Tag Archives: นิ้วล็อก

โรคนิ้วล็อก(2)

3 August 2012
Posted by tanikul

หนึ่งปีเศษๆ ผ่านไป เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2554ได้นำความรู้เรื่องโรคนิ้วล็อก มาเล่าสู่กันฟัง กล่าวถึงอาการของโรค ผู้เสี่ยงต่อโรค วิธีการรักษา พร้อมได้แนะนำหนังสือที่หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ มศก. ซื้อมาให้บริการในหมวด RC 73.6 ว 62 ณ อาคารหอสมุดฯ …

โรคนิ้วล็อก

25 July 2011
Posted by tanikul

โ ร ค นิ้ ว ล็ อ ก หรือ Trigger Finger
รอบรู้เรื่อง “นิ้วล็อกโดย นายแพทย์ วิชัย วิจิตรพรกุล โรงพยาบาลเลิศสิน

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร