รายชื่อวารสารภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่ปรากฏในฐาน TCI และหอสมุดฯ มีให้บริการ

การส่งผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติ สิ่งสำคัญที่นักวิจัย นักศึกษาต้องพิจารณา คือ วารสารนั้นจะต้องมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI  ส่วนวารสารจะต้องมี Peer Review หรือไม่นั้นไม่มีปัญหา เพราะวารสารที่สามารถไปมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI ได้ ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว เช่น การมีคณะกรรมการ Peer Review  ระยะเวลาและความสม่ำเสมอในการพิมพ์  เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องมีเกณฑ์เชิงคุณภาพอีกด้วย ศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพของวารสารเพื่อรับเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
ได้จาก http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=H
          หอสมุดฯ พระราชวังสนามจันทร์มีวารสารวิชาการ ที่มีชื่อในฐานข้อมูล TCI อยู่จำนวน 145 รายชื่อ จึงได้ทำรายชื่อวารสารวิชาการภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล TCI และหอสมุดฯ มีให้บริการเพื่อใช้ประโยชน์ในการตอบคำถาม และเพื่อเป็นเครื่องมือให้นักศึกษาใช้ในการตรวจสอบแหล่งตีพิมพ์ในประเทศ 
ในเว็บไซต์ของของศูนย์ TCI  จะแยกเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รายชื่อวารสารภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่ปรากฏในฐาน TCI และหอสมุดฯ มีให้บริการ
 

ลำดับ ชื่อวารสาร จัดทำโดย  รหัสวารสาร 
1 กระแสอาคเนย์  ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์  ก453 
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
2 จุลนิติ  กลุ่มงานพัฒนากฎหมายสำนักกฎหมาย   ว6จ27
    สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
3 จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ จ72
4 ญี่ปุ่นศึกษา โครงการญี่ปุ่นศึกษา  ว6ท93
    สถาบันเอเชีย  ตะวันออกศึกษา  
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
5 ดำรงวิชาการ  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด64  
6 ดุลพาห สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ ด72
    กระทรวงยุติธรรม  
7 โดมทัศน์ สำนักหอสมุด ว6ด92
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
8 วารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว6น62
       
9 บทบัณฑิตย์ เนติบัณฑิตยสภา  บ35
10 ภาษาและภาษาศาสตร์  ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  ภ627
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
11 มนุษยศาสตร์สาร  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ม32
12 รัฐศาสตร์สาร  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร643
13 รัฐสภาสาร  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ร647
14 วารสารวรรณวิทัศน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว6ว627  
15 วารสาร มทร.อีสาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว6ม2272 
  ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
16 วารสาร สออ. ประเทศไทย สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ว6ส172  
    แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
    ประจำประเทศไทย   
17 วารสารกฎหมาย  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ว6ก32  
18 วารสารกฎหมาย  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว6ก323 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
19 วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว6ก332 
20 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์  ว6ก36
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
21 วารสารกรมบัญชีกลาง  กรมบัญชีกลาง  ว6ก45
22 วารสารการงบประมาณ  สำนักงบประมาณ  ว6ก621
23 วารสารการจัดการภาครัฐ คณะรัฐประศาสนศาสตร์  ว6ก625
  และภาคเอกชน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
24 วารสารการจัดการสมัยใหม่  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  ว6ก626
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
25 วารสารการบริหารท้องถิ่น  โครงการความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตร  ว6ก6332 
    รัฐประศาสนศาสตร์   
    สาขาการปกครองท้องถิ่น   
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
26 วารสารการวัดผลการศึกษา  ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา  ว6ก6361  
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะศึกษาศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
27 วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา  ว6ก63704  
    มหาวิทยาลัยนเรศวร  
28 วารสารการเมือง การบริหาร  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ว6ก6355 
   และกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา  
29 วารสารเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว6ก75
30 วารสารเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ว6ช7
31 วารสารคหเศรษฐศาสตร์ สมาคมคหเศรษฐศาสตร์ ว6ค55
32 วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ :  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว6จ63
  ระบบพฤติกรรมไทย  ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติ  
    เพื่อการวิจัยและพัฒนา    
    ระบบพฤติกรรมไทย   
33 วารสารจีนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ว6จ265 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
34 วารสารช่อพะยอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว6ช48
    สถาบันราชภัฏมหาสารคาม  
35 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  ว6ท6851 
36 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี  สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ว6ท687
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
37 วารสารเทคโนโลยีและสื่อสาร สำนักเทคโนโลยีการศึกษา  ว6ท6852 
  การศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
38 วารสารไทยคดีศึกษา สถาบันไทยคดีศึกษา ว6ท92
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
39 วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว6น666
40 วารสารนิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  ว6น66
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
41 วารสารนิเทศศาสตร์จุฬา คณะนิเทศศาสตร์  ว6น69  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
42 วารสารบรรณศาสตร์  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ว6บ45  
    และสารสนเทศศาสตร์   
    คณะมนุษยศาสตร์ มศว  
43 วารสารบริหารการศึกษา มศว ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ว6บ46  
    คณะศึกษาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
44 วารสารบริหารธุรกิจ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ว6บ47
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
45 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย   ว6บ633  
   พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
46 วารสารบัณฑิตศึกษา  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย  ว6บ636 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
47 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว6บ6363  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
48 วารสารประวัติศาสตร์  วารสารประวัติศาสตร์   ว6ป47  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
    ประสานมิตร  
49 วารสารปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์ ว6ป453  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
50 วารสารปาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ว6ป4713  
51 วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ว6ป4713  
52 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ว6พ498
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
53 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ว6พ499 
  การพัฒนา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
54 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ว6พ63
55 วารสารพุทธศาสน์ศึกษา  ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา  ว6พ648  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
56 วารสารภาษาปริทัศน์  สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ว6ภ63
57 วารสารภาษาและวรรณคดีไทย  ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย  ว6ภ65
    คณะอักษรศาสตร์   
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
58 วารสารภาษาและวัฒนธรรม  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   ว6ภ64 
    มหาวิทยาลัยมหิดล   
59 วารสารมนุษยศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ว6ม372 
60 วารสารมนุษยศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   ว6ม372 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร     
61 วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  คณะมนุษยศาสตร์   ว6ม23  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
62 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว6ม3759 
  ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
63 วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ  มหาวิทยาลัยพายัพ  ว6ม556  
64 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ว6ม55813  
65 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ว6ม5559  
66 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ว6ม57  
67 วารสารเมืองโบราณ  บริษัทวิริยะธุรกิจ ม85
68 วารสารยุโรปศึกษา  ศูนย์ยุโรปศึกษา  ว6ย47
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
69 วารสารร่มพฤกษ์  มหาวิทยาลัยเกริก  ว6ร4
    โดยศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา   
70 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  ว6ร625 
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
71 วารสารรูสมิแล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร7
    วิทยาเขตปัตตานี   
72 วารสารวิจัย มข.  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว6ว6723  
  (ฉบับบัณฑิตศึกษา)    
73 วารสารวิจัย มข. ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ว6ว67233 
  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)    
74 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่  สถาบันวิจัยและพัฒนา ว6ว67253  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
75 วารสารวิจัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ว6ว672511  
  ฉบับมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  และสังคมศาสตร์    
76 วารสารวิจัย  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ว6ว6378
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย    
77 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา สำนักงานกองทุนสนับสนุน ว6ว67223
  เชิงพื้นที่ การวิจัย   
78 วารสารวิจัยและพัฒนา  สถาบันวิจัยและพัฒนา ว6ว672573
  วไลยอลงกรณ์ในพระบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  ราชูปถัมภ์ วไลยอลงกรณ์  
79 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ว6ว67322
  และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี   
  วิทยาเขตปัตตานี     
80 วารสารวิชาการคณะสถาปัตย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ว6ว6734
  กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  : หน้าจั่ว     
  หมายเหตุ ในฐาน TCI ใช้    
  หน้าจั่ว  : วารสารวิชาการคณะ    
  สถาปัตยกรรมศาสตร์    
  มหาวิทยาลัยศิลปากร    
81 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ว6ว673511
  และสังคมศาสตร์     
  มหาวิทยาลัยบูรพา    
82 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ว6ว667382 
  เอเชีย สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
83 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  ว6ว67383  
84 วารสารวิชาการหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ว6ว688 
  และการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
85 วารสารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย ว6ว67402 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี  
86 วารสารวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  ว6ว67406  
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
87 วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  ว6พ6382  
  บูรพาปริทัศน์  มหาวิทยาลัยบูรพา   
88 วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  ว6ว67408 
  และพัฒนาคนพิการ     
89 วารสารวิธีวิทยาการวิจัย  คณะครุศาสตร์  ว6ว69 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
90 วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ศ4406  
  และพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์    
  และสังคมศาสตร์     
91 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศ45  
  ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
92 วารสารศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ว6ศ612
93 วารสารศิลปกรรมบูรพา  มหาวิทยาลัยบูรพา ว6ศ613  
94 วารสารศิลปศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  ว6ศ624  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
95 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์  ว6ศ6246  
  สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
96 วารสารศิลปศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ ว6ศ625  
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
97 วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย  คณะศึกษาศาสตร์  ว6ศ65 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
98 วารสารศิลป์ พีระศรี  คณะจิตรกรรมประติมากรรม ว6ศ621  
  คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์  
  และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร   
99 วารสารศึกษาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ว6ศ6813  
  มหาวิทยาลัยบูรพา    
100 วารสารศึกษาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ ว6ศ68 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
101 วารสารศึกษาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ว6ศ68112 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ     
102 วารสารศึกษาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว6ศ6812 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร    
103 วารสารศึกษาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ว6ศ6811 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   
104 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ว6ศ682  
  สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   
105 วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์  คณะศึกษาศาสตร์  ว6ศ63
106 วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ ว6ศ745  
    เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
107 วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์  ว6ศ74706  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
108 วารสารเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  ว6ศ749  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
109 วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  ว6ศ7471 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
110 วารสารสงขลานครินทร์ : ฉบับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว6ส252 
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี   
111 วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา  ว6ส33  
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
112 วารสารสถาบันพระปกเกล้า  สถาบันพระปกเกล้า  ว6ส284 
113 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  ว6ส303  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
114 วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส ว6ส422  
  แห่งประเทศไทย  แห่งประเทศไทย   
115 วารสารสมาคมนักวิจัย สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ ว6ส431  
  ทางสังคมศาสตร์ ของสภาวิจัยแห่งชาติ   
116 วารสาร สออ. ประเทศไทย สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ว6ส172  
    แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
    ประจำประเทศไทย   
117 วารสารสหวิทยาการ  วิทยาลัยสหวิทยาการ ว6ส603  
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
118 วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง  ว6ส6263  
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
119 วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ว6ส61  
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
120 วารสารสังคมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  ว6ส6242 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
121 วารสารสังคมศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนา   ว6ส629  
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
122 วารสารสังคมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  ว6ส627 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
123 วารสารสังคมศาสตร์วิจัย  สำนักงานบัณฑิตศึกษา  ว6ส622 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
124 วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ว6ส6296  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
125 วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  ส636  
  และมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
126 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ว6ส6287 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
127 วารสารสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ว6ส6558 
    สารสนเทศ มหาวิทยาลัย  
    ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
128 วารสารสารสนเทศศาสตร์ มข. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ว6ส6559
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
129 วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร 
ว6ส677  
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
130 วารสารสุขศึกษา  คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล  ว6ส74
131 วารสารสุขศึกษา พลศึกษา  สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และ ว6ส76  
  และสันทนาการ  สันทนาการแห่งประเทศไทย   
132 วารสารสุทธิปริทัศน์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส7225
133 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว6ส77
134 วารสารห้องสมุด  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ว6ห57 
135 วารสารหาดใหญ่วิชาการ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ว6ห56 
136 วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาฯ คณะอักษรศาสตร์  ว6อ62
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
137 วารสารอารยธรรมศึกษา  สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน   ว6อ656  
  โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร    
138 ศิลปวัฒนธรรม  บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)  ศ65
139 ศิลปากร  สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร  ศ66
140 เศรษฐศาสตร์และบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบัญชี ศ7634 
  ธุรกิจปริทัศน์  และคณะบริหารธุรกิจ   
141 สยามวิชาการ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ส444
142 สังคมศาสตร์ วารสารทางวิชาการ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว6ส624  
143 อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์  อ62
    มหาวิทยาลัยศิลปากร   
    วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   
144 อินฟอร์เมชั่น  สำนักวิทยบริการ  อ6775
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
    มหาวิทยาลัยรังสิต   
145  เอเชียปริทัศน์  สถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อ76

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร