แบบทดสอบ KPIs

23 November 2011
Posted by yupadee

ผลจากช่วงที่ผ่านมาเดินไปทางไหน ได้ยินแต่ว่า ต้องทำงานให้เข้าเป้า KPIs แสดงว่ารู้จัก KPIs กันแล้ว เป็น KPIs ประเภทที่พิจารณาตามหน้าที่งาน (Job KPI) ยิ่งได้ผ่านการทำ KPIs ภาคปฏิบัติกันไปแล้ว เป็น KPI เข้าใจว่าหลายคน (รวมทั้งตัวข้าพเจ้าด้วย) ทราบซึ้งเรื่อง KPIs มากขึ้น แต่ขอทบทวนอีกทีแล้วกัน
KPIs ย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicators
Key หมายถึง สำคัญที่สุดในกลุ่ม
Performance หมายถึง ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีแค่ไหน บรรลุ สำเร็จแค่ไหน
Indicator หมายถึง ตัววัดหรือคุณค่าที่ให้แก่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
KPIs จึงหมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงานหรือประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อสะท้อนประสิทธิผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง KPIs คือถนนที่ทำให้เราต้องขับเคลื่อนไปตามเส้นทางนั้นๆ จึงจะบรรลุเป้าหมายปลายทางที่ประสงค์แต่สสิ่งที่ทำนั้นเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขอนำแบบทดสอบของ อ.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ หัวข้อ “คำถาม 20 ข้อ เพื่อการนำ KPI ไปใช้ให้เกิดผลจริง ด้วยตัวคุณเอง” เพื่อช่วยตอบตัวเองว่ารู้จัก KPIs จริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด รวมทั้งทราบปัญหาที่ KPI ไม่บรรลุผล เกิดจากปัญหานานา เช่น ขาดความมุ่งมั่น การสื่อสารไม่ดีพอ เป็นต้น
ตอน 1 คำถามสำหรับผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย-งาน
ให้ตอบตัวเองว่า ใช่ หรือ ไมใช่
1. ท่านทราบถึง KPI ของท่านอย่างลึกซึ้ง (ใช่ ไม่ใช่)
2. ท่านมักจะติดตาม KPI อย่างต่อเนื่อง (ใช่ ไม่ใช่)
3. ท่านตั้ง KPI ไว้อย่างสมเหตุสมผล ไม่ยาก หรือง่ายจนเกินไป (ใช่ ไม่ใช่)
4. ท่านมักจะสื่อสารKPI ไปยังทีมงานของท่านเสมอ (ใช่ ไม่ใช่)
5. เมื่อKPI ไม่ได้ตามเป้าที่กำหนด ท่านจะเข้าไปช่วยแก้ไขทันที (ใช่ ไม่ใช่)
6. ท่านมีส่วนร่วมในการทำให้ KPI ประสบความสำเร็จ (ใช่ ไม่ใช่)
7. ท่านได้ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ อย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (ใช่ ไม่ใช่)
8. ท่านมักหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น (ใช่ ไม่ใช่)
9. ท่านทราบแนวโน้มที่จะปัญหา และหาทางป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น (ใช่ ไม่ใช่)
10. ท่านมักจะให้กำลังใจกับสมาชิกในทีมเพื่อทำให้ KPI บรรลุเป้าหมาย (ใช่ ไม่ใช่)
ตอน 2 คำถามสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ให้ตอบตัวเองว่า ใช่ หรือ ไมใช่
1. ท่านทราบถึง KPI ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน (ใช่ ไม่ใช่)
2. ผู้บริหาร หรือหัวหน้างานมีการสื่อสาร KPI กับท่านเสมอ (ใช่ ไม่ใช่)
3. ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ KPI บรรลุผลสำเร็จตามที่หัวหน้ากำหนดไว้ (ใช่ ไม่ใช่)
4. ท่านได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อทำให้ KPI บรรลุเป้าหมาย (ใช่ ไม่ใช่)
5. ท่านมีส่วนเต็มใจที่จะมีร่วมในการที่จะทำให้ KPI บรรลุเป้าหมาย (ใช่ ไม่ใช่)
6. ท่านทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ตั้งใจ และมุ่งมั่นตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน (ใช่ ไม่ใช่)
7. ผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี (ใช่ ไม่ใช่)
8. เมื่อท่านพบสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ท่านจะแจ้งให้กับหัวหน้างานทราบก่อนเสมอ (ใช่ ไม่ใช่)
9. ทุกครั้งที่เกิดปัญหา หัวหน้างาน หรือผู้บริหารจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ (ใช่ ไม่ใช่)
10. ท่านรู้สึกรักในงานที่ตนปฏิบัติ (ใช่ ไม่ใช่)

5 thoughts on “แบบทดสอบ KPIs

  • พี่แมวเป็นผู้บริหารในหอสมุด แต่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสำนักหอสมุดกลาง เพราะฉะนั้นคงต้องตอบทั้ง 2 สถานะ

  • หากตอบว่าไม่ใช่เมื่อไร ผลคือต้องเริ่มที่ตัวเราเองเมื่อนั้น

  • ตอบคำถามแล้ว ทั้ง 20 ข้อ มีใช่ มีไม่ใช่ คละๆกันไป แล้วที่ถูกต้องเป็นเช่นไร …

  • แบบทดสอบนี้ อ.ทองพันชั่ง ให้ข้อคิดไว้ว่า อาจช่วยให้เราได้ทราบในสิ่งที่ท่านไม่เคยทราบ หรือเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น เพราะในชีวิตจริง สิ่งที่เห็น อาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ และได้ทราบถึงวิธีที่จะบรรลุ KPI เกิดผลจริงได้ด้วยตัวท่านเอง…….

  • นัยนา ดูที่ ปองบอกค่ะ ถ้าตอบไม่ใช่เมื่อไร ต้องเริ่มที่ตัวราเองก่อน

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร