Tag Archives: บริการห้องสมุด

บริการวารสารและหนังสือพิมพ์

9 October 2015
Posted by Kasinee Pensiri

สถานที่ทำการของงานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์จะอยู่ที่อาคาร มล. ปิ่น มาลากุล ชั้น 3   งานบริการวารสารฯได้ปรับเปลี่บนสถานที่การให้บริการอยู่เสมอๆ  เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้บริการและเข้าถึงข้อมูลให้มากที่สุด  ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้เปลี่ยนสถานที่การให้บริการในส่วนต่างๆ ดังนี้
ชั้น 1  ชั้นวางวารสารวิชาการที่ยังไม่ได้เย็บเล่ม (ฉบับปลีก)  ซึ่งอยู่ติดกับด้านกระจกสามารถมองเห็นได้จากภายนอกอาคาร มีวารสารให้บริการหลากหลายประเภทIMG_8479
ชั้น 2  ชั้นนิตยสารปัจจุบัน นิตยสารเย็บเล่มบันเทิง …

บริการวารสารและหนังสือพิมพ์

งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนสถานที่การให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้คือ
ชั้น 3 ประตูทางเข้าออกวารสารซึ่งเดิมประตูเปิดเข้าออกเพียงบานเดียว ก็ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ให้เปิดเข้าออกได้ทั้ง 2 บาน เพื่อความสะดวกในการเปิดเข้าออกของผู้ใช้บริการ และเมื่อมองเข้ามาจากโถงหน้าลิฟท์ก็จะได้ดูดีขึ้น
ประตูทางเข้าออกวารสารด้านโถงลิฟท์ ชั้น 3 ประตูเข้าออกวารสารมองจากด้านใน ชั้น 3
ชั้น 2 ปรับเปลี่ยนเอานิตยสารบันเทิงฉบับปัจจุบันซึ่งบริการอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล นำขึ้นมาบริการที่ชั้น 2 …

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร