Google เป็นฐานข้อมูลหรือไม่ ?

                                                                                  
              ตั้งคำถามนี้ขึ้นมาเนื่องจากในการบรรยายเรื่องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เมื่อสัปดาห์ก่อน ได้ถามคำถามนี้กับนักศึกษา แต่ไม่มีคำตอบ บางคนพยักหน้า บางคนส่ายหน้า จึงเข้าใจว่าบางคนคิดว่าใช่ บางคนคิดว่าไม่ใช่ ดังนั้น จึงได้อธิบายจากความเข้าใจที่ได้จากการอ่าน และวิเคราะห์แล้ว ตอบได้ว่า Google ไม่ใช่ฐานข้อมูล
          จากหนังสือเรื่อง Librarian’s Guide to Online Searching : Cultivating Database Skills for Research and Instruction ของ Suzanne S Bell ฉบับปีพิมพ์ครั้งที่ 4 บอกไว้ในหน้า 2 ว่า Google เป็นที่รวมของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (ซึ่งหมายถึงเนื้อหาของเว็บเพจต่าง ๆ และ link ของเว็บเพจ) ที่สามารถสืบค้นได้และเข้าถึงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว แต่ Google ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเนื้อหา แต่สร้างฐานข้อมูลของตัวเองโดยอัตโนมัติจากบรรดาข้อมูลที่ตัวมันเข้าถึงได้เสรี ข้อมูลที่ Google ตามเก็บมาได้มีรูปแบบโครงสร้างข้อมูล ความครอบคลุม ขนาดข้อมูล และคุณลักษณะต่าง ๆ ไม่แน่นอน และก็ไม่มีใครควบคุมคุณภาพ ไม่มีการแทรกแซงโดยมนุษย์ในขณะที่ Google เก็บข้อมูล ถ้าเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลทรัพยากรของห้องสมุดแล้ว ข้อมูลในฐานข้อมูลของห้องสมุดเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจนกว่าคลังข้อมูลของ Google                   
          แล้ว Google Scholar ล่ะ เป็นฐานข้อมูลหรือเครื่องมือสืบค้น (search engine) คำตอบก็เช่นเดียวกับ Google ถ้าเปรียบเทียบกับ ฐานข้อมูลออนไลน์ทั่วไป เช่น Web of Science, Pubmed แล้ว  Google Scholar ไม่มีหมายเลขประจำเอกสารที่แน่นอนเหมือนเอกสารที่ได้จากฐานข้อมูลออนไลน์อื่น ๆ ดังนั้นการคัดลอก link ที่ url ของการสืบค้นผ่าน Google Scholar อาจไม่ได้เอกสารฉบับเดิม ผลการสืบค้นนั้นมีอิทธิพลจากสถานที่อยู่ของผู้สืบค้น และประวัติการสืบค้น รวมทั้ง Google Scholar มีการเพิ่มเอกสารใหม่ ๆ ทุกวัน อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ Google Scholar ต่างจากฐานข้อมูลออนไลน์คือ ในฐานข้อมูลออนไลน์ทั่วไป เมื่อมีการทำ index แล้ว เอกสารนั้นจะไม่ถูกลบออกจากฐานข้อมูล แต่ใน Google Scholar อาจถูกดึงออกไปเมื่อไหร่ก็ได้
                                                                                                            อ้างอิง
Bell, Suzanne S.  (2015).  Librarian’s guide to online searching : cultivating database skills for  research and instruction.  California: Libraries Unlimited.
Is Google Scholar an academic database?”.  Access 25 March 2019 from   https://paperpile.com/g/google-scholar-database-or-search-engine/  

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร