นิตยสาร ซีเคร็ต และนิตยสาร Starpics  ปิดตัวลง

20 October 2018
Posted by Kasorn Sansuwan

นปี 2561 ตั้งแต่เดือน มกราคม-ตุลาคม มีวารสารที่หอสมุดฯ บอกรับ ได้ปิดตัวลง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

1. นิตยสาร ซีเคร็ต (Secret) และ 2. นิตยสาร Starpics (สตาร์พิคส์)

ฉบับสุดท้าย ปีที่ 20 ฉบับที่ 234 เดือนมิถุนายน 2561

1. นิตยสาร ซีเคร็ต (Secret) เป็นนิตยสารบันเทิงภาษาไทย ของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด  (มหาชน)  เป็นนิตยสารประเภทธรรมะ ให้คติธรรมและข้อคิดดี ๆ ในการดำเนินชีวิต ประเภทรายปักษ์ กำหนดออกทุกวันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน  เลข ISSN 1906-232x เริ่มผลิต ตั้งแต่ ฉบับที่ 1 ปี่ที่ 1 วันที่ 10 กรกฎาคม 2551  ได้ปิดตัวลง ฉบับสุดท้าย คือ ปีที่ 20 ฉบับที่ 234 เดือนมิถุนายน 2561 รวมเป็นเวลา 10 ปี  หอสมุดฯ ให้บริการเฉพาะฉบับปีปัจจุบันและย้อนหลัง 1 ปี  ที่ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  (รหัสวารสาร ซ637) สามารถตรวจสอบตัวเล่มได้ที่    http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/t+Secret+/tsecret/1%2C169%2C187%2CB/frameset&FF=tsecret&2%2C%2C6


ฉบับสุดท้าย
ฉบับที่ 888
เดือนเมษายน 2561
ทีมาภาพ :
Starpics Magazine

2. นิตยสาร Starpics (สตาร์พิคส์) เป็นนิตยสารบันเทิงภาษาไทย ของบริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด เป็นนิตยสารที่นำเสนอข่าววงการภาพยนตร์และบทวิจารณ์หนังต่างประเทศ เป็นนิตยสารหนังฝรั่งเล่มแรกของประเทศไทย กำนดออกรายเดือน  เลข ISSN 1513-3028 ผลิตฉบับแรก เดือนตุลาคม พ.ศ.2508  ได้ปิดตัวลง ฉบับสุดท้ายคือฉบับที่  888 เดือนเมษายน 2561 เป็นเวลายาวนานกว่า 52 ปี  หอสมุดฯ ให้บริการฉบับเย็บเล่มที่ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  (รหัสวารสาร ส234)   สามารถตรวจสอบตัวเล่มได้ที่ 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search/?searchtype=t&SORT=D&searcharg=Starpics
 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร