รายชื่อวารสารภาษาไทยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ปรากฏในฐาน TCI และหอสมุดฯ มีให้บริการ

      ดิฉันได้เคยรวบรวมรายชื่อวารสารภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่หอสมุดฯ มีให้บริการและปรากฏชื่อในฐานข้อมูล TCI มาแล้ว จำนวน 145 รายชื่อ (สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก  http://202.28.73.5/snclibblog/?p=64700)

         หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์มีรายชื่อวารสารภาษาไทยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูล TCI   และหอสมุดฯ มีให้บริการ ได้รวบรวมรายชื่อทั้งหมด จำนวน 98 รายชื่อ เพื่อใช้ประโยชน์ในการตอบคำถาม  และเพื่อเป็นเครื่องมือให้นักศึกษาใช้ในการตรวจสอบแหล่งตีพิมพ์ในประเทศ สามารถส่งบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพของวารสารเพื่อรับเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  ได้จาก http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=S

 รายชื่อวารสารภาษาไทยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ปรากฏในฐาน TCI และหอสมุดฯ มีให้บริการ ดังนี้

 

  ชื่อวารสาร จัดทำโดย  รหัสวารสาร 
1 แก่นเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก83 
2 ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ท95  
3 ไทยไภษัชยนิพนธ์ 
ฉบับการศึกษาต่อเนื่อง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ท97 
4 วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ64
5 แพทยสารทหารอากาศ 
และวิทยาการสุขภาพ
กรมแพทย์ทหารอากาศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ889  
6 วารสารโภชนาการ  สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภ92
7 วชิรเวชสาร  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ว25
8 วนสาร  กรมป่าไม้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว365
9 วารสารกรมการแพทย์  กรมการแพทย์  ว6ก4  
10 วารสารกายภาพบำบัด  สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ว6ก62
11 วารสารการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ว6ก63904 
12 วารสารการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก
ว6ก63537 
13 วารสารการแพทย์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว6ก63538 
14 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษโรงพยาบาลบุรีรัมย์  ว6ก63532
15 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 
กระทรวงสาธารณสุข
ว6ก63705  
16 วารสารกีฏและสัตววิทยา  กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร  ว6ก68 
17 วารสารเกษตร มช. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ว6ก72  
18 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ว6ข56 
19 วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว6ค33 
20 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว6ค462 
21 วารสารควบคุมโรค  กรมควบคุมโรค  ว6ค492 
22 วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว6ค495
23  วารสารจิตวิทยาคลีนิค สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย  ว6จ25  
24 วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) ว6ท6866  
25  วารสารนเรศวรพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ว6น617 
26 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ว6บ6365  
27 วารสารพยาบาล  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระนครินทรา
บรมราชชนนี
ว6พ4 
28 วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว6พ495  
29 วารสารพลังงาน  สถาบันวิจัยพลังงาน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว6พ50  
30 วารสารแพทย์ เขต 4-5 ชมรมแพทย์เขต 4-5 ว6พ73  
31 วารสารแพทย์นาวี  กรมแพทย์ทหารเรือ    ว6พ82  
32 วารสารเภสัชวิทยา  สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย  ว6ภ725  
33 วารสารเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ว6ภ726 
34 วารสาร มฉก.วิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ว6ม222 
35 วารสาร มทร.อีสาน สถาบันวิจัยและพัฒนา  ว6ม227 
36 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ว6ม552  
37 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ว6ม5552  
38 วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   ว6ม5553 
39 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร  ว6ม5554 
40 วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา   มหาวิทยาลัยบูรพา  ว6ม5556  
41 วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว6ม5575 
42 วารสารมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว6ม5586  
43 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว6ม6795  
44 วารสารร่มไทรทอง  มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์  ว6ร35  
45 วารสารรังสีเทคนิค  สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย   ว6ร6  
46 วารสารโรคมะเร็ง  มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ว6ร941  
47 วารสารโรคเอดส์  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ว6ร944  
48 วารสารโรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี  ว6ร953  
49 วารสารวนศาสตร์  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว6ว626 
50 วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ว6ว667381  
51 วารสารวิจัย มข.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว6ว6722
52 วารสารวิจัย มข. 
(ฉบับบัณฑิตศึกษา)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว6ว6723 
53 วารสารวิจัยรามคำแหง 
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ว6ว672512  
54 วารสารวิจัยรำไพพรรณี  สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ว6ว672514 
55 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ว6ว67258  
56 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว6ว672573  
57 วารสารวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  ว6ว67311 
58 วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
กระทรวงสาธารณสุข
ว6ว67345  
59 วารสารวิชาการและวิจัย
 มทร.พระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว6ว673453
60 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ว6ว67348 
61 วารสารวิชาการ
ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว6ว67384 
62 วารสารวิชาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว6ว67341 
63 วารสารวิชาการสาธารณสุข  สำนักวิชาการสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข
ว6ว6738  
64 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว6ว6744  
65 วารสารวิทยาศาสตร์
การออกกำลังกายและกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ว6ว67501 
66 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว6ว6751
67 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว6ว6773  
68 วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว6ว6783 
69 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง  คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว6ว6784 
70 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ว6ว6793  
71 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ว6ว6821  
72 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว6ว683 
73 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 
ราชมงคลธัญบุรี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ว6ว683 
74 วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยรังสิต  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต 
ว6ว696
75 วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย  สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)  ว6ว7
76 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ 
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ว6ศ46 
77 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ว6ส43  
78 วารสารสาธารณสุข
และการพัฒนา 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ว6ส635
79 วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ว6ส66  
80 วารสารสิ่งแวดล้อม  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม  ว6ส676 
81 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย  กรมสุขภาพจิต  ว6ส723 
82 วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา  สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย  ว6ส432 
83 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้ 
หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ว6ห354 
84 วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย  ว6อ3753 
85 วิทยาศาสตร์ มก.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว6580 
86 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว663 
87 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ว663 
88 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว659 
89 วิศวกรรมสาร มก.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว6733 
90 วิศวกรรมสาร มข. คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว6734  
91 วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
ว6732  
92 วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ว6738 
93 วิศวสารลาดกระบัง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี ว675  
94 เวชสารแพทย์ทหารบก  กรมแพทย์ทหารบก 
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ว72 
95 ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศ4405  
96 ศรีนครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศ445  
97 สงขลานครินทร์เวชสาร  คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ส23 
98 สารศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ส66465  

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร