอง(Request))และยืมได้)
 
In transit    หนังสือที่อยู่ระหว่างการส่งกลับต่างวิทยาเขต (สามารถทำจอง(Request))และยืมได้)
 
In Repair    หนังสือส่งซ่อม(สามารถทำจอง(Request)และยืมได้)
 
Lib use only    หนังสือให้ใช้เฉพาะในหอสมุดฯเท่านั้น
 
Just Returned    หนังสือทั่วไปเพิ่งรับคืนที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน
 

◊◊◊◊◊◊◊◊

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร