สัมมนา ตอนที่ 2/3

เนื่อหาของการสัมมนา ที่ประสงค์ให้พวกเราได้รับรู้ รับทราบ แสดงความเห็น ยอมรับมติและมีส่วนร่วม สามารถแบ่งออกเป็น 3 ตอน  คือ
ตอนที่ 1 รอบ Audition หลังจากที่ผู้อำนวยการ (อ.ดร. ศักดิพันธุ์ ตันวิมลรัตน์) ได้บอกเล่าความเป็นมาของแผนยุทธศาสตร์ บอกนโยบายและเป้าหมายของการทำงาน จากนั้นกลุ่มพวกเราออกไปตามยุทธศาสตร์ 7 ด้าน เพื่อระบม เอ๊น ระดมสมองช่วยกันคิดหากิจกรรม/โครงการเข้ามารองรับ
ยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ประกอบด้วยคือ 1) การจัดการพื้นที่และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ 2) การเพิ่มศักยภาพ ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 3) การบริการที่เป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล 4) การพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศของสำนักหอสมุดกลาง 5) การบริการตามหลักธรรมภิบาล 6) การบริการวิชาการแก่สังคม และ 7) การเป็นผู้นำสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวเองเข้าในกลุ่มที่ต้องพิจารณาในสองด้านคือ ด้านที่ 5 การบริหารตามหลักธรรมภิบาล และด้านที่  6 การบริการวิชาการแก่สังคม  เนื่องจากพลพรรคของด้านที่ 5 มีน้อย พลเมืองจากด้านที่ 6 จึงไปรวมอยู่ด้วย ดังนั้นจึงมี รองเพชรบุรี (อ.ดร.ภวพล คงชุม -ขวัญใจป้า-) และรองท่าพระ )ผศ.อติวรรธ์ วิรุฬเพชร -ขวัญใจกังนัม) มาร่วมด้วยช่วยกันกับพี่ๅ น้องๆ ทั้ง 3 วิทยาเขต เริ่มจากพิจารณายุทธศาสต์ด้านที่ 6  เนื่องจากมีโครงการเดิมและโครงการที่ค่อนข้างชัดกันแล้ว …. ผ่านไป ส่วนด้านที่ 5 การบริหารตามหลักธรรมภิบาล เป็นเรื่องที่มีภารกิจเกี่ยวกันกับชาวประชาทุกมวลหมู่ จึงต้องช่วยกันพยายามมองภาพรวมว่าโครงการ/กิจกรรมไหน ที่จะมอบให้ไปอยู่ในอ้อมกอดของผู้รับผิดชอบหลัก จากนั้นให้ตัวแทนของแต่ละด้านออกไปแถลงการณ์  มีท่าน ผอ. เป็น commentator เนื่องจากเวลาจำกัดจึงได้ร่างคร่าวๆ ของโครงการ/กิจกรรมของแต่ละยุทธศาสตร์  จึงให้ทุกโครงการผ่านรอบนี้ไปก่อน แล้วจึงเข้าไปรอบคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์อีกครั้ง
ตอนที่ 2 รอบคัดเลือก เป็นการคัดเลือก competency เขียนไปหลายครั้งแล้ว แต่จะลิงค์ไปลิงค์จะงงกันใหญ่ จึงสรุปๆ (หาอ่านได้มากมาย) แบบพอประมาณว่า … หลักการในการปรับปรุงระบบการจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนในราชการพลเรือน ได้มีการนำเอาสมรรถนะ (Competency) ไปผูกไว้กับระบบค่าตอบแทน โดยผู้ที่มีสมรรถนะสูงก็จะมีค่าตอบแทนที่สูงตามไปด้วย ดังนั้น สมรรถนะจึงมีความสำคัญมากกกกกกก
สมรรถนะ  (Competency) หมายถึง คุณลักษณะ เชิงพฤติกรรมที่ทำให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคน อื่นๆ ซึ่งที่มาของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมนั้นมาจากแรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) อุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image) และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) ที่แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันทำให้แสดงพฤติกรรมในการทำงานที่ต่างกัน …. ในศิลปากรได้กำหนดสมรรถนะหลัก 4 เรื่องคือ 1) การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 2) ความเข้าใจองค์กรและระบบงาน 3) การทำงานเป็นทีม และ 4) การมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ส่วนสมรรถนะการบริหารจัดการ มีจำนวน 5 ข้อ ที่หัวหน้าหอสมุด หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานธุรการต้องมี คือ 1) ความสามารถในการสื่อสารข้อมูล การสนับสนุนและการติดตามงาน 2) การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจแก้ปัญหา 3) ศักยภาพเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง 4) การควบคุมตนเอง และ 5) การสอนงานและมอบหมายงาน
และสมรรถนะตามตำแหน่งงาน มีทั้งหมด 4 ข้อ กำหนดให้แล้ว 2 ข้อคือ 1) มีจิตสำนึกในการให้บริการ และการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นจึงเหลืออีก 2 ข้อ ที่ผู้อำนวยให้ช่วยกันเลือกและถือว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันที่รับไปปฏิบัติตามนี้ สองข้อที่ว่านั้นได้แก๊…
1. ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding) : ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแผง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผู้มาติดต่อด้วย เวลาประเมินผู้ประเมินจะพิจารณาเพื่อให้คะแนนตามคู่มือที่ให้นิยามไว้         ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะทางด้านนี้ ระดับที่ 1 : เข้าใจความหมายที่ผู้อื่นต้องการสื่อสาร หมายถึงเข้าใจความหมายที่ผู้อื่นต้องการสื่อสาร สามารถจับใจความ สรุปเนื้อหาเรื่องราวได้ถูกต้อง ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและคำพูด หมายถึงเข้าใจความหมายและนับเชิงอารมณ์จากการสังเกต สีหน้า ท่าทาง หรือน้ำเสียงของผู้ที่มาติดต่อด้วย ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความหมายแฝงในกิริยา ท่าทาง คำพูด หรือน้ำเสียง หมายถึง เข้าใจความหมายที่ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนในกิริยา ท่าทาง คำพูด หรือน้ำเสียง เข้าใจความคิด ความกังวล หรือความรู้สึกของผู้อื่น แม้จะแสดงออกเพียงเล็กน้อย สามารถระบุลักษณะนิสัยหรือจุดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ที่ติดต่อได้  ส่วนระดับที่ 4 และ 5 โปรดหาอ่านเอง
2. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน  (Flexibility) : ความสามารถในการปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง และแรับเปลี่ยนวิธีการเมือสถานการณ์เปลี่ยนไป
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะทางด้านนี้ ระดับที่ 1 : มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน หมายถึง ปรับตัวเข้ากับสภาพการทำงานที่ยากลำบาก หรือไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอกรับความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน หมายถึง ยอมรับและเข้าใจความเห็นของผู้อื่น เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีวิจารณญาณในการปรับใช้กฏระเบียบ หมายถึงมีวิจารณญานในการปรับใช้กฏระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อผลสำเร็จของงานและวัตถุุประสงค์ของหน่วยงาน ส่วนระดับที่ 4 และ 5 โปรดหาอ่านเองเช่นกัน
พวกเราคงจำกันได้ว่าท่านใดต้องทำให้ได้ระดับไหน เท่าที่จำได้ ระดับที่ 1 มีเพียงไม่กี่คนในห้องสมุด ระดับที่ 2 จะเป้นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ต้องประเมินในเกณฑ์นี้ ส่วนระดับที่ 3 นอกจากหัวหน้าทั้งหลาย ท่านที่เป็นชำนาญการพิเศษ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ต่อสัญญา 5 ปีขึ้นไป

เมื่อสิ่งที่เลือกเป็นฉันทามติ หน้าที่ของพวกเราคือยอมรับประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนด เพราะสมรรถนะเป็นเครื่องมือประเมินอันหนึ่งที่พิจารณาร่วมกับ KPI
เรื่องนี้ท่านผู้อำนวยการได้ชี้เรื่องนี้ไว้ชัดเจนมาก คิดว่าทุกท่านเข้าใจและจำได้

ลองหาเวลาอ่านเอกสารเรื่องพวกนี้ แล้วลองประเมินตัวเองกันดูว่าเราจะอยู่ที่ระดับใด เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของ DIY
ตอนที่ 4 รอบ Mix and Match รอบนี้มุ่งหวังให้คิดกรอบ KPI ให้เป็นหนึ่งเดียว เจอแล้วจอด เพราะต่างบริบท ในความเห็นส่วนตัวคืออาจต้องสร้าง KPI หลักของทุกห้องสมุดเหมือนกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนเหมือนกัน … เอ๊ะยังไงกัน ปล่อยให้ไปคิดคำนึงไปก่อนแล้วกัน
หลังจากที่ได้รับใบสีชมพู น้องๆ ในฝ่ายถามว่าจะทำอย่างไร บอกว่า ให้ยึด KPI ที่มีอยู่ไปก่อน งานที่เราทำอยู่ทุกวัน คงไม่มีอะไรแปลกพิสดารมาให้ รวมทั้ง KPI ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันตอบโจทย์ได้ทุกข้อ
หากวันใดมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไร จงแสดง  Competency ทั้งสองข้อที่เลือกไว้หมาดๆ ให้ชัดเจน ก้อแค่นั้นเอง คุณพี่จะได้ประเมินง่ายๆ

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร