หนังสืออ้างอิง

7 July 2018
Posted by wassana

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มี 2 อาคาร อาคารหอสมุด และอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารหอสมุดมีทั้งหมด 4 ชั้น ชั้น 1 หนังสืออ้างอิง ชั้น 2 หนังสือสาขาวิทย์ และเทคโนโลยี ชั้น 3 หนังสือทั่วไป ภาษาไทย ชั้น 4 หนังสือทั่วไป ภาษาต่างประเทศ 
หนังสืออ้างอิง ผู้ใช้บริการสามารถหยิบตัวเล่มหนังสือจากชั้นได้เอง จะนำมาอ่าน ค้นคว้า หรือถ่ายเอกสารก็ได้ สำหรับหนังสืออ้างอิงนี้หอสมุดฯได้อนุโลมให้ยืมออกได้ สำหรับนักศึกษา มศก.ในกรณีที่ต้องนำไปใช้ประกอบการรายงาน อ้างอิงกับอาจารย์ หรือใช้ร่วมกับการสอบในห้องเรียน ที่สามารถระบุเวลาที่แน่นอน  โดยให้นักศึกษาติดต่อขอยืมได้ที่บรรณารักษ์บริการตอบคำถาม งานสารนิเทศ ฝ่ายบริการ อาคารหอสมุดฯชั้น 2
 

 
ชั้น 1 อาคารหอสมุด มีบริการต่างๆ ดังนี้
  – ห้องหนังสืออ้างอิง
  – บริการยืม คืน และซีดีประกอบหนังสือ
  – บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น (OPAC)
  – โถงนิทรรศการ
  – มุมแนะนำหนังสือใหม่
  – บริการห้องบัณฑิตศึกษา
  – หนังสือวรรณกรรม
  – บริการหนังสือพิมพ์
  – มุมกาแฟ
 

 
ชั้น 1 หนังสืออ้างอิง และพจนานุกนรม (ใช้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น)
พจนานุกรม สามารถยืมออกได้ ในกรณีใช้สอบ มีขั้นตอน และกติกาดังนี้
  1. ค้นหาและหยิบตัวเล่ม
  2. นำตัวเล่มติดต่องานบริการสารนิเทศ ที่ชั้น 2 เพื่อกรอกแบบฟอร์มการยืม และแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา
  3. นำตัวเล่มพร้อมแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จเรียบร้อย ไปติดต่อเคาน์เตอร์ ยืม คืน ชั้น 1 ก่อนออกนอกห้องสมุด
  4. อนุญาตให้ยืมเป็นรายชั่วโมงเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ยืมข้ามวัน)
  5. รักษากติกา นำหนังสือมาส่งคืนตามกำหนดเวลา หากเกินกำหนดส่ง คิดค่าปรับชั่วโมงละ 20 บาท
 
ทั้ง 2 อาคาร และทุกชั้น จะมีพจนานุกรมให้หยิบใช้ได้ โดยไม่ต้องมาที่ชั้น 1 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ

 
ข้อสังเกตระหว่างหนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หนังสืออ้างอิงภาษาไทย จะมีอักษรตัว อ อยู่ด้านบน ตามด้วย เลขหมู่หนังสือ ตามด้วยเลขคัตเตอร์ผู้แต่งภาษาไทย ตามด้วยปี พ.ศ. ถ้ามี พื้นที่เขียนเลขหมู่เป็นสีแดง
หนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศ จะมีอักษรตัว R อยู่ด้านบน ตามด้วยเลขหมู่หนังสือ ตามด้วยเลขคัตเตอร์ผู้แต่งภาษาต่างประเทศ ตามด้วยปี พ.ศ. ถ้ามี พื้นที่เขียนเลขหมู่เป็นสีแดง
 
หนังสืออ้างอิงภาษาไทย

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร