สวัสดิการสำนักหอสมุดกลาง

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอรับเงินกองทุนสวัสดิการสำนักหอสมุดกลาง

พี่คะ  พี่คะ หนูประสบอุบัติเหตุเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หนูขอรับเงินกองทุนสวัดิการสำนักหอสมุดกลาง ในส่วนของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์   ได้ไหมคะ ?  หรือพีคะ พีคะ เราสามารถขอรับสวัสดิการจากกรณีใดได้บ้าง  เมื่อมีคำถามนี้เกิดขึ้นมา แสดงว่ายังมีบุคลากรของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์อีกหลายๆท่าน ที่ยังไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์อันพึงได้ ในหลายๆกรณี ดังนั้นจึงจะขอกล่าวไว้ในบทความนี้ เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน  ต่อไป
กองทุนสวัสดิการสำนักหอสมุดกลาง  เกิดขึ้นในสมัยของผู้อำนวยสำนักหอสมุด ฯ ( อาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ ) ที่ท่านได้มอบกองทุนนี้ แก่บุคลากร ของหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวังท่าพระ และหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมา  เงินกองทุนสวัสดิการสำนักหอสมุดฯ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศสำนักหอสมุด ได้ในกรณีต่างๆ ดังนี้
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการวันขึ้นปีใหม่
2.กรณีเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล  ประเภท ผู้ป่วยใน
3.กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง  รวมทั้งคู่สมรสคลอดบุตร
4.กรณีลาอุปสมบท หรือ สมรส
5.ค่าอาหารสำหรับพนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย  ไปราชการของสำนักหอสมุดกลาง
6.กรณีไม่สามารถขอใช้รถจากทางราชการได้ หรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน ข้าราชการ ลูกจ้าง ใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการนอกพื้นที่ที่ตนสังกัด (ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหอสมุด ฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน )
เมื่อท่านพอทราบข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้แล้ว  หากท่านต้องการขอรับเงินสวัสดิการ  ท่านก็เพียงแต่กรอกแบบฟอร์มการขอรับเงินกองทุนสวัสดิการสำนักหอสมุด  (แบบฟอร์มนี้อยู่ในส่วนของงานธุรการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หรือ ท่านเป็นบุคลากรของ วังท่าพระ ก็ติดต่อได้ที่วังท่าพระ ) พร้อมเอกสารหลักฐานแนบ แล้วเสนอต่อ ประธานคณะกรรมการ ( หัวหน้าหอสมุด ฯ )ซึ่งในแบบฟอร์มที่ท่านกรอก จะให้รายละเอียดและข้อมูลที่ท่านสามารถเข้าใจได้ง่าย
ดิฉันในนามของบุคลากรหอสมุดฯ พระราชวังสนามจันทร์ ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พุฒ   วีระประเสริฐ  อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ฯ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอย่างสูง ไว้ ณ.ที่นี้ด้วยคะ

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร