ก้าวย่างที่เติบโต@หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (1)

ตำแหน่งพนักงานห้องสมุด ระดับ 2-5 (พ.ศ. 2521 – 2540)
          ดิฉันได้บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งพนักงานห้องสมุด 2 ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 2521 ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ มีภาระงานได้แก่ ทำหนังสือพิมพ์ออกบริการทุกเช้าก่อน 8.30 น. ประทับตราวารสาร เปลี่ยนปก เตรียมเย็บเล่ม และอื่น ๆ โดยช่วง 6 เดือนแรกของการทำงานต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ถ้าผ่านการประเมินก็ได้ทำงานต่อไป บางคนไม่ผ่านการประเมินก็ต้องออกไป การทำงานที่นี่ทุกคนจะขยันขันแข็งจริงจังมาก ยิ่งคนที่อยู่ระหว่างการประเมินจะมาทำงานกันแต่เช้าไม่เกิน 7.30 น. ยกเว้นคนที่มากับรถมหาวิทยาลัยฯ
 
เมื่อทำงานได้ครบ 2 ปีดิฉันทราบว่าข้าราชการมีสิทธิ์ลาศึกษาต่อจึงได้ไปสอบเรียนต่อระดับปริญญาตรี เอกบรรณารักษศาสตร์ที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับเพื่อนคนหนึ่ง แต่ด้วยความประมาทจึงไม่ไปดูผลสอบคิดว่าคงไม่ได้ พอเช้ามืดวันต่อมาเพื่อนมาเรียกที่หอพักว่าสอบติดข้อเขียนแล้วให้ไปสอบสัมภาษณ์กัน พวกเราสองคนรีบไปโดยนั่งรถบัสสาย 77 กรุงเทพฯ-โพธาราม ปรากฏว่าโชคไม่ดีรถบัสที่นั่งถูกจับไปโรงพักที่อำเภอเมืองนครปฐม เสียเวลาพักใหญ่กว่าจะเคลียร์ออกวิ่งต่อได้ ทำให้พวกเราไปถึงวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาช้าและเข้าสอบวิชาความถนัดไม่ทัน ได้แต่สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว จึงเสียคะแนนไปส่วนหนึ่งและสอบไม่ผ่าน ขณะเดียวกันหัวหน้าแผนกห้องสมุดฯ เมื่อรู้ว่าดิฉันกำลังไปสอบสัมภาษณ์เพื่อเรียนต่อ ท่านได้ติดต่อสอบถามงานการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการลาศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่ไว้ว่าต้องทำอย่างไร เมื่อดิฉันสอบเรียนต่อไม่ได้ครั้งนี้ หอสมุดฯ ได้มีนโยบายไม่อนุญาตเจ้าหน้าที่ลาศึกษาต่อในเวลาอีกนอกจากหาทางศึกษาต่อนอกเวลาเสาร์-อาทิตย์เอง ยกเว้นบรรณารักษ์เท่านั้นที่มีสิทธิ์ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่อไปได้  
 
 
10 ปีที่รอคอย ในปี พ.ศ. 2531 หัวหน้าแผนกห้องสมุดฯ ทราบข่าวว่าพนักงานห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับโอกาสให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ประสานมิตร (พนักงานห้องสมุดคนนี้เคยทำงานที่แผนกห้องสมุดฯ ของเรามาก่อนและต่อมาไปสอบบรรจุได้ที่ห้องสมุด มสธ.) หัวหน้าแผนกห้องสมุดฯ จึงให้พนักงานห้องสมุดที่มีอยู่สมัครขอใช้สิทธิ์ลาศึกษาต่อก่อนไปสมัครสอบ โดยถ้าใครสอบเรียนต่อได้จะให้สิทธิ์คนที่มีอายุราชการมากก่อน
 
เบื้องต้นดิฉันลงชื่อว่า “ไม่ขอใช้สิทธิ์” เพราะบุตรคนแรกเพิ่งอายุได้ 1 ขวบ คิดว่าปีต่อ ๆ ไปค่อยใช้สิทธ์ เมื่อหัวหน้างานของดิฉัน (พี่แมว กาญจนา สุคนธมณี) เห็นว่าไม่สมัครใช้สิทธิ์ พี่แมวบอกให้ไปแก้ไขใหม่เป็นว่า “ขอใช้สิทธิ์” และพูดว่า “กำขี้ดีกว่ากำตด” อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเมื่อโอกาสมาถึงให้คว้าไว้ก่อน ดิฉันจึงได้ใช้สิทธิ์และไปสมัครสอบ ผลปรากฏว่าดิฉันสอบผ่านได้คนเดียวในบรรดาเพื่อน ๆ ที่ไปสอบด้วยกัน ดิฉันจึงได้รับโอกาสให้ลาเรียนต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี เอกบรรณารักษศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ลาศึกษาระหว่าง พ.ค. 2531 – มี.ค. 2533 )
 
ช่วงที่ไปเรียนใหม่ ๆ (เพื่อนเรียนร่วมรุ่นมี 5 คน) ชีวิตเปลี่ยนแปลงมากจากที่เคยสบาย ๆ ทำงานใกล้บ้าน กลายเป็นว่าต้องตื่นแต่เช้ามืดไปขึ้นรถบัสนครปฐมเที่ยว 5.30 น. หน้าวัดใหญ่ กว่าจะกลับถึงบ้าน 18.00-19.00 น. แทบทุกวัน แรก ๆ บางวันแอบร้องไห้ในลิฟต์คิดว่าเราจะมาลำบากทำไมนี่ ครั้นจะถอยกลับก็ทำไม่ได้เพราะได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อแล้วก็ต้องเรียนให้จบ ยังโชคดีที่น้องสาวมาเลี้ยงลูกให้ระหว่างเขารองาน
***ปี พ.ศ. 2531 ที่ดิฉันลาเรียน แผนกห้องสมุดฯ มีการเปลี่ยนหัวหน้าแผนกห้องสมุดฯ คนใหม่เป็น อาจารย์สุดา ตรีชั้น จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มศก.)

เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์   
พ.ศ. 2533-2540 ได้รับมอบหมายและให้ปรับเปลี่ยนไปทำงานหน่วยต่าง ๆ เท่าที่พอจำได้ดังนี้
หน่วยเทคนิค มีภาระงานได้แก่ ตรวจสอบรายการหนังสือซ้ำ/ไม่ซ้ำก่อนส่งวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนออกบริการ  เขียนบัตรร่างที่มีรายการบรรณานุกรมสำเร็จรูป (CIP)  เรียงบัตร L บัตร ห (บัตรรายการหนังสือที่อยู่ในงานเทคนิคเรียงตามชื่อเรื่อง) แก้ไขหนังสือภาษาต่างประเทศระบบดิวอี้ (D.C.) ให้เป็นระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (L.C.) ที่คงค้างอยู่ประมาณ 200-300 ชื่อ วิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการหนังสือใหม่นวนิยาย เยาวชน  และอื่น ๆ
 
หน่วยวารสารและหนังสือพิมพ์ มีภาระงานได้แก่ ขออนุมัติบอกรับวารสารภาษาไทย ติดตามทวงถามวารสารภาษาไทยจัดซื้อ/บริจาค ประทับตราวารสาร เปลี่ยนปกออกบริการ ตรวจชั้นวารสาร และอื่น ๆ
 
งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า มีภาระงานได้แก่ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการเลข ISBN บริการอินเทอร์เน็ต บริการข่าวสารทันสมัย แนะนำการใช้ห้องสมุด ตรวจคัดเลือกข่าวจากหนังสือพิมพ์ ให้หัวเรื่อง กฤตภาค และอื่น ๆ
 
 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร