การยืมต่อ/หนังสือ

การยืมต่อ
ตามปกติการยืมต่อหนังสือ  ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ผู้ใช้บริการสามารถทำได้  3 ทาง คือ
1.การนำตัวเล่มหนังสือ ยืมต่อ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
             2.การยืมต่อด้วยตัวเอง ทางเว็บไซด์ของหอสมุดฯ
                          3.โทรศัพท์หรือ อีเมล ซึ่งจะได้รับการพิจารณาอนุญาตจากหัวหน้าฝ่ายบริการ ตามเหตุผลความจำเป็นของผู้ใช้แต่ละราย
ในปัจจุบันมีผู้ใช้จำนวนมากที่มาติดต่อสอบถาม เพื่อต้องการมายืมต่อหนังสือโดยไม่ต้องนำตัวเล่มหนังสือมา ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ซึ่งหอสมุดฯสนามจันทร์ยังไม่เคยให้บริการด้วยวิธีนี้  จะมีผู้ใช้บางคนที่มาติดต่อ แจ้งความประสงค์และความจำเป็น  ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าฝ่ายบริการเป็นรายๆไป หรือเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำให้ผู้ใช้ไปดำเนินการยืมต่อด้วยตัวเอง (หนังสือไม่เกินกำหนดส่ง)ที่หน้าจอ opac ข้างหน้าเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน หรือ หน้าเว็บไซด์ของหอสมุดฯแล้วแต่กรณีไป ซึ่งเสมือนผู้ใช้บริการก็จะไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจถึงที่สุดได้
ฉะนั้น ฝ่ายบริการ หอสมุดฯสนามจันทร์ เห็นความสำคัญในการให้บริการและความจำเป็นของผู้ใช้ ในการอำนวยความสะดวก ความรวดเร็วและความพึงพอใจ   จึงได้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำ มาเป็นระยะหนึ่งแล้วและได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับผู้ใช้ เพื่อการบริการและมีความเห็นร่วมกันว่า  หอสมุดฯควรจัดให้บริการยืมต่อ กรณีไม่ได้นำตัวเล่มหนังสือมา ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ด้วย
การยืมต่อ กรณีไม่ได้นำตัวเล่มหนังสือมา    แยกเป็น 2 กรณี 
1)การยืมต่อ- กรณีหนังสือไม่เกินกำหนดส่ง
               2)การยืมต่อ- กรณีหนังสือเกินกำหนดส่ง
โดยมีการสรุปแนวทางให้เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ทุกคนปฏิบัติ ดังนี้
การให้บริการยืมต่อ กรณี ไม่ได้นำตัวเล่มหนังสือมา ณ เคาน์เตอร์ยืม-คืน
คุณสมบัติของผู้ยืมได้ คือ
1.เจ้าของผู้ยืมหนังสือ
        2.มีบัตรประจำตัว เช่น บัตรนักเรียน – นักศึกษา ,บัตรหอสมุดฯ เป็นต้น
                  3.ยืมต่อได้ตามสิทธิ์ ยังไม่เกิน 2 ครั้ง
                           4.หนังสือ ไม่มีผู้อื่นจองไว้
การยืมต่อ แยกเป็น
1.การยืมต่อ กรณีไม่เกินกำหนดส่ง
แนวทางการปฏิบัติ – ทำยืมต่อ (Renew)ในระบบและแจ้งผู้ใช้ เรื่อง วันกำหนดส่งใหม่,ยืมต่อครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไร เป็นต้น
2.การยืมต่อ กรณีเกินกำหนดส่ง
แนวทางการปฏิบัติ
2.1   แจ้งผู้ใช้ เรื่อง การยืมต่อ มีค่าปรับ เป็นจำนวนเงินเท่าไร และต้องจ่ายเงินทันที
2.2   ทำยืมต่อ (Renew) ในระบบและแจ้งผู้ใช้ เรื่อง วันกำหนดส่งใหม่,ยืมต่อครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไร เป็นต้น
2.3   ทำCollect เงินในระบบและออกใบเสร็จรับเงิน
3.การยืมต่อ-ทางโทรศัพท์ ซึ่งในปัจจุบันผู้ใช้บริการที่ติดต่อมาจะต้องได้รับการพิจารณาอนุญาติจากหัวหน้าฝ่ายบริการเป็นรายๆก่อน
การยืมต่อ-ทางโทรศัพท์ แยกเป็น 2 กรณี คือ การยืมต่อ-ไม่เกินกำหนด และการยืมต่อ-เกินกำหนดส่ง โดยให้มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.1   การยืมต่อ-ไม่เกินกำหนด  ยืมต่อยังไม่เกิน 2 ครั้งและไม่มีผู้อื่นจองไว้ หัวหน้าฝ่ายบริการ เสนอให้เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ทำยืมต่อได้
♦ ให้เจ้าหน้าที่ฯ ทำยืมต่อ (Renew)ในระบบและแจ้งผู้ใช้ เรื่อง วันกำหนดส่งใหม่,ยืมต่อครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไร เป็นต้น
♦ หากขณะนั้นเจ้าหน้าที่ฯติดภาระกิจให้บริการผู้ใช้ ณ เคาน์เตอร์ ก็ให้ชี้แจ้งผู้ใช้-ทางโทรศัพท์ควรถือสายรอหรือโทร.ใหม่ โดยนัดเวลาดำเนินการ ตามที่เห็นเหมาะสม
3.2   การยืมต่อ-เกินกำหนดส่ง กรณีนี้ให้เสนอหัวหน้าฝ่ายบริการ พิจารณาก่อน จึงดำเนินการตามความเห็นชอบของหัวหน้าฝ่ายบริการ หรือเจ้าหน้าที่ฯแนะนำผู้ใช้ ว่าต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากหัวหน้าฝ่ายบริการก่อน โดยให้ผู้ใช้แจ้งมาทาง email : sus.ref2011@gmail.com 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

       –     
 
 
 
    

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร