วารสารที่หอสมุดฯ บอกรับและหยุดพิมพ์ ในเดือนเมษายน 2562

9 April 2019
Posted by Kasorn Sansuwan

วารสารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ พลัส  (Semiconductor Electronics Plus)

เจ้าของ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เนื้อหา : เป็นวารสารวิชาการภาษาไทย เสนอข้อมูลข่าวสาร  ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ISSN : 1906-0475 กำหนดออก เป็นรายเดือน
ผลิตฉบับแรกเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2517 ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อวารสารจากเดิมคือ วารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เป็น วารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ พลัส  ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 โดยยังคงเนื้อหาเดิม

ได้หยุดพิมพ์ฉบับสุดท้าย คือ ฉบับที่ 466 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม  2562 รวมระยะเวลา 45 ปี (รหัสวารสาร ซ74)

หอสมุดฯ ให้บริการฉบับเย็บเล่มที่ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  

สามารถตรวจสอบตัวเล่มได้ที่ 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search/?searchtype=t&searcharg=เซมิคอนดัคเตอร์+อิเลคทรอนิคส์.&sortdropdown
 

 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร