In process กับ Cataloging ต่างกันอย่างไร?

          มีคำถามอยู่บ่อยครั้งว่าหนังสือที่ขึ้นสถานะว่า In process กับ Cataloging ที่หน้าจอ WebOPAC หมายความว่าอย่างไร และแตกต่างกันอย่างไร จึงต้องมาบอกเล่าถึงความหมายและข้อแตกต่างระหว่างคำ 2 คำนี้ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
           คำว่า “In process” หมายความว่า เป็นหนังสือที่อยู่่ระหว่างการดำเนินการ “การดำเนินการ” ในที่นี้คือ ขั้นตอนของงานจัดหาในการบันทึกข้อมูลหนังสือ หรือ Pre-Catalog และงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกให้บริการ เช่น ประทับตรา ติดบาร์โค้ด ติดใบกำหนดส่ง ติดแถบแม่เหล็ก หลังจากนั้นก็ส่งไปงานซ่อมบำรุง เพื่อเย็บตัวเล่มหนังสือให้แข็งแรง

 
blog4.jpg
 

          คำว่า “Cataloging” หมายความว่า เป็นหนังสือที่บรรณารักษ์ได้ทำการ Catalog หรือวิเคราะห์เลขหมู่แล้ว ลงรายละเอียดของรายการทางบรรณานุกรมครบ และอยู่ระหว่างการดำเนินการคือ การตรวจสอบความถูกต้องของรายการบรรณานุกรม และขั้นตอนขอการพิมพ์สันและติดสันเลขหมู่

 
blog3.jpg
 

อย่่างไรก็ตามถ้าหากผู้ใช้บริการต้องการหนังสือทั้ง 2 สถานะนีั้ก็สามารถ Request หรือ จองได้ โดยจะได้รับตัวเล่มภายในระยะเวลา 3 วันทำการ

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร