เรื่องการรักษาตัว

เรื่องการรักษาตัว : ชลอความแก่ ป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วย โดย  หลวงคเชนทรามาตย์
อ่านแล้วเห็นว่าดี และมีประโยชน์ และสามารถนำมาปฏิบัติด้วยตนเองได้ ดังนี้
๑.  ให้ยึดถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดี ไว้ประจำใจ
๒.  ให้มีสัจธรรมประทับใจ  อย่างใดอย่างหนึ่ง
๓.  ให้มีการสวดมนต์ภาวนาเสมอ ๆ
๔.  ทำใจให้ สงบ สะอาด ให้ใจสบาย  ให้เบิกบาน  ไม่ตื่นเต้น ไม่ให้โกรธ ให้รื่นเริงอยู่เสมอ
๕.  หลับนอนให้เพียงพอ วันละ ๕ ถึง ๘ ชั่วโมง  ก่อนนอนดื่มน้ำอุ่น ๑ แก้ว
๖.  ตื่นนอนเวลา ๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ให้มีสติสัมปชัญญะ  ดื่มน้ำอุ่น ๑ แก้ว
๗.  บำรุงความเข้มแข็งของลมหายใจ ให้สูดข้าให้ลึก และระบายออกทางปาก
๘.  พอตื่นนอนให้บริหารร่างกาย  ให้สลัดเท้าขวา-ซ้าย  สลับกัน อย่างน้อย ๒๐ – ๓๐  ครั้ง
๙.  แกว่งแขนประมาณ ๒๐ – ๕๐ ครั้ง หรือ ๒๐ นาที   ที่มีอากาศสว่าง
๑๐.พยายามขจัดความกังวลให้ออกไป ละทิ้งความโศกเศร้า ความทุกข์ร้อน ขุ่นข้องหมองมัวในใจทั้งปวงให้หมดไป
๑๑. ทำใจให้หนักแน่นไม่ยอมกลัวเคราะห์กรรม  หรืออุปสรรคใด ๆ
๑๒ .ปลุกใจให้ตนเองทุกวัน วันละหลาย ๆ ครั้งว่า เราต้องหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วย  (แล้วมันก็จะหายป่วยจริง ๆ)
๑๓. ออกเดินอย่างน้อยวันละ ๑๐ – ๑๕  นาที
๑๔. พยายามช่วยเหลือผู้อื่นทุกวัน เช่น ช่วยงานที่พอจะช่วยได้  รับฟังความทุกข์ร้อนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่ขุ่นข้องหมองใจ ไม่เอาเปรียบใคร
๑๕. ปฏิบัติตนให้ตรงต่อเวลาทั้งเวลากินและเวลานอน
๑๖. ต้องหางานทำ อย่าให้ว่างงาน  เวลาทำงานต้องมีระเบียบ
๑๗. ฝึกนิสัยให้สดชื่นรื่นเริงอยู่เสมอ ยิ้มไว้ให้เบิกบาน  ร้องเพลง
๑๘. ให้ปลูกความรัก และความหวังอย่างใดอย่างหนึ่งในทางที่ดี ให้พูดเพราะ
๑๙. ต้องอุตสาหะ พยายาม อดทน เยือกเย็น อย่าใจร้อน  ตริตรองใคร่ครวญ ให้รู้ทางได้ทางเสีย
๒๐. รับประทานอาหารที่เป็นประโยขน์แก่ร่างกาย เช่น ดื่มน้ำมาก ๆ ผัก และผลไม้
๒๑. แต่งตัวให้สะอาดเรียบร้อยเสมอ
๒๒. จะทำการสิ่งใดให้ทำการนั้น จริง ๆ
๒๓. ยารักษาโรคละทิ้งไม่ได้  ต้องรับประทานตามแพทย์สั่่ง
๒๔. อย่าได้ประมาทในทุก ๆ ทาง
เป็นคำสอนของคนโบราณ  แต่ในโลกปัจจุบัน ถ้า ตื่นนอนเวลา ๐๕.00 น. ไปทำงานไม่ทันแน่  ต้องปรับใหม่ เป็น ตื่นนอน ตี ๔.๐๐ น.
นั่งรถเที่ยวแรก รับรองไม่มีการมาทำงานสายแน่ ๆ
และหากมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น เบื้องต้น สามารถปรึกษาแพทย์เฉพาะทางบาทเดียว ก็ทำได้เช่นกันประหยัดเวลาการไปหาหมอ และลดค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ต้องไปจ่ายให้กับหมอ เลือกใช้ หนทางแห่งการประหยัดและได้คำตอบ
https://www.facebook.com/SOSspecialist/
หรือจะใช้วิธีการออกกำลังกายก็สามารถรักษาโรคภูมิแพ้ ได้เหมือนกัน เพราะหมอไม่รักษาแล้ว ให้ทุกคนหันไปออกกำลังกายแทน
นอกจาก Case ที่ไม่ไหวจริง ๆ ถึงจะพ่นยาให้  หากปฏิบัติได้ด้วยตนเองแล้ว ย่อมจะไดผล คือ มีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างแน่นอน
ส่วนท่านใด ที่เป็นกรดไหลย้อน ก็ต้องออกกำลังกายเหมือนกัน รับรองหาย  (พระอาจารย์บอกมา)
คัดลอกมาจาก บทความในวารสารมานวสาร
หลวงคเชนทรามาตย์.  เรื่องการรักษาตัวชลอความแก่ ป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วย.  มานวสาร. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๖ (มิย. ๒๕๒๖)
:  หน้า  ๔๕ – ๔๖.
 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร