ตรวจสอบหนี้สิน

23 February 2019
Posted by wassana

การที่นักศึกษา หรือบุคคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอให้ตรวจสอบข้อพันธะผูกพัน กับหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เช่นนักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท/เอก จบการศึกษา ลาออก พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รับเงินคืน ลาศึกษาต่อ โอน/ย้าย และเกษียณอายุ ของบุคคลากรก็เหมือนกัน เช่น ขอลาออกจากงาน ลาไปศึกษา ลาไปฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานเพื่อการวิจัย ลาไปปฏิบัติงานตามมติ ครม. ขอโอนไป รับราชการที่สังกัดอื่น นักศึกษาจะถือใบตรวจสอบหนี้สินมาที่ห้องสมุดฯเพื่อให้ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบในระบบจะลงระบบว่าตรวจสอบ วันที่ เดือน พ.ศ.ของวันนั้น ประทับตราตรวจสอบแล้วไม่หนี้สิน ลงชื่อผู้ตรวจสอบหนี้สิน ลงวันที่ เดือน พ.ศ.
บุคคลากรที่มีบันทึกข้อความมาถึงหอสมุดฯ มีความประสงค์จะขอให้ตรวจสอบข้อพันธะผูกพันในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแบบรายงานข้อพันธะผูกพันที่แนบมา หากไม่ทักท้วงภายใน 5 วัน ทำการ จะถือว่าหน่วยงานของท่านรับรองความถูกต้องแล้ว จะได้ดำเนินการต่อไป 
หัวหน้าของหน่วยงานจะทำบันทึกมาถึงเลขานุการสำนักหอสมุดกลาง เลขาฯเรียนหัวหน้าหอสมุดฯ หัวหน้าหอสมุดฯ ส่งงานบริการ ยืม คืนตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายบริการส่งเคาน์เตอร์ ยืม คืน ตรวจสอบหนี้สิน เคาน์เตอร์ประทับตรา
            เรียน เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง
                      หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้ตรวจสอบข้อพันธะผูกพันของ          
             ………………..   เรียบร้อยแล้ว ไม่มีข้อพันธะผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น
                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วส่งกลับคืนงานธุรการดำเดินการต่อไป
 
 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร