"ภาวนา ขอบคุณ" ของผม

2    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตบริการ (Service mind) : การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เริ่มแรกที่เห็นการจัดที่นั่งสำหรับผู้เข้าประชุมก็รู้สึกงง ๆ และคิดว่าการประชุมครั้งนี้คงไม่ต้องนั่งจดข้อมูลการประชุมแน่ เพราะมีแต่เก้าอี้นั่ง ไม่มีโต๊ะ ต่อมาเมื่อถึงเวลาเริ่มการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อติวรรธน์ วิรุฬห์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ได้กล่าวเปิดการบรรยาย
การบรรยายครั้งนี้วิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมการฝึกคิดไปด้วยในตัว เช่น การดูแลตัวเอง การแต่งกาย การฟังผู้อื่นโดยให้นึกถึงผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการว่าแท้จริงแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่  การขอบคุณ ฯลฯ ซึ่งการบรรยายครั้งนี้ได้ทั้งสาระและความสนุกพร้อมเสียงหัวเราะไปพร้อม ๆ กัน
1
4
ทั้งช่วงเช้าและบ่ายจะมีการแบ่งกลุ่มเป็น 8 กลุ่ม โดยนับเลขจาก 1 – 8 คนที่นับเลขเดียวกันให้มารวมกลุ่มกัน จากการแบ่งกลุ่มเช้าบ่าย ผมชอบเรื่องตอนบ่ายที่แจกกระดาษเอ 4 ให้ทุกคนเขียนคำว่า “ภาวนา ขอบคุุณ” โดยวิทยากรให้ทุกคนเขียน 10 คำขอบคุณที่แต่ละคนอยากขอบคุณมากที่สุดพร้อมเหตุผล แล้วนับเลข 1 – 8 โดยให้คนที่นับเลขเดียวกันมารวมตัวกัน ให้แต่ละคนอ่านให้เพื่อนในกลุ่มฟัง ซึ่งในกลุ่มผมที่ขอบคุณเหมือน ๆ กันคือ ขอบคุณพ่อแม่ ขอบคุณปู่ย่าตายาย ขอบคุณพี่น้อง ขอบคุณเพื่อน ๆ
10 คำขอบคุณ สำหรับผมได้แก่ 1. ขอบคุณพ่อแม่ ที่เป็นผู้ให้ตลอดมา 2. ขอบคุณพี่เล็ก เพทาย พี่ชายที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการเรียน 3. ขอบคุณภรรยา ที่ให้ทุกอย่างที่ไม่เคยมี  4. ขอบคุณลูก ๆ ที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจในการเล่าเรียนและเป็นเด็กดี 5. ขอบคุณเพื่อน ๆ ในหอสมุดที่ช่วยกันทุกเรื่อง 6. ขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรและหอสมุดที่ให้ที่อยู่ที่ทำกิน 7. ขอบคุณพี่น้องทางบ้านที่สงบไม่รบกวนกัน 8. ขอบคุณตัวเองที่มีอวัยวะครบ 32 บริบูรณ์ 9. ขอบคุณที่มีลมหายใจและยังไม่ตาย 10. ขอบคุณครูบาอาจารย์ เทวดาที่คุ้มครองตัวเรา
หลังจากที่ทุกคนจบกิจกรรมนี้ ท่านวิทยากรถามว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อกล่าวคำขอบคุณ คำตอบคือรู้สึกอ่อนโยน เพราะคิดแต่สิ่งดี ๆ คิดถึงความดีที่คนอื่นทำให้เรา ทำให้รู้สึกสำนึกดีและขอบคุณ
3
ขอขอบคุณรูปภาพประกอบ จากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร